Op 4 maart waren alle bestuurders in de regio Hart van Brabant het eens over de plannen uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Als de gemeenteraden, de provincie en de waterschappen akkoord gaan, gaat de REKS na 1 juli richting het Rijk. 

In de REKS staan de plannen voor de grootschalige opwek van duurzame energie, de mogelijkheden voor het duurzaam verwarmen van gebouwen én noodzakelijke klimaatmaatregelen om wateroverlast en droogte tegen te gaan. Inwoners kunnen in de REKS zien waar onder andere windmolens en zonnepanelen worden geplaatst in het buitengebied en welke alternatieven er zijn voor het verwarmen van onze woningen met aardgas.   

Inwoners betrokken

Aan het opstellen van de REKS is meer dan twee jaar gewerkt door onder andere gemeenten, waterschappen en de provincie. Ook lokale energiecoöperaties, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, landschapsarchitecten, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de strategie. Daarnaast zijn inwoners op verschillende manieren betrokken bij de inhoud van de REKS. Dat gebeurde onder andere met informatieavonden, een regionale internetenquête en een jongerenproject. In de plannen is nadrukkelijk aandacht voor inwoners. Zij moeten mee kunnen profiteren van de energietransitie en veranderingen in hun omgeving. Participatie is daarbij een voorwaarde voor draagvlak, ook op lange termijn. Gerard Bruijniks, voorzitter van de stuurgroep REKS: “Het bod is ambitieus, maar door samen te blijven werken met partners, inwoners en bedrijven uit de regio uitvoerbaar. Door projecten samen voor te bereiden en uit te voeren, komen we naar een duurzame en volhoudbare toekomst.”

Verdere uitwerking

Tot 1 juli nemen ook de gemeenteraden van de negen gemeenten, de provincie en de algemene besturen van de waterschappen een besluit over de REKS. Ons algemeen bestuur krijgt 19 mei de REKS aangeboden. Zodra het REKS-bod door alle partijen is vastgesteld, wordt het ingediend bij het Rijk. Dan start de verdere uitwerking en uitvoering van de plannen. Dat is een zorgvuldig proces dat voor elk project anders en waarbij ook inwoners en ondernemers nauw worden betrokken. Gerard Bruijniks: "De samenwerkingskracht van alle partijen heeft een bod opgeleverd dat de ambitie voor de komende jaren weergeeft. Nu is het tijd om gezamenlijk de schouders onder de uitvoering te zetten.”

Meer informatie over de REKS is te vinden op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS. Hier is ook het REKS-bod in te zien.