Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Loon op Zand gaan onderzoeken of er water aangevoerd kan worden naar de Blauwloop. Dat is een beek in de omgeving van het Witte Kasteel in die gemeente. Dat onderzoek moet duidelijk maken hoe ze de verdroging daar kunnen beperken.

Aanvoer uit de Zandleij

Het waterschap en de gemeente onderzoeken of het mogelijk is water uit de Zandleij aan te voeren. Daarbij letten ze op de effecten op de waterkwaliteit en kijken ze naar hoeveel water er nodig is. Omdat de Zandleij in het gebied van waterschap De Dommel ligt, werkt ook dat waterschap mee. Samen met De Dommel onderzoeken de partners ook of het mogelijk is extra gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuivering Tilburg naar Loon op Zand te pompen.

Minder grondwater nodig

Als die aanvoer van water mogelijk blijkt te zijn, dan heeft dat voordelen. Het betekent dat er geen of minder grondwater opgepompt hoeft te worden om de gracht rond het Witte Kasteel te vullen. En agrariërs hoeven dan mogelijk minder te beregenen.

Onderzoek naar technische en financiële haalbaarheid

De eerste resultaten van het onderzoek zijn hopelijk voor de zomer bekend. Op basis daarvan werken het waterschap en de gemeente verschillende varianten uit. De uitkomsten van die uitwerking zijn naar verwachting voor het einde van dit jaar bekend. Daarna moeten er nog een aantal stappen genomen worden om het uit te kunnen voeren, zoals de financiële onderbouwing.

Onderdeel uitvoeringsprogramma REKS Hart van Brabant

De betrokken waterschappen en de gemeente Loon op Zand werken al samen in het gebiedsproces Landschapspark Pauwels. Zij hebben dit onderzoek naar de mogelijkheden om water aan te voeren, opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). In deze REKS van de regio Hart van Brabant staan klimaatmaatregelen, waaronder het tegengaan van verdroging. Met het uitvoeringsprogramma zoeken de partners ook naar mogelijkheden voor bekostiging van dit project.