Nieuwe onttrekkingsverboden van kracht

8 juli 2019 Waterschap Brabantse Delta stelde vrijdag 5 juli 2019 vanwege de droogte in drie gebieden onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in. In de stroomgebieden van de Groote Leij en de Hultense Leij, de Zoom en de Bleekloop en in de Wouwse Gronden geldt een onttrekkingsverbod. Maandag 8 juli komen daar nog eens vijf gebieden bij. Ook in de stroomgebieden ten noorden van het Wilhelminakanaal, de Oude Lelij, de Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek, de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda en de Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop geldt een onttrekkingsverbod. Bij een onttrekkingsverbod mag er bijvoorbeeld voor beregening geen water meer uit genoemde watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald.
Nieuwe onttrekkingsverboden van kracht

De stroomgebieden van de genoemde watergangen, sloten en beken liggen in verschillende gemeenten. Op deze overzichtskaart is precies te zien waar de gebieden zich bevinden. Het waterschap ziet toe op naleving van de verboden.

Waarom een onttrekkingsverbod?

De droge zomer van 2018, het droge voorjaar en de weersverwachting leiden ertoe dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, is het waterschap genoodzaakt een onttrekkingsverbod in te stellen. Door de lagere waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in watergangen.

De flinke buien van half juni hadden een positief effect op het waterpeil. De afgelopen weken is het echter droog gebleven. De warmte en de vele zonuren zorgen ervoor dat het water sneller verdampt. De hoge verdamping van het water zorgt er voor dat het waterschap nu genoodzaakt is onttrekkingsverboden in te stellen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekt het waterschap de verboden in. Dit wordt bekend gemaakt via www.brabantsedelta.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Wat doet het waterschap?

Waterschap Brabantse Delta stelt alles in het werk om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt door in hoger gelegen gebieden water vast te houden door stuwen op te trekken en in lager gelegen gebieden water binnen te laten door sluizen open te zetten. Het waterschap voert al sinds de droogte van vorig jaar maatregelen uit om water in het gebied vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. Zo zijn de stuwen de hele winter bijvoorbeeld hoger ingesteld.

Met agrariërs en terreinbeheerders zijn de mogelijkheden verkend om water zoveel mogelijk vast te houden. Daaruit is de actie Drempel tegen Droogte ontstaan. Een actie waarbij grondgebruikers op de hogere zandgronden één of meerdere drempels (planken) aan kunnen vragen bij het waterschap om in de sloten op hun eigen percelen te plaatsen. Ook die maatregel is bedoeld om extra water vast te houden in de kleinere sloten.

Informatie

Op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod staat alle informatie over onttrekkingsverboden. Belanghebbenden met vragen kunnen bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (076 564 10 00). Op www.brabantsedelta.nl/droogte vindt u nog meer informatie over onder andere de situatie rond blauwalgen en botulisme.

Hoe controleert waterschap Brabantse Delta op de naleving van het onttrekkingsverbod?

Alle medewerkers van het waterschap zijn alert op de naleving van het onttrekkingsverbod. Onze collega’s van de afdeling handhaving zien actief toe op de naleving van het onttrekkingsverbod. Zij houden toezicht door te surveilleren. Zij doen dit dag en nacht, met auto’s en soms ook met vliegtuigen.

Is er verschil tussen een beregeningsverbod en onttrekkingsverbod?

Een beregeningsverbod is een verbod voor het beregenen uit oppervlaktewater of grondwater.

Een onttrekkingsverbod is een verbod voor het onttrekken van oppervlaktewater en/of grondwater. In beide gevallen mag het betreffende water niet meer onttrokken worden. Oppervlaktewater is water uit bijvoorbeeld beken en sloten. Grondwater is water uit de grond, bijvoorbeeld via een grondwaterput.

Kan ik ontheffing aanvragen voor het onttrekkingsverbod?

Nee. Ook als u een vergunning heeft, moet u stoppen met het onttrekken van oppervlaktewater/grondwater. 

Tot wanneer is het verbod op onttrekken oppervlaktewater geldig?

Dat is nog niet be­kend, dus voor on­be­paal­de tijd. Om­stan­dig­he­den zo­als het weer kun­nen er­voor zor­gen dat het ver­bod wordt ge­wij­zigd of in­ge­trok­ken. Bekijk het actuele overzicht op www.brabantsedelta.nl/onttrekkingsverbod.

Voor wie geldt het onttrekkingsverbod oppervlaktewater?

Voor alle be­drij­ven en par­ti­cu­lie­ren in het aan­ge­we­zen ge­bied waar het ver­bod geldt.

Wanneer komt er een onttrekkingsverbod?

Dat is las­tig te zeg­gen, om­dat dat af­hangt van ver­schil­len­de fac­to­ren. Bij­voor­beeld hoe­veel neer­slag er valt, hoe­veel er be­re­gend wordt (dus hoe­veel wa­ter uit slo­ten en ka­na­len er onttrok­ken wordt) en weers­in­vloe­den zo­als wind, zon en ver­dam­ping.

In de poldergebieden, waar het waterschap water aan kan voeren is de kans op een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater relatief klein. In de gebieden met zandgronden kan het eerder voorkomen dat een onttrekkingsverbod wordt ingesteld. 

Wat gebeurt er als ik mij niet aan het onttrekkingsverboden houd?

Onze collega’s van de afdeling handhaving zien toe op de naleving van het onttrekkingsverbod. Zij doen dit aan de hand van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, de juridische grondslag van het onttrekkingsverbod.


Zodra zij een overtreding constateren, gaan zij in gesprek met de overtreder en geven zij aan dat de onttrekking direct moet stoppen. Als dit niet gebeurt, dan volgt er een dwangsom. Stopt u de onttrekking niet, dan heeft het waterschap verschillende mogelijkheden om de overtreding te stoppen. Dat gebeurt dan op uw kosten.


Daarnaast wordt er ook strafrechtelijk gehandhaafd.

Wat is een onttrekkingsverbod oppervlaktewater?

Dat is een ver­bod om wa­ter te ont­trek­ken uit beken of slo­ten (op­per­vlak­te­wa­ter).

Wat is het doel van het onttrekkingsverbod?

Het is belangrijk dat het waterpeil in sloten en beken goed blijft, zodat planten en dieren in sloten, beken, rivieren en andere watergangen goed kunnen leven. Ook blijven oevers en kaden langs deze waterlopen dan sterk.

Wat zijn de boetes bij een overtreding?

Bij iedere constatering van een overtreding kan een dwangsom volgen. Een dwangsom is een soort boete. Deze dwangsom loopt bij iedere volgende overtreding steeds op qua bedrag. Het totaalbedrag kan uiteindelijk oplopen tot € 60.000,-, los van de strafrechtelijke boete die ook opgelegd kan worden. 

Welke andere gebieden kunnen een onttrekkingsverbod verwachten?

Dat valt nu niet te zeg­gen. Het wa­ter­schap houdt nauw­let­tend in de ga­ten of er meer maat­re­ge­len voor het ge­bied no­dig zijn.

Wie zorgt voor de naleving van het verbod?

Col­le­ga’s van hand­ha­ving zul­len toe­zien op de na­le­ving.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.