Namens waterschap Brabantse Delta heeft db-lid Cécile Franssen de Green Deal ‘Verduurzaming Bedrijventerreinen Waalwijk’ ondertekend. Dit initiatief van enkele bedrijven in Waalwijk is bedoeld om energiebesparing te stimuleren en de productie van duurzame energie te bevorderen. De doelstellingen van deze Green Deal passen in de ambitie van het waterschap om in 2025 klimaatneutraal te zijn en actief te werken aan het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering (klimaatadaptatie).

Biogas

Het waterschap heeft begin februari al een actieve invulling gegeven aan deze Green Deal. De  dijkgraaf K.J. de Vet tekende toen de leveringsovereenkomst voor biogas van de rioolwaterzuivering Waalwijk aan de Waalwijkse Biomassa Centrale (Wabico). Dat bedrijf verwerkt het biogas tot aardgaskwaliteit. De geproduceerde hoeveelheid is goed voor de gasbehoefte van 110 huishoudens.

Duurzame initiatieven

Op het gebied van duurzame energie en circulaire economie zet het waterschap al op verschillende manieren in. Op terreinen en gebouwen van het waterschap staan zonnepanelen, produceert de rioolwaterzuivering Nieuwveer bij Breda elektriciteit uit biogas. De restwarmte van die elektriciteitsproductie levert het waterschap aan het warmtenet van de gemeente Breda. Ook is het waterschap één van de initiatiefnemers van de productie van bioplastic uit afvalwater.

Kennis delen

Het waterschap wil de kennis over verduurzaming en klimaatadaptatie graag delen met de betrokken partners binnen deze Green Deal. Een voorbeeld daarvan is de ‘Water en klimaatsafari’ in september 2019. Medewerkers van het waterschap en de gemeente Tilburg lichtten tijdens een wandeling over Tilburgse bedrijventerreinen de mogelijkheden toe om wateroverlast en hittestress tegen te gaan.