Waterschap Brabantse Delta trekt per 21 juni 2019 de verboden in voor het onttrekken van oppervlaktewater die vanaf 3 juni golden voor drie gebieden in Midden- en West-Brabant. De regenval van afgelopen periode zorgt voor voldoende afvoer via de waterlopen in die gebieden. Het betreft de stroomgebieden van de Groote Leij en de Hultense Leij, de Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda en De Wouwse gronden. Er gelden nu geen onttrekkingsverboden meer in het werkgebied van het waterschap.

Waterschap Brabantse Delta trekt onttrekkingsverboden in
Waterschap Brabantse Delta trekt onttrekkingsverboden in

Droogte

Het is nog steeds droog en dit heeft effect op de planten en dieren en ons gebied en daarmee ook op het werk van waterschap

Brabantse Delta. Dat was ook de reden om op 3 juni het eerste onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in te stellen. Medewerkers van het waterschap houden de situatie in het gebied nauwgezet in de gaten.

Informatie

Het intrekken van onttrekkingsverboden maakt het waterschap bekend via de website, social media en www.officielebekendmakingen.nl. Op de pagina onttrekkingsverbod staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden voor ingesteld kunnen worden. Belanghebbenden met vragen kunnen bellen naar het algemene telefoonnummer van het waterschap (T 076 564 10 00).