Wat betekent...

 • Keur: de Keur is een verzameling van regels die een waterschap gebruikt voor de bescherming van dijken, waterlopen en bijbehorende bouwwerken.
 • Legger: de legger is een verzameling van kaarten, documenten en tekeningen. Er is onder andere in te vinden waar stuwen, sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Deze wettelijke regeling is gebaseerd op de Waterwet en de Waterschapswet.
 • Beschoeiing: een beschoeiing is een (grondkerende) constructie die een oever of waterkant beschermt tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen. In veel gevallen is de beschoeiing een rij paaltjes met planken en worteldoek.
 • Talud/oever: het talud is het schuine (of hellend) vlak langs een weg, spoor, watergang of van een dijk.
 • Insteek: dit is het punt waar de oorspronkelijke schuine oever overgaat in het vlakke maaiveld. 
 • Beschermingszone: ook wel de onderhoudsstrook genoemd. Dit is de zone die aan een waterstaatswerk (bijvoorbeeld een dijk of een sloot) grenst. Binnen deze zone gelden soms aanvullende regels om het waterstaatswerk te beschermen. De beschermingszone van een waterstaatswerk is vastgelegd in de Legger, op basis van de Waterswet en Waterschapswet. De beschermingszone ligt vaak tussen de 1 en de 5 meter, gemeten vanaf de insteek.
Bebouwde oever, talud, insteek, beschoeiing, werkruimte vervangen beschoeiing 1 of 5 meter.
Een voorbeeld van de onderdelen rondom een watergang zoals een sloot of vijver.

Hoe gaat het waterschap om met projecten die in dezelfde periode in hetzelfde gebied actief zijn?

Tussen projecten van het waterschap vindt nauwe afstemming plaats. Het waterschap kiest er voor om waar mogelijk de grondeigenaren tegelijk te benaderen en afspraken te maken. Zo beperken we de ‘overlast’ voor bewoners en bedrijven.

Hoe lang is de vergunning geldig?

Dit staat weergeven in de vergunning. De vergunning is geldig zo lang de situatie hetzelfde blijft. Wilt u iets aan de situatie veranderen? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

Hoe weet ik wat de status is van mijn dossier?

U kunt dit altijd per mail of telefoon opvragen bij uw dossierbehandelaar. Ook vertelt het waterschap u na iedere stap wat u daarna van het waterschap kunt verwachten. Deze medewerker is dagelijks te bereiken via een rechtstreeks telefoonnummer en e-mailadres. U vindt de naam en het telefoonnummer van uw dossierbehandelaar bovenaan en in de laatste alinea van uw brief.

Hoe zit het met in het verleden verstrekte vergunningen en bestaande afspraken?

Heeft u een vergunning of een schriftelijke afspraak met het waterschap over de betreffende situatie? Dan is de situatie daarmee geregeld en valt het buiten dit project. Het waterschap verandert niets aan de bestaande schriftelijke afspraken. Het is belangrijk dat u aan ons doorgeeft dat u al een vergunning of afspraken met het waterschap heeft. Wij ontvangen uw bericht graag via keur@brabantsedelta.nl met daarin uw naam, adresgegevens en telefoonnummer. Het waterschap neemt dan contact met u op.

Ik heb een vergunning van de gemeente, dat is toch voldoende?

Een vergunning van de gemeente zegt in principe niets over het gebruik van waterschapgrond of een keurovertreding. U kunt bijvoorbeeld een bouwvergunning van de gemeente hebben voor een tuinhuis. Heeft u deze vervolgens op waterschapgrond of op eigen grond te dicht bij het water of een dijk gebouwd, dan kan het zijn dat de situatie negatieve gevolgen heeft voor het water of een dijk. Het waterschap stuurt u dan alsnog een bericht om deze situatie juridisch juist te regelen in een vergunning van het waterschap.

Ik heb het geld niet om de situatie aan te passen en nu?

Het waterschap denkt graag met u mee wanneer u, binnen een redelijke termijn, wel in de gelegenheid bent om de situatie aan te passen. Wij maken daar dan individuele afspraken met u over.

