Waterschap Brabantse Delta wil de leefomgeving van planten en dieren verbeteren. Daarom is het waterschap op 5 maart partner geworden van het ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’. Werken aan de verbetering van de biodiversiteit is belangrijk voor een goede waterkwaliteit en een gezonde natuur, bijvoorbeeld langs het water en op dijken. De komende maanden staat het opstellen van een actieplan voor het verbeteren van de biodiversiteit op het programma. Daarbij legt het waterschap de nadruk op de kansen die het onderhoud aan oevers en dijken biedt voor het versterken van flora en fauna.

Sloten en dijken maaien

Om regenwater zo goed mogelijk af en aan te voeren, maait het waterschap de oevers van sloten, beken en rivieren. Ook het gras van dijken heeft veel onderhoud nodig. Bij het maaien houdt het waterschap rekening met de regels in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Die wet vormt de basis voor het Algemeen Onderhoudsplan Waterwegen en Waterkeringen (AOWW) dat het waterschap dit jaar voorlegt aan het bestuur.

Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een stimulans om meer mogelijkheden te onderzoeken, te innoveren en kennis te delen met andere partners. Het waterschap moedigt grondeigenaren aan die sloten door of langs hun gronden hebben liggen om tijdens hun onderhoud ook rekening te houden met de biodiversiteit.

Hans Peter Verroen, portefeuillehouder: “Het waterschapswerk is van belang voor mens en natuur. Met dit partnerschap van het ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’ geeft het waterschap invulling aan de afspraak in het bestuursakkoord. Hiermee willen we ons extra inzetten voor de biodiversiteit, bovenop wat we hieraan al doen. De kennis hierover willen we graag met anderen delen.”

Leefgebied voor vissen vergroten

Waterschap Brabantse Delta werkt al veel aan het verbeteren van de leefomgeving van planten en dieren. Er zijn al veel stuwen in het werkgebied van het waterschap aangepast zodat vissen langs de stuwen kunnen zwemmen. In 2020 start het waterschap een project om vissen makkelijker langs nog meer stuwen en gemalen te laten zwemmen.

Ecologische verbindingszones en Bee Deals

Met de aanleg en het onderhoud van ecologische verbindingszones in onder andere Alphen- Chaam, Breda, Etten-Leur en Tilburg verbindt het waterschap natuurgebieden met elkaar.

Het waterschap werkt actief mee aan de Bee Deals en het initiatief ‘bijenlandschap’. Binnen het ‘bijenlandschap West-Brabant’ voert het waterschap bijvriendelijk beheer van grasland in eigen onderhoud uit. Dit regelt het waterschap ook voor de bermen die in onderhoud zijn bij gemeenten. Hiervoor stelt het waterschap dit jaar nog een maaibestek op dan vanaf volgend jaar uitgevoerd wordt.

Sinusmaaien

Het verbeteren van het insectenbestand is een belangrijk doel van het maaien van dijken in willekeurige patronen. Dit heet ‘Sinusmaaien’. Deze maaiwijze bevordert de groeistadia van de grassen en andere begroeiing op de dijk. Ook bij de uitvoering van gebiedsprojecten werkt het waterschap aan verbetering van de natuur.

Ambitie Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die om samenwerking vraagt. Met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden. De ambitie van het Deltaplan is om het biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Waterschap Brabantse Delta deelt deze ambitie.