Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft 26 februari 2020 het projectplan Waterwet Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk vastgesteld. Van 3 maart t/m 14 april 2020 liggen het projectplan en het peilbesluit Oosterhout-Waalwijk ter inzage.

Wat staat er in het plan?

In het projectplan staan maatregelen om de stroomrichting van het water in Waalwijk aan te passen. Door de bouw van een gemaal en het aanpassen van sloten, duikers en stuwen stroomt het water niet meer weg via het Zuiderafwateringskanaal. In plaats daarvan gaat het via het Zuiderkanaal rechtstreeks naar de Bergsche Maas. Daarnaast koppelen we een sifon af in de Buitenpolder. Dit is een bijzondere vorm van een duiker die sloten met elkaar verbindt. Ook maken we een dijk van bijna 2 kilometer langs het Zuiderkanaal veilig. Het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk maakt de natuurontwikkeling in de Westelijke Langstraat mogelijk.

Peilbesluit

Om de stroomrichting van het water naar de Bergsche Maas mogelijk te maken, wordt met een wijziging van het peilbesluit Oosterhout-Waalwijk een peilgebiedsgrens aangepast.

Gewijzigde vaststelling

Het algemeen bestuur heeft op 26 februari 2020 het definitief projectplan vastgesteld. Wijzigingen hebben betrekking op de maatregelen in het beheergebied van Rijkswaterstaat. In het definitieve projectplan zijn deze maatregelen meegenomen.

Projectplan en peilbesluit bekijken

Het projectplan en alle stukken die daarbij horen, liggen vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage. Ze zijn in te zien op Officiële publicaties.
Belanghebbenden kunnen beroep instellen.

Het projectplan is ook in te zien bij:
Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda.

Vragen of meer informatie over het project en het plan? Kijk op www.brabantsedelta.nl/aww of mail naar AWW@brabantsedelta.nl