Geen onttrekkingsverbod voor beregening grasland met grondwater

1 april 2019 De grondwaterstanden zijn laag voor de tijd van het jaar. Het scheelde niet veel , maar waterschap Brabantse Delta hoeft in het Zuidwestelijke werkgebied geen onttrekkingsverboden in te voeren. Agrarische ondernemers en grondeigenaren mogen hun grasland vanaf 1 april beregenen met grondwater.
Geen onttrekkingsverbod voor beregening grasland met grondwater.

Op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten van Nederland zijn de grondwaterstanden door de droogte nog altijd erg laag. Voor beschermde natuurgebieden geldt altijd een onttrekkingsverbod uit grondwater. Om meer flexibiliteit en ruimte te bieden voor het beregenen met grondwater in de overige gebieden, geldt maatwerk. In dit geval mag er dus beregend worden in april en mei.

Huidige grondwaterstanden

In Noord-Brabant meten we in 112 peilbuizen constant de grondwaterstand. Per peilbuis vergelijken we de grondwaterstand met die van de afgelopen 10 jaar. Die vergelijking geeft een beeld of het droger, hetzelfde of juist natter is dan normaal. Als de gemeten grondwaterstand op 1 april lager is dan de vastgestelde ondergrens die per meetpunt bepaald is, kleurt het punt rood. Als meer dan de helft van het aantal meetpunten in een beregeningsdeelgebied rood kleurt, kan het waterschap op 1 april een verbod instellen voor het beregenen van grasland uit grondwater.

Dijkgraaf Kees-Jan de Vet: “Het was lang spannend en scheelde niet veel, maar uiteindelijk is er geen onttrekkingsverbod ingesteld. We roepen wel iedereen op om verstandig om te gaan met water en zo veel mogelijk water zelf op te vangen en vast te houden.” Op www.brabantsedelta.nl/grondwaterstanden zijn de actuele grondwaterstanden van heel Brabant in te zien. Waterschap Brabantse Delta houdt de komende maanden de (grond)waterstanden nauwlettend in de gaten.

Droogtemaatregelen blijven in tact

Door de droogte van de afgelopen periode heeft het waterschap meerdere maatregelen getroffen om water vast te houden. Zo staan op de meeste plekken de stuwen nog steeds hoog. Hierdoor zakt zoveel mogelijk oppervlaktewater de grond in om de ondergrondse voorraad aan te vullen voor het komende groeiseizoen. Omdat de grondwaterstanden nog steeds erg laag zijn, blijven deze maatregelen waar nodig in tact.

Waarborgen grondwatervoorraad

Tijdens de winterperioden houden de waterschappen het peil van sloten en beken zo hoog mogelijk zonder dat dit overlast veroorzaakt. Hierdoor zakt zoveel mogelijk oppervlaktewater de grond in om de ondergrondse voorraad aan te vullen voor het komende groeiseizoen.

Waterschap Brabantse Delta probeert de agrariërs zo veel mogelijk tegemoet te komen door middel van waterbesparende maatregelen en het flexibel instellen van verboden per deelgebied. Toch kan het nodig zijn om de grondwaterstand te waarborgen door middel van een onttrekkingsverbod. In principe geldt dat verbod alleen voor het beregenen van grasland met grondwater voor de maanden april en mei.