Het vastgestelde waterpeil is afgestemd op de functies van een gebied. Die functies kunnen veranderen, bijvoorbeeld door herinrichting of veranderde doelen. Peilbesluiten worden daarom regelmatig aangepast (herzien). Belanghebbenden hebben tijdens dit proces de mogelijkheid om aandachtspunten in te brengen, formeel in te spreken en beroep in te stellen.

Soorten herzieningen

Het waterschap doet zowel algehele als partiële herzieningen van het peilbesluit. Bij een algehele herziening worden de peilen voor een groot gebied bestaande uit 20 à 30 peilgebieden volledig herbekeken. Een partiële herziening omvat één of enkele peilgebieden waarvoor het peil ten gevolge van een concrete aanleiding opnieuw wordt bepaald.

Partiële herzieningen in voorbereiding

Code

Naam peilgebied

ON32

De Schans

ON83

Hil en Moer

OC03a

Hooglandse Polder

OB08

Kern Moerdijk

WR03

Koningspolder N.O.

WA20

Kruisland

WA05

Triangelpolder

WA01

Oost-Graaf Hendrikpolder

WT02

Tien Voeter

WI01

Korteind

WE08

WFK-Polder

De ligging van deze peilgebieden kan je vinden via de zoekfunctie op deze kaart(externe link).

Algehele herzieningen in voorbereiding

Moerdijk West

Het peilbesluit voor Moerdijk West is in herziening. Het gaat om het gebied dat voorheen Tonnekreek-Keenehaven werd genoemd. Het gebied en de huidige geldende peilen kan je raadplegen via deze kaart. Wanneer je op een peilgebied klikt, zie je welk type peilbeheer geldt, welke peilen zijn vastgesteld voor welke periodes en wanneer het peilbesluit is vastgesteld.

Kaart met de geldende peilen Moerdijk West(externe link)

Verloop herziening

De herziening is gestart met het ophalen van inbreng uit de streek. De komende periode gaan we de waterpeilen voor de toekomst bepalen. Dat verloopt in verschillende stappen die je op de tijdlijn kan zien. Momenteel zitten we in de fase waarin het waterschap alle gegevens en wensen analyseert en tot een peilvoorstel verwerkt.  Het waterschap bespreekt dit peilvoorstel vervolgens met de belanghebbenden tijdens een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is er mogelijkheid voor inbreng die tot een aanpassing van het voorstel kan leiden. Vervolgens stelt het Dagelijks Bestuur het ontwerp besluit vast ter inzage. Het is dan mogelijk zienswijzen in te dienen die tot een aanpassing van het besluit kunnen leiden. Uiteindelijk stelt het Algemeen Bestuur het definitief besluit vast. Er is dan nog mogelijkheid tot beroep.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met het waterschap via wijzigingenpeilbesluit@brabantsedelta.nl of op +31 76 564 10 00.

Tijdlijn

Hieronder zie je de huidige planning.

Halderberge

Het peilbesluit voor Halderberge is in herziening. Het gebied en de huidige geldende peilen kan je raadplegen via onderstaande kaart. Wanneer je op een peilgebied klikt, zie je welk type peilbeheer geldt, welke peilen zijn vastgesteld voor welke periodes en wanneer het peilbesluit is vastgesteld.

Kaart met de geldende peilen Halderberge(externe link)

Verloop herziening

De herziening is gestart met het ophalen van inbreng uit de streek. De komende periode gaan we de waterpeilen voor de toekomst bepalen. Dat verloopt in verschillende stappen die je op de tijdlijn kan zien. Momenteel zitten we in de fase waarin het waterschap alle gegevens en wensen analyseert en tot een peilvoorstel verwerkt.  Het waterschap bespreekt dit peilvoorstel vervolgens met de belanghebbenden tijdens een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is er mogelijkheid voor inbreng die tot een aanpassing van het voorstel kan leiden. Vervolgens stelt het Dagelijks Bestuur het ontwerp besluit vast ter inzage. Het is dan mogelijk zienswijzen in te dienen die tot een aanpassing van het besluit kunnen leiden. Uiteindelijk stelt het Algemeen Bestuur het definitief besluit vast. Er is dan nog mogelijkheid tot beroep.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met het waterschap via wijzigingenpeilbesluit@brabantsedelta.nl of op +31 76 564 10 00.

Tijdlijn

Hieronder zie je de huidige planning.

Herzieningen ter inzage

Nadat een ontwerpbesluit ter herziening van een peilbesluit vastgesteld is door het Dagelijks Bestuur, legt het waterschap deze ter inzage. Deze ter inzage legging wordt officieel bekend gemaakt. Er is dan een periode voorzien waarin je zienswijzen kan indienen. Deze periode wordt genoemd in de bekendmaking.

Voor meer informatie over bekendmakingen: Bekendmakingen | Waterschap Brabantse Delta

Voor meer informatie over hoe je een zienswijze kan indienen: Zienswijze indienen | Waterschap Brabantse Delta

Vastgestelde herzieningen

De definitieve vaststelling van een herzien peilbesluit door het Algemeen Bestuur wordt officieel bekend gemaakt. Er is dan een periode voorzien waarin je beroep kan instellen. Deze periode duurt zes weken en start vanaf het moment dat het besluit bekend is gemaakt.

Voor meer informatie over bekendmakingen: Bekendmakingen | Waterschap Brabantse Delta

Voor meer informatie over hoe je beroep kan instellen: Beroep instellen | Waterschap Brabantse Delta