Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u daar bezwaar tegen maken. De Commissie Bezwaarschriften neemt de bezwaren in behandeling. Dit is een externe en onafhankelijke commissie die het dagelijks bestuur adviseert over de binnengekomen bezwaren. De commissie brengt alleen advies uit. Het bestuur van het waterschap neemt zelf de uiteindelijke beslissing op uw bezwaarschrift. Daarbij wordt rekening gehouden met het advies van de commissie.

Aanpak

Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

U maakt bezwaar door een brief te sturen naar Commissie Bezwaarschriften van waterschap Brabantse Delta. In die brief vermeldt u uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. Indien u het op prijs stelt om digitaal te communiceren, vragen wij u uw emailadres te vermelden.

U stuurt een kopie van dat besluit met het bezwaarschrift mee. U ondertekent de brief en stuurt deze per post naar:

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften
Postbus 5520
4801 DZ  Breda

Hulp nodig?

Bekijk hier een voorbeeld van een bezwaarschrift. U kunt deze invullen, printen, ondertekenen en gescand per e-mail indienen via het online contactformulier. Als u zelf niet over juridische kennis beschikt, is het verstandig deze in te winnen bij bijvoorbeeld de rechtswinkel of uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Wat gebeurt er met mijn bezwaar?

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Als u een bezwaar heeft ingediend, neemt de Commissie Bezwaarschriften telefonisch contact met u op om uw bezwaar te bespreken en na te gaan op welke manier en wanneer uw bezwaar wordt behandeld. Een passende aanpak kan ook een toelichtend gesprek door een ambtenaar of begeleiding door een mediator zijn. Dit wordt de informele aanpak genoemd. Mocht de informele aanpak niet leiden tot een oplossing, dan wordt uw bezwaar volgens de formele regels van de bezwaarprocedure afgehandeld.

Levertijd

Wat is het termijn om een bezwaarschrift in te dienen?

U moet het bezwaar binnen zes weken indienen, nadat het besluit is bekendgemaakt. Er wordt gerekend vanaf de dag waarop het document is verzonden. Op de brief staat een verzenddatum, zodat u zelf de termijn kunt uitrekenen. Indien u het besluit raadpleegt via de website van het waterschap of via www.officielebekendmakingen.nl staat de begindatum van de bezwaartermijn in de tekst vermeldt. U kunt ook binnen de termijn van zes weken een 'pro forma' bezwaarschrift indienen en de nadere gronden (de redenen van uw bezwaar) later opsturen. U krijgt daarvoor van de Commissie Bezwaarschriften een termijn.

Aanvullende informatie

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bel dan naar de Commissie Bezwaarschriften via T 076 564 13 02 of stuur een brief naar:

Waterschap Brabantse Delta
t.a.v. de Commissie Bezwaarschriften
Postbus 5520
4801 DZ Breda