Kan het waterschap mij opleggen om de situatie aan te passen?

Ja, het waterschap heeft de wettelijke taak om toezicht te houden op de veiligheid van dijken, oevers en water om wateroverlast en overstroming te voorkomen. Situaties die onderhoud of veiligheid in de weg staan is het waterschap verplicht om op te lossen. Het waterschap gaat altijd met de overtreder in gesprek om de situatie te bespreken. Voorop staat dat de situatie weer veilig wordt en dat doet het waterschap in goed overleg met de grondeigenaar.

Kan ik mijn dossier tussentijds inzien?

Uw dossier is voor u openbaar toegankelijk. U kunt dit inzien op het kantoor van waterschap Brabantse Delta. Ook kan de informatie die nog niet in uw bezit is opgestuurd worden. De meeste informatie in het dossier is tijdens de behandeling van het dossier al aan u gegeven. Denk hierbij aan luchtfoto’s, brieven, foto’s ter plaatse etc. Die van ons tijdens het bezoek of de post al heeft gekregen.

Om welke overtredingen gaat het?

Het waterschap wil alle overtredingen die negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid van sloten, oevers en dijken oplossen.

Het gaat bij watergangen onder andere om:

 • beplanting in de watergang
 • bouwwerk in de watergang en op de onderhoudsstrook aan de oever
 • afrastering en hekwerken in de watergang en op de oever
 • obstakels op onderhoudsstrook die het onderhoud belemmeren
 • een demping met of zonder duiker die risico oplevert voor de doorstroming van water

Bij dijken gaat het om overtredingen zoals:

 • illegale bouwwerken die de veiligheid van de dijk in gevaar brengen
 • beplanting op een dijk met wortels die de dijk kunnen beschadigen
 • obstakels op een dijk die het onderhoud belemmeren
 • beschadiging van de grasmat waardoor de sterkte van de dijk gevaar loopt

In totaal gaat het om grote en kleine overtredingen met een verhoog risico voor de veiligheid. Deze situaties gaat het waterschap de komende drie jaar samen met bewoners, bedrijven en gemeenten oplossen. De overtredingen vormen op dit moment geen direct risico, maar door de klimaatveranderingen met steeds heftiger regenbuien en storm, kunnen deze situaties in de toekomst problemen opleveren. Dit wil het waterschap voorkomen. Veiligheid staat voorop.

Via welk emailadres kan ik mijn mail sturen?

Voor wie gelden de Keur regels?

De regels van de Keur gelden voor iedereen woonachtig of werkzaam in het gebied van de Brabantse Delta.

Waar gaat het waterschap aan de slag?

De uitvoering gebeurt in het hele werkgebied van het waterschap Brabantse Delta: in West- en Midden-Brabant. De eerste overtredingen worden opgelost bij de belangrijkste plekken voor de bescherming tegen water: A-watergangen, primaire- en regionale dijken. A-watergangen zijn de belangrijkste wateren van de regio, zoals grotere sloten, beken en waterplassen. Deze wateren zijn belangrijk voor een goede waterhuishouding en worden door of namens het waterschap onderhouden. Primaire dijken zijn de belangrijke dijken die Nederland beschermen tegen (buiten) water uit de grote rivieren als de Maas, Rijn en IJssel, de meren en zeewater. Regionale dijken beschermen Nederland tegen (binnen) water vanuit de kleinere rivieren en kanalen.

Waar kan ik de Keurregels vinden?

U vindt de Keurregels op www.brabantsedelta.nl/keur

Waar kan ik meer informatie over het project vinden?

Op de website van Brabantse Delta onder Werk in uitvoering vindt u meer informatie over het project Sloten, oevers en dijken op orde.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn dossier?

U heeft binnen het waterschap een vaste contactpersoon waar u terecht kunt voor vragen. Deze medewerker is dagelijks te bereiken via een rechtstreeks telefoonnummer en e-mailadres. U vindt de naam en het telefoonnummer van uw dossierbehandelaar bovenaan en in de laatste alinea van uw brief.

