Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van het dagelijks of algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta en komen we er samen niet uit? Dan kunt u bezwaar maken. Let erop dat u op tijd uw bezwaar indient. De bezwaarperiode duurt 6 weken en start vanaf het moment dat het besluit bekend is gemaakt.

Aanpak

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U kunt dit sjabloon voor een bezwaar invullen, printen, ondertekenen en gescand per e-mail indienen via het online contactformulier of per post sturen naar de Commissie Bezwaarschriften van waterschap Brabantse Delta. U kunt natuurlijk ook zonder gebruik making van dit sjabloon een brief opstellen. In de brief vermeldt u dan in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. De brief moet altijd worden ondertekend. Indien u het op prijs stelt om digitaal te communiceren, vragen wij u uw emailadres te vermelden. U vind het voorbeeldsjabloon onderaan deze pagina.

Als u de brief per post verstuurd, dient deze geadresseerd te worden aan:

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Hulp nodig?

Als u zelf niet over juridische kennis beschikt, is het verstandig deze in te winnen bij bijvoorbeeld de rechtswinkel of uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als u een bezwaar heeft ingediend, neemt de Commissie Bezwaarschriften telefonisch contact met u op om uw bezwaar te bespreken en na te gaan op welke manier en wanneer uw bezwaar wordt behandeld. Een passende aanpak kan ook een toelichtend gesprek door een ambtenaar of begeleiding door een mediator zijn. Dit wordt de informele aanpak genoemd. Mocht de informele aanpak niet leiden tot een oplossing, dan wordt uw bezwaar volgens de formele regels van de bezwaarprocedure afgehandeld.

Levertijd

Wat is het termijn om een bezwaarschrift in te dienen?

U moet het bezwaar binnen zes weken indienen, nadat het besluit is bekendgemaakt. Er wordt gerekend vanaf de dag waarop het document is verzonden. Op de brief staat een verzenddatum, zodat u zelf de termijn kunt uitrekenen. Indien u het besluit raadpleegt via de website van het waterschap of via www.officielebekendmakingen.nl staat de begindatum van de bezwaartermijn in de tekst vermeldt. U kunt ook binnen de termijn van zes weken een 'pro forma' bezwaarschrift indienen en de nadere gronden (de redenen van uw bezwaar) later opsturen. U krijgt daarvoor van de Commissie Bezwaarschriften een termijn.

Aanvullende informatie

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bel dan naar de Commissie Bezwaarschriften via T 076 564 13 02 of stuur een brief naar:

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de Commissie Bezwaarschriften
Postbus 5520
4801 DZ Breda