Binnen het werkgebied van waterschap Brabantse Delta wordt in twee regio’s (Hart van Brabant en West-Brabant) aan de energietransitie gewerkt. Eind maart is in beide regio’s een bestuurlijk akkoord bereikt op de gezamenlijke concept plannen. Deze plannen gaan nu ter besluitvorming naar de individuele overheden. In de eerste versies van de Brabantse energie- (en klimaat)strategieën staan plannen voor duurzame opwek van energie, aardgasloze alternatieven voor het verwarmen van gebouwen en aanpassingen aan klimaatverandering. Bij het opstellen van deze regionale strategieën is waterschap Brabantse Delta een belangrijke (kennis)partner.

Vanuit de eigen ervaring en de goede contacten met gemeenten en bedrijven kan het waterschap de regio van goede, onafhankelijke adviezen voorzien. Voor de energiestrategie van West-Brabant hebben we zelfs de rol van procesregisseur.

Elektriciteit, warmte en klimaat

De concept plannen vormen de regionale vertaling van de nationale afspraken uit het klimaat-akkoord. Als waterschap werken we mee aan de mogelijkheden om duurzame elektriciteit op te wekken. Op diverse plekken kan er met zonnepanelen of met windmolens op gronden in eigendom van het waterschap energie worden opgewekt. Bij de rioolwaterzuivering (rwzi) Bath gebeurt dit al. Ook wekken we zelf duurzame energie op. Met het zuiveren van afvalwater wordt biogas geproduceerd, dat we omzetten in elektriciteit en warmte. We leveren dit biogas ook aan huishoudens of bedrijven, zoals de wijk Haagse Beemden in Breda en het bedrijf Wabico in Waalwijk. Ook liggen er kansen voor het benutten van warmte uit het water in sloten en plassen of uit persleidingen met rioolwater. Dit noemen we aquathermie. Bij de rechtbank in Breda is dit al gerealiseerd. In Terheijden wordt momenteel een lokaal warmtenet in het centrum aangelegd, waarbij warmte uit water van de Mark gebruikt gaat worden. 

De plannen voor elektriciteitsproductie in de regio voeren we graag slim uit, zodat we de inrichting van ons gebied ook aanpassen aan de klimaatverandering. Zonnepanelen kunnen bijvoorbeeld heel goed gecombineerd worden met groene daken.

Breed draagvlak

Bij het opstellen van de RE(K)S waren naast de gemeenten, provincie en waterschappen ook andere partijen betrokken. Zo werden onder andere lokale energiecoöperaties, woningbouwcorporaties, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven gevraagd een bijdrage te leveren aan de strategie. Participatie van inwoners en lokale bedrijven is ook belangrijk voor het vervolg van het proces. Duurzaamheid en klimaat houden niet op bij de gemeentegrens. Door samen te werken en elkaar te helpen, kan elke gemeente een steentje bijdragen aan de energie- en klimaatopgave. Bovendien kunnen zo de beste keuzes worden gemaakt voor mens, dier en milieu.

Vervolgproces

De regio’s Hart van Brabant en West-Brabant hebben nu een concept gereed voor lokale besluitvorming door de colleges van de betrokken gemeenten, gedeputeerde staten en de besturen van de waterschappen. Alle regio’s in Nederland dienen in juni hun concept energiestrategie in bij het Rijk. Vanaf begin juni starten de Brabantse regio's ook met een internetconsultatie voor inwoners en lokale bedrijven. Met de input van het Rijk en van de inwoners en bedrijven wordt eind 2020 een definitieve energiestrategie ter besluitvorming aangeboden. In maart 2021 zijn alle definitieve plannen bekend. Dan start ook de verwerking van de plannen in het omgevingsbeleid.

Het concept bod van de REKS (Hart van Brabant) is te bekijken op de website van Hart van Brabant

De conceptversie van de RES (West-Brabant) is vanaf 15 april te bekijken op de website van de energieregio West-Brabant.

Meer informatie over duurzaamheid en klimaat vind je op onze speciale pagina