Waarom heeft het waterschap Keurregels?

De regels van de Keur geven duidelijkheid over wat wel en niet gebouwd mag worden in de buurt van dijken en water. Iedereen moet zich houden aan deze veiligheidsregels. Alleen dan voorkomen we met elkaar situaties met negatieve gevolgen voor dijken of water.

In 2015 hebben de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta samen regels opgesteld voor de veiligheid in heel Brabant. Hierdoor zijn de regels voor alle bewoners en bedrijven in de beheergebieden van deze drie waterschappen hetzelfde.

Waarom krijg ik bericht van het waterschap over een situatie die al jarenlang bestaat?

De overtredingen vormen op dit moment geen direct risico, maar door de klimaatveranderingen met steeds heftiger regenbuien en storm, kunnen deze situaties in de toekomst problemen opleveren. Dit wil het waterschap voorkomen. Veiligheid staat voorop.

Heeft u bericht gehad van het waterschap, dan wil het waterschap de overtreding graag met u oplossen. Het kan zijn dat u een vergunning krijgt of dat het waterschap u vraagt om de situatie aan te passen voor de veiligheid in het gebied. Dit is afhankelijk van de situatie en de gevolgen voor de veiligheid.

Waarom krijg ik een vergunning van het waterschap?

Het waterschap heeft bij controle gezien dat er een situatie op uw grond is die niet aan de regels van de Keur voldoet. Wettelijk gezien is dit een overtreding. Uit verder onderzoek van de situatie blijkt dat de overtreding geen negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid of onderhoudsmogelijkheden door het waterschap. Het waterschap heeft daarom besloten dat de situatie zo mag blijven als de afspraken juridisch worden vastgelegd in een vergunning.

Waarom moet ik iets veranderen op mijn grond?

Het waterschap heeft bij controle van het gebied gezien dat er een situatie op uw grond is die niet aan de veiligheidsregels van de Keur voldoet. Wettelijk gezien is dit een overtreding. Uit verder onderzoek van de situatie blijkt dat de overtreding directe gevolgen heeft voor de bescherming tegen wateroverlast of de onderhoudsmogelijkheden door het waterschap. Om deze reden besluit het waterschap dat de situatie moet worden aangepast, zodat de situatie bij het water of de dijk weer toegankelijk en veilig wordt.

Wanneer is er sprake van overgangsrecht?

Het overgangsrecht speelt een rol bij het bepalen of iets wel of geen overtreding is. Als iets in het verleden volgens de Keur mocht, wordt dit beschouwd als vergund te zijn. Ook als dit in de huidige Keur niet mag. Om te weten of er sprake is van overgangsrecht, is het dus belangrijk om te weten of het (bouw)werk dat op dat moment op het perceel werd geplaatst toen volgens de Keur mocht. Het is aan om overgangsrecht te bewijzen. Ook is het aan u om het waterschap te informeren als u het vermoeden heeft dat sprake is van overgangsrecht.

Wanneer is het waterschap bereikbaar?

Uw dossierbehandelaar is iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar.

Wanneer komt het waterschap bij mij langs?

U ontvangt hierover schriftelijk bericht van het waterschap. In overleg met u spreken we een datum en tijdstip af voor een bezoek ter plaatse.

Wat als ik het niet eens ben met de beslissing van het waterschap?

Heeft u een bezwaar tegen de verkregen vergunning of de bestuursrechtelijke handhaving, dan kunt u in bezwaar gaan. Bij de vergunning of het handhavingsverzoek is ook een bezwaarclausule bijgevoegd waarin beschreven staat waar en binnen welke termijn u bezwaar kunt aantekenen.

Over het grondgebruik kunt u geen bezwaar maken. Omdat het over eigendom gaat, is dit uitgesloten in de wet. U kunt wel een procedure starten bij de rechtbank als het gaat over eigendom van grond.

