Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u daar bezwaar tegen maken. De Commissie Bezwaarschriften neemt de bezwaren in behandeling. Dit is een externe en onafhankelijke commissie die het dagelijks bestuur adviseert over de binnengekomen bezwaren. De commissie brengt alleen advies uit. Het bestuur van het waterschap neemt zelf de uiteindelijke beslissing op uw bezwaarschrift. Daarbij wordt rekening gehouden met het advies van de commissie.

Aanpak

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U maakt bezwaar door een brief te sturen naar Commissie Bezwaarschriften van waterschap Brabantse Delta. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. U stuurt een kopie van dat besluit met het bezwaarschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze naar waterschap Brabantse Delta, t.a.v. de Commissie Bezwaarschriften (Postbus 5520, 4801 DZ Breda). Het is ook mogelijk het bezwaarschrift per fax in te dienen. Eventuele bijlagen kunt u per gewone post nazenden. Bezwaar maken per e-mail is daarentegen niet mogelijk. Als u zelf niet over juridische kennis beschikt, is het handig deze in te winnen bij bijvoorbeeld de Rechtswinkel of uw Rechtsbijstandsverzekeraar. Bezwaar maken kost niets.

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als u een bezwaar heeft ingediend, neemt de commissie bezwaarschriften telefonisch contact met u op om uw bezwaar te bespreken en na te gaan op welke wanneer uw bezwaar wordt behandeld. Een passende aanpak kan ook een toelichtend gesprek door een ambtenaar of begeleiding door een mediator zijn. Dit wordt de informele aanpak genoemd. Mocht de informele aanpak niet leiden tot een oplossing, dan wordt uw bezwaar volgens de formele regels van de bezwaarprocedure afgehandeld. Er zijn twee mogelijkheden: bezwaarbehandeling met een externe commissie of bezwaarbehandeling met een interne procedure.

Levertijd

Wat is het termijn om een bezwaarschrift in te dienen?

U moet het bezwaar binnen zes weken indienen, nadat u het besluit heeft ontvangen. Er wordt gerekend vanaf de dag waarop het document is verzonden. Op de brief staat een verzenddatum, zodat u zelf de termijn kunt uitrekenen. U kunt ook binnen de termijn van zes weken een 'pro forma' bezwaarschrift indienen en de nadere gronden (de motivering van uw bezwaar) later opsturen. U krijgt daarvoor van de Commissie Bezwaarschriften een termijn.

Aanvullende informatie

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bel dan naar de Commissie Bezwaarschriften via T 076 564 13 02 of stuur een brief naar:

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de Commissie Bezwaarschriften
Postbus 5520
4801 DZ Breda