Klimaatslim bos in waterberging

11 april 2019 Waterschap Brabantse Delta werkt mee aan een pilot voor de teelt van houtige biomassa in twee waterbergingen in Zundert. Samen met Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie (CDEB) bevordert het waterschap op die manier klimaatslim landgebruik en landschapsinrichting. Met deze pilot willen beide organisaties bijdragen aan de lokale duurzame kringlopen, het landschap versterken en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen. De pilot wordt ondersteund door Stichting Probos en ZLTO. Met het planten van enkele jonge elzenbomen gaven vertegenwoordigers van deze organisaties op 10 april hiervoor het startsein.
Bestuurslid Kees de Jong (met spade) plant de eerste els van het klimaatslimme bos in de waterberging Zundert.

Waterbergingen

In deze waterbergingen plant CDEB in totaal drie hectare bos van els aan waaruit biomassa kan worden geoogst. Deze bossen zijn qua uiterlijk en natuurwaarden vergelijkbaar met het traditionele elzenhakhout. De waterbergingen blijven gewoon hun functie houden en zullen in periodes van extreme wateroverlast dienen om overtollig water tijdelijk op te vangen. Kees de Jong, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap: “Elzen houden van natte voeten. Wij verwachten dat de combinatie daarom goed kan werken. Met deze pilot willen we een bijdrage leveren aan de landelijke klimaatdoelen en tevens lokale duurzame ketens versterken. Beplanting met bomen van de waterberging is tevens een goed voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik”.

Biomassa

Houtige biomassa wordt gezien als een zeer belangrijke vervanger van fossiele grondstoffen en -brandstoffen. Momenteel is biomassa een belangrijke hernieuwbare energiebron en op termijn wordt biomassa van belang voor de vervaardiging van biobased producten en chemicaliën. CDEB organiseert duurzame lokale energieproductie. CDEB verzamelt houtige biomassa uit landschapsonderhoud en teelt en verwerkt dit tot een kwalitatief hoogwaardige brandstof voor biomassaketels bij kalverhouders en overige leden. Volgens kennisinstituut Probos dat deze pilot begeleid, is er in Nederland meer aanplant van bos nodig om de klimaatdoelen te halen. De grond voor bosaanleg is echter beperkt. Daarom is het van belang om te kijken naar slimme functiecombinaties, zoals in deze pilot gebeurt. Naar schatting zijn er in Nederland enkele duizenden hectares waterberging beschikbaar.

De pilot heeft een looptijd van zeven jaar. Na de eerste oogst evalueren CDEB en het waterschap de samenwerking. Daarbij wordt de balans opgemaakt van de financiële kosten en baten en de winst die is geboekt voor klimaat, natuur en landschap.

Energietransitie

Waterschap Brabantse Delta draagt ook op andere manieren bij aan de klimaatdoelstellingen door in te zetten op energietransitie. De ambitie van het Rijk is om in 2050 energieneutraal te zijn. In lijn met landelijke afspraken willen de waterschappen dat eerder bereiken door in 2020 minimaal 40% van het eigen energieverbruik zelf te produceren en 100% in 2025. Waterschap Brabantse Delta plaatst daarvoor onder andere zonnepanelen op eigen gebouwen en stelt eigendommen beschikbaar voor derden om duurzame energie op te wekken.