Het nationale Klimaatakkoord heeft één groot doel: om klimaatverandering tegen te gaan willen wij in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dit is een volgende stap richting een vrijwel klimaatneutrale samenleving in 2050.

Zonnepanelen op werkplaats Heijningen
Zonnepanelen op werkplaats Heijningen

Om deze landelijke ambitie te realiseren op het gebied van elektriciteit en gebouwde omgeving is aansturing en uitvoering in de regio noodzakelijk. Het Rijk stelt iedere regio in Nederland verplicht een Regionale Energiestrategie (RES) 2030 op te stellen. In die RES moeten de regio’s aangeven op welke manier ze de doelstellingen op het gebied van de energietransitie gaan realiseren. Voor regio West-Brabant is de procesaanpak inmiddels vastgelegd in een startnotitie die in alle colleges van B&W is vastgesteld.

Versterkende overheid

Waterschap Brabantse Delta heeft een unieke positie door als enige waterschap de rol van procesregisseur op zich te nemen. Het waterschap stelt zich op als verbindende en versterkende overheid om gemeenten te ondersteunen in de klimaatopgave. Het eigenaarschap van de RES 2030 ligt bij de gemeenten. Er is een kopgroep van duurzaamheidswethouders uit vier gemeenten geformeerd: Roosendaal, Breda, Geertruidenberg en Moerdijk. Ons waterschap levert wel een belangrijke rol en input aan de RES, maar de RES2030 wordt een product van de gemeenten. De provincie, waterschap en Enexis zijn ondersteunend in het proces: ze leveren bouwstenen aan en helpen in de procesaanpak.

RES2030 West-Brabant in brede klimaattransitie

De RES2030 focust op het opwekken van duurzame elektriciteit en kijkt naar de vraag en het aanbod van warmtebronnen. Daarnaast vormt de RES2030 de basis voor het opstellen van omgevingsplannen, gemeentelijke warmtevisies en is het een bouwsteen voor de omgevingsvisie. De aanpak van de RES2030 is gericht op het realiseren van de volgende concrete producten rond de zomer van 2019:

  • Een elektriciteitsplan: een regionale bijdrage aan de landelijke opgave voor grootschalige duurzame elektriciteitsproductie op land van 35 TWh (TeraWattuur);
  • Een regionaal warmteplan: in beeld brengen van vraag en aanbod voor warmte(rest)bronnen;
  • Een infrastructuurplan: in beeld brengen van de behoefte aan noodzakelijke infrastructuur voor energie en warmte;
  • Inventarisatie innovatie en onderzoek: zoals geothermie, waterstof en aquathermie.

Naast het nemen van de procesrol richt het waterschap zich op innovaties zoals alternatieven voor gas (vergisting van slib en andere materialen) en aquathermie (benutten warmte uit oppervlaktewater of rioolwater voor verwarming en koeling van gebouwen, zoals bij de Rechtbank in Breda is gerealiseerd). Ook stelt het waterschap eigen gronden beschikbaar voor de opwekking van wind- en zonne-energie: bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Bath wordt begin 2019 een zonnepark van circa 5 ha opgeleverd. 

Ook handig om te weten