Wat doet het waterschap met de grond nadat de overtreding is weggehaald en grondgebruik ongedaan is gemaakt?

Het wordt weer ingericht zoals dit in de oorspronkelijk toestand was of het beste past in de huidige omgeving.

Wat gebeurt er met overtredingen die na 2012 zijn ontstaan?

Overtredingen van na december 2012 worden tijdens regulier werk van het waterschap met de bewoners besproken of zijn al in behandeling.

Wat is een Keur?

De Keur is een verzameling van regels die een waterschap gebruikt voor de bescherming van dijken, waterlopen en bijbehorende bouwwerken.

Als er (bouw)werkzaamheden uitgevoerd worden in de buurt van een water of een dijk, heeft degene die dat wil doen een Keurvergunning of Keurontheffing van het waterschap nodig. Het waterschap bekijkt na de aanvraag of de geplande werkzaamheden negatieve gevolgen hebben voor het water of voor de dijken. Is dit niet het geval, dan wordt onder strikte voorwaarden een vergunning of ontheffing afgegeven. Zijn de gevolgen wel negatief, dan is het verboden om de geplande (bouw)werkzaamheden uit te voeren.

Voor sommige werkzaamheden bestaan er algemene regels. Als iemand zich aan deze regels houdt is er geen vergunning of ontheffing nodig. Wel moeten deze werkzaamheden bij het waterschap worden gemeld.

Wat moet ik doen als ik de vergunning niet wil?

U mag besluiten om de vergunning niet te willen. In dat geval moet u de (bouw)werken van uw grond verwijderen. Het is belangrijk dat u aan ons doorgeeft dat u geen vergunning wilt. Stuur daarvoor een e-mail naar keur@brabantsedelta.nl met daarin uw naam, adresgegevens en telefoonnummer, dan neemt het waterschap contact met u op.

Wat moet ik doen met de vergunning?

In de vergunning staan de afspraken over de situatie op uw grond beschreven. Hiermee mag u de beschreven activiteiten op uw grond zo laten staan. Het kan zijn dat er ook iets van u verwacht wordt. Lees de vergunning daarom door en bewaar deze goed. Het waterschap heeft een kopie, u hoeft de vergunning daarom niet terug te sturen. De vergunning is voor u.

Welke partijen zijn bij de uitvoering betrokken?

Het waterschap werkt zo veel mogelijk samen met gemeenten. Zo zijn zij op de hoogte van wat er gebeurt binnen hun gemeentegrenzen en kunnen we de bewoners en bedrijven vanuit beide partijen informeren bij vragen. Belangenorganisaties zoals ZLTO worden ook op voorhand meegenomen in de aanpak.

Wie betaalt de aanpassingen?

U als grondeigenaar bent verantwoordelijk voor de activiteiten op uw eigen grond. Ook als er sprake is van een overtreding die moet worden opgelost. Eventuele kosten voor aanpassingen van een situatie komen daarom voor uw rekening.

Worden bewoners betrokken in de uitvoering?

Ja, waar mogelijk en zinnig gaat het waterschap met de grondeigenaren in gesprek. Aan de andere kant wil het waterschap de bewoners en bedrijven zo min mogelijk onnodig belasten. Daarom biedt het waterschap bij eenvoudige situaties zoals een vergunningverlening zo veel mogelijk kant-en-klare oplossingen. De grondeigenaar kan dan zelf eenvoudig een keuze maken.

Bij situaties waarbij er iets moet worden aangepast op het perceel gaat het waterschap altijd in gesprek met de grondeigenaren. Het doel is om de situatie weer in orde te maken. Dat is het hoofddoel van het waterschap en daar worden grondeigenaren direct bij betrokken. Zo bespreekt het waterschap wat nodig is om de situatie weer in orde te maken. Het waterschap denkt mee in oplossingen en weegt de belangen af om de aanpassing te regelen. Waarbij het waterschap niet altijd tegemoet kan komen aan alle wensen en belangen. De wet- en regelgeving bepaalt uiteindelijk wanneer de situatie weer veilig is.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?