Waterschap Brabantse Delta houdt een aanvullende openbare inschrijving voor de pacht van agrarische gronden. Er worden 6 kavels aangeboden in Etten-Leur, Klundert, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe. De grootte van de kavels varieert van circa 01.29.95 hectare tot 06.10.70 hectare en omvat zowel bouwland- als graslandpercelen.

Het waterschap is eigenaar van diverse agrarische percelen binnen het werkgebied. Deze gronden worden ingezet als ruilgrond of worden in de toekomst ingericht voor bijvoorbeeld waterberging of als ecologische verbindingszone. Tot dat moment worden de gronden aan agrariërs verpacht.

Door een openbare inschrijving te houden, krijgen alle agrarische ondernemers binnen het werkgebied van waterschap Brabantse Delta de mogelijkheid om in aanmerking te komen als pachter van het waterschap. Omdat de grond aan de hoogste inschrijver wordt gegund, is deze methode geschikt om een marktconforme pachtprijs overeen te komen.

Drie keer één jaar

De gronden worden telkens voor één jaar verpacht op basis van een zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomst. Als het jaar daarop de grond opnieuw voor verpachting in aanmerking komt, dan krijgt de hoogste inschrijver opnieuw de voorkeur, totdat drie jaren verstreken zijn. Dan wordt de grond opnieuw via openbare inschrijving aangeboden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.brabantsedelta.nl of op www.pachtbank.nl. Op deze websites zijn de brochures en inschrijfformulieren van de kavels te vinden. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de afdeling ‘Vastgoed’ van het waterschap via vastgoed@brabantsedelta.nl of via telefoonnummer 076 564 10 89.