Zienswijze indienen

Ons bestuur neemt allerlei beslissingen. Deze besluiten bereiden we zorgvuldig voor. Als u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van het waterschap of met een aanvraag om vergunning, kunt u een zienswijze indienen. Uw zienswijze wordt dan meegenomen in de besluitvorming.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Schriftelijk

U vindt het voorbeeldsjabloon onderaan deze pagina. Deze kunt u invullen, printen, ondertekenen en gescand per e-mail indienen via het online contactformulier of per post sturen naar Waterschap Brabantse Delta. U kunt natuurlijk ook zonder gebruik making van dit sjabloon een brief opstellen. In de brief vermeldt u dan in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het ontwerpbesluit of de aanvraag om vergunning waarmee u het niet eens bent en waarom u het niet eens bent met dat besluit. De brief moet altijd worden ondertekend. Indien u het op prijs stelt om digitaal te communiceren, vragen wij u uw emailadres te vermelden.

Als u de brief per post verstuurd, dient deze geadresseerd te worden aan:

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ  Breda

Mondeling

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Dit kan telefonisch.

Bel dan in eerste instantie met de contactpersoon die in de bekendmaking wordt genoemd. Wordt er geen contactpersoon vermeldt, dan kunt u bellen met de gastvrouwen van het waterschap, telefoonnummer 076 564 1000. Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

Hulp nodig?

Als u zelf niet over juridische kennis beschikt, is het verstandig deze in te winnen bij bijvoorbeeld de rechtswinkel of uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

Uw zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming en u krijgt een kopie van het definitieve besluit toegestuurd.

Wat is de termijn om een zienswijze in te dienen?

U moet de zienswijze binnen de termijn die wordt genoemd in de bekendmaking indienen.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.