Keur

Het waterschap stelt regels op om te voorkomen dat dijken en oevers beschadigen. In de Keur staan regels voor het onderhoud van sloten, beken, rivieren en andere waterlopen om de waterafvoer in dit oppervlaktewater te beschermen. Dat is noodzakelijk om West-Brabant te voorzien van droge voeten.

Voorwaarden

Wilt u iets doen in of bij water of een dijk of wilt u grondwater onttrekken/lozen, dan heeft u waarschijnlijk een watervergunning nodig. Het waterschap heeft regels opgesteld en die staan in de keur.

Voorbeelden van situaties waarbij een watervergunning nodig is:

  • het dempen of wijzigen van een watergang
  • het aanleggen van een kabel of leidingen
  • het planten van bomen en struiken
  • het brengen van water in een watergang

Let op! Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg de Keur om na te gaan of u voor uw activiteit een vergunning moet aanvragen. In sommige gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar volstaat een melding. Soms kunt u ook starten zonder dit te melden.

Aanpak

Wilt u weten of de regels van de Keur gelden voor uw activiteit? Om de complexe regelgeving van de Keur inzichtelijk te maken heeft het waterschap de meest voorkomende thema’s voor u in beeld gebracht op de website www.brabantkeur.nl. Deze website helpt u te bepalen of een vergunning of melding nodig is.

Daarnaast hoort bij de Keur ook een kaart voor beschermde gebieden. In een beschermd gebied kunnen hogere eisen gelden om verdroging te voorkomen.

Open de keurkaart

In de Keur wordt ook verwezen naar de Legger. Een onderdeel van de Keur is de Legger. Bepaalde regels in de keur zijn gekoppeld aan de status of afmetingen van wateren of waterkeringen die in de Legger zijn vastgelegd. Wilt u weten wat de status en ligging is van de sloot, of kanaal of waterkering van uw activiteit? Raadpleeg dan de legger.

Meer over de Legger

Vergunning of melding? 

Vaak is het verstandig uw aanvraag vooraf te overleggen met het waterschap, dat bevordert een vlotte afhandeling. Neem, in geval van twijfel, altijd contact op met het waterschap. Medewerkers van het waterschap denken graag met u mee over wat in uw situatie de beste oplossing is.