Watervergunning aanvragen

Vergunningverlening draagt bij aan onze (water)veiligheid. Hiermee voorkomt het waterschap dat rivieroevers en dijken beschadigen en dat sloten verstopt raken en overstromen. Op basis van de landelijke Waterwet en de Keur beoordeelt waterschap Brabantse Delta uw vergunningaanvraag. 

Voorwaarden

U heeft nog maar één vergunning nodig voor diverse activiteiten in en rondom water. Het gaat hierbij om activiteiten zoals: 

  • lozen in oppervlaktewater
  • onttrekken van grondwater
  • het dempen van een watergang

Aanpak

Een watervergunning kunt u digitaal aanvragen via Omgevingsloket Online (OLO). De aanvraag dient u rechtstreeks in bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. Kies bij watergerelateerde werkzaamheden voor "werkzaamheden binnen de watervergunning''. Voor een digitale aanvraag heeft u een digitale handtekening nodig. Particulieren ondertekenen met DigiD. Bedrijven gebruiken e-Herkenning voor ondertekening.

Een watervergunning aanvragen

Ook kunt u via Omgevingsloket Online een papieren formulier invullen, printen en opsturen. De aanvraag stuurt u naar waterschap Brabantse Delta of naar de gemeente waar de activiteit plaatsvindt.  

Meld start activiteit vooraf

Als u van waterschap Brabantse Delta een vergunning krijgt voor uw activiteit, moet u de start van uw activiteit minimaal vijf dagen van te voren melden bij het waterschap. Dit kan digitaal via het formulier start werkzaamheden vergunning.

Geen werkzaamheden rondom waterkering tijdens gesloten periode

Let op: van 1 oktober tot 1 april mag u geen werkzaamheden uitvoeren op of rondom een waterkering. U kunt dan wél een watervergunning aanvragen, maar u mag pas na 1 april uw werkzaamheden starten. Deze periode noemen we 'het gesloten seizoen. De kans op hoge waterstanden is dan het grootst. Daarom is het belangrijk dat waterkeringen erosiebestendig zijn en in goede conditie verkeren.

Ook buiten het gesloten seizoen heeft u bijna altijd een watervergunning nodig voor werkzaamheden op of rondom waterkeringen. Lees daarover meer in de Keur en in de Beleidsregels onder 15.2.6.

Meld afronding activiteit achteraf

Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit maximaal vijf dagen na afronding doorgeven aan het waterschap via het formulier einde werkzaamheden vergunning.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag van de Keur worden leges in rekening gebracht indien de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) meer dan €25.000 bedragen.

Bekijk de tarieventabel bij de Legesverordening

Levertijd

Na uw vergunningaanvraag ontvangt u van het waterschap een ontvangstbevestiging met informatie over de behandeltermijn. Een vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet (voor het kwalitatief lozen in oppervlaktewater) heeft een behandeltermijn van maximaal zes maanden. Voor een vergunningaanvraag in het kader van de Keur (bijvoorbeeld voor het onttrekken van grondwater of het dempen van een watergang) geldt een behandeltermijn van maximaal acht weken. Voor beide procedures kan de behandeltermijn worden verlengd en/of opgeschort.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.