Van 5 september t/m 16 oktober 2019 ligt het ontwerp-projectplan Waterwet “Mitigerende maatregelen Westelijke Langstraat” officieel ter inzage.

Het plan is in te zien op de website van de provincie www.brabant.nl/terinzage.

In samenwerking met waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de gemeente Waalwijk neemt de provincie in het gebied Westelijke Langstraat het voortouw voor de voorbereiding van de uitvoering van N-2000 instandhoudingsmaatregelen en de realisatie van het Natuur Netwerk Brabant.

In overleg met de gemeente Waalwijk, is door de provincie een inpassingsplan opgesteld voor het onbebouwde gebied van de Westelijke Langstraat. Het ontwerp-inpassingsplan en bijbehorend MER, het ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming lagen ter inzage van 22 mei t/m 2 juli 2019.

Wat staat er in het projectplan?

Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op 3 september 2019 het ontwerp-projectplan Waterwet vastgesteld. Ten gevolge van de vernatting door natuurontwikkeling Westelijke Langstraat kan er wateroverlast plaatsvinden buiten de grens van het inpassingsplan, ondanks mitigerende maatregelen in het plangebied. Het projectplan Waterwet is opgesteld om ook buiten de plangrens mitigerende maatregelen te kunnen uitvoeren.

Terinzagelegging

Het ontwerp-projectplan Waterwet en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien van 5 september t/m 16 oktober 2019 via:
De website van de provincie: www.brabant.nl/terinzage.
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij:
- Gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk
- Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 te Breda
- Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

Gedurende deze periode kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan Waterwet.

Vervolg

Het projectplan Waterwet zal, mede op basis van de ingediende zienswijzen, in samenhang met de andere plannen, definitief worden vastgesteld. De besluiten worden tegelijkertijd gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Marvin Antens, omgevingsmanager Westelijke Langstraat, telefoon 06 – 83 10 39 27 of westelijkelangstraat@brabant.nl