Van 22 mei t/m 2 juli 2019 liggen de plannen voor de Westelijke Langstraat officieel ter inzage. De plannen zijn in te zien op de website van de provincie www.brabant.nl/ontwipPASWLangstraat

Westelijke langstraat in de mist
Plannen Westelijke Langstraat ter inzage

Op www.brabant.nl/ontwipPASWLangstraat vindt u het ontwerp-inpassingsplan ‘PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk’, inclusief het Milieu effectrapport (MER), ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming. Via deze pagina kunt u ook een zienswijze indienen op de plannen.
In samenwerking met het waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk neemt de provincie in het gebied Westelijke Langstraat het voortouw voor de voorbereiding van de uitvoering van de PAS- herstelmaatregelen en de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant.
In overleg met de gemeente Waalwijk, wordt door de provincie een inpassingsplan opgesteld voor het onbebouwde gebied van de Westelijke Langstraat.

Wat staat er in de plannen?

In de plannen staat beschreven welke percelen worden omgevormd naar natuur, wat voor soort natuur er gerealiseerd wordt en welke maatregelen er getroffen moeten worden om de bestaande natuur te behouden en uit te breiden. Dit zijn vooral maatregelen om het waterpeil in het gebied omhoog te kunnen brengen en nadelige effecten hiervan te kunnen voorkomen.

Waarom een hoger waterpeil?

Het gebied van de Westelijke Langstraat heeft bijzondere en waardevolle natuur. Deze natuur gaat hard achteruit door verdroging en vervuiling door stikstof. Daarom is het van belang om de achteruitgang te stoppen en de bijzondere natuur te laten groeien. De planten in het gebied zijn voornamelijk afhankelijk van schoon kwelwater aan het maaiveld. Om dit te realiseren moet het peil in de sloten omhoog. Overlast van het water rondom het natuurgebied door uitvoering van het project wordt in overleg met de eigenaren gecompenseerd.

Gecoördineerde procedure

Het ontwerp-inpassingsplan (inclusief milieueffectrapportage), ontwerp-peilbesluit en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming hangen sterk met elkaar samen en zijn noodzakelijk om de plannen te kunnen realiseren. Daarom worden deze verschillende besluiten gecoördineerd bekend gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Dit betekent dat alle plannen tegelijk ter inzage liggen.
U hoeft maar op één locatie een zienswijze in te dienen op de plannen. In de zienswijze dient wel vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen het inpassingsplan, het peilbesluit en/of de ontheffing Wet natuurbescherming.

Inloopbijeenkomsten

Op 3 en 4 juni 2019 vinden er inloopbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u de plannen inzien en vragen stellen over de plannen, maatregelen en gevolgen. U kunt vrij binnenlopen bij deze bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn op de volgende locaties:

3 juni van 15:00- 20:00 De Langendam, ’t Vaartje 108 in Waspik
4 juni van 15:00-20:00 Buurthuis Capelle, Schoolstraat 32 in Sprang-Capelle

Contact

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.