Draag allemaal bij aan schoon en voldoende water

Driekwart van de inwoners van Midden- en West-Brabant vindt dat we allemaal een bijdrage moeten leveren aan het voorkomen van wateroverlast en/of watertekort. De helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken. Dit blijkt uit regionaal onderzoek van waterschap Brabantse Delta. Ditzelfde onderzoek is landelijk uitgevoerd voor alle 21 waterschappen.

In het onderzoek is aan de inwoners van Midden- en West-Brabant gevraagd wat zij zelf doen voor schoon en voldoende water. Tweederde van de respondenten (69%) gooit vochtige doekjes en tampons in de afvalbak in plaats van in de wc. En levert chemische middelen en frituurvet gescheiden in (67%). Meer dan de helft van de tuinbezitters (57%) vervangt tegels voor gras of planten, zodat water beter de grond in kan zakken na een regenbui. 31% van de inwoners van Midden- en West-Brabant plaatst een regenton zodat regen vanuit dakgoten niet gelijk in de riolering stroomt. En 15% haalt zwerfvuil weg uit het water of langs de waterkant. Andere mensen dragen bij door bijvoorbeeld geen brood te voeren aan eendjes en alleen biologische schoonmaakmiddelen te gebruiken. Steeds meer scholen leggen watervriendelijke schoolpleinen aan.

Met het oog op de toekomst

Uit het landelijke onderzoek blijkt dat vijftigplussers over het algemeen meer waterbewust gedrag vertonen dan jongeren. Vooral mensen tussen de 18 en 35 jaar geven aan meer te willen doen dan ze nu doen om watertekort of -overlast te voorkomen. Dat niet alleen de waterschappen maar ook mensen zelf in actie moeten komen, is volgens de ondervraagde Nederlanders hard nodig. 81% denkt dat wij in de toekomst steeds vaker met langere perioden van droogte te maken krijgen en 77% denkt dat wij steeds vaker met hevige regenbuien te maken krijgen. Waterschap Brabantse Delta zorgt dagelijks voor schoon en voldoende water en veilige dijken. Door de gevolgen van de klimaatverandering moeten we ook inwoners steeds intensiever betrekken bij veel bewuster omgaan met water. Dat gaan we doen met de campagne 'Wat een Waterbaas!'.

Wat een Waterbaas!

Inwoners van het werkgebied van waterschap Brabantse Delta zijn redelijk goed op de hoogte van de taken van het waterschap. Een groot deel weet dat het waterschap zorgt voor veilige dijken (72%), voldoende water (68%), schoon water in sloten en plassen (63%) en het zuiveren van rioolwater (44%). Ook geeft 32% aan meer te willen weten over wat ze zelf kunnen doen bij overstromingen, wateroverlast, droogte en om het water schoon te houden. Dat komt goed uit, want vandaag starten de waterschappen met de campagne ‘Wat een Waterbaas!’ om Nederlanders te laten zien wat zij zelf kunnen doen voor schoon en voldoende water. Kijk voor meer informatie op de campagnepagina en hou onze socials in de gaten.

Waterbewustzijn vergroten

De waterschappen willen met de campagne het waterbewustzijn vergroten en bereiken dