Agrariërs en waterbeheerders uit Vlaanderen en Nederland, waaronder waterschap Brabantse Delta, hebben in het grensgebied tussen Kalmthout (B) en Roosendaal (NL) de afgelopen jaren samengewerkt om verdroging en wateroverlast tegen te gaan.

In het kader van het Europese Interregproject Triple C hebben zij in het stroomgebied van de Kleine Aa/Molenbeek verschillende maatregelen uitgevoerd om in tijden van droogte water vast te houden. Bijvoorbeeld door het plaatsen van stuwen en het laten meanderen van de beek. Maar ook aan het voorkomen van wateroverlast bij hevige piekbuien is gedacht. Door water letterlijk meer ruimte te geven kan elders wateroverlast beperkt worden. Dat gebeurde vaak op een innovatieve manier die hopelijk ook anderen stimuleert.

Meer informatie

De innovatieve aanpak in het grensgebied tussen Kalmthout en Roosendaal is onderdeel van het Interreg 2-zeeën project Triple C. Waterschap Brabantse Delta is partner van dit Europese Interregprogramma. Kijk voor meer informatie over Triple C op de projectenpagina.