Het waterschap is verantwoordelijk voor de goede waterkwaliteit in West-Brabant. Daarom zuivert het waterschap het afvalwater van

RWZI Chaam

huishoudens en bedrijven. Slecht of niet gezuiverd afvalwater brengt risico’s met zich mee voor de

gezondheid van mens en milieu. Om deze reden is het belangrijk dat rioolwaterzuiveringen betrouwbaar functioneren. Om de betrouwbaarheid te borgen worden de installaties professioneel beheerd en onderhouden. Naarmate een installatie ouder wordt is meer onderhoud nodig.

De zuivering Chaam is gebouwd in 1975. Deze zuivering zuivert het afvalwater van de kern Chaam en de omliggende campings. Vanwege de vele recreanten is de aanvoer van afvalwater gedurende de periode april tot en met september aanzienlijk hoger. Om te blijven voldoen aan zuiveringsafspraken is het gewenst om op korte termijn enkele technische aanpassingen op de zuivering Chaam uit te voeren.

Aanpak

Een veilige en betrouwbare verwerking van het afvalwater zodat het waterschap aan de zuiveringsafspraken blijft voldoen. En een reductie aan beheers- en onderhoudswerkzaamheden. Om dit te bereiken vragen onderstaande twee onderdelen om een aanpak.

Vuilrooster

Het huidige vuilrooster vervuilt snel en is daardoor storingsgevoelig. Dit vuilrooster vraagt veel onderhoud. Het plaatsen van een goed functionerend en robuust vuilrooster die aan de huidige eisen voldoet is nodig. Met effectief beheer en nominaal onderhoud kan de functie van het rooster worden gegarandeerd. Dit deel is begin 2019 afgerond.

Elektrotechnische aanpassingen

In het voorjaar en in de zomerperiode is de aanvoer van afvalwater aanzienlijk hoger waardoor de zuivering zwaarder belast wordt. Om de zuivering te laten voldoen aan de zuiveringseisen worden nu tijdelijke beluchters op de zuivering Chaam ingezet. Deze tijdelijke beluchters worden aangedreven met aggregaten (apparaat om elektriciteit mee op te wekken). De huurkosten van deze aggregaten zijn hoog en de inzet van deze aggregaten is niet duurzaam. Aggregaten produceren geluid en zijn milieubelastend vanwege de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Binnen dit project wordt deze tijdelijke oplossing vervangen door een structurele oplossing door de elektrische aansluiting te verzwaren zodat de aggregaten overbodig worden.

Een aantal belangrijke onderdelen in de huidige schakelkasten is moeilijk te onderhouden. Onderdelen zijn niet meer leverbaar. De zuivering vertoont hierdoor een toename van storingen die tevens lastig en niet snel zijn te verhelpen. Door deze toenemende storingen wordt het risico profiel groter en betrouwbaarheid lager.

Een laatste aspect is dat in het bedrijfsgebouw de bediening van de zuivering en de elektrotechnische schakelpanelen aanwezig zijn in één ruimte. Volgens de geldende normen zijn er eisen en richtlijnen waar bediening gescheiden moet zijn van de elektrotechnische schakelpanelen. Diverse mogelijke oplossingsrichtingen zijn onderzocht. De voordeligste oplossing is om een prefab bediengebouw te plaatsen op de zuivering om de scheiding te realiseren tussen bediening en technische installaties én daarmee weer te voldoen aan de huidige geldende normen.

Resultaat

De uitvoering van het project leidt tot de volgende resultaten:

  • Minder risico op overschrijding van de zuiveringseisen;
  • Toename betrouwbaarheid en beter onderhoudbaar;
  • Lagere onderhoudskosten van de vervangen en gerenoveerde delen.

Locatie

De werkzaamheden vinden plaats op de rioolwaterzuivering van waterschap Brabantse Delta in Chaam. 

Bekijk de locatie op de kaart

Periode

Het vuilrooster is begin 2019 opgeleverd en in bedrijf genomen. De werkzaamheden aan de elektrotechnische installatie zijn gestart en worden naar verwachting eind 2019 afgerond.

Wat merkt u ervan?

Tijdens de werkzaamheden is er meer vrachtverkeer van en naar de zuivering Chaam.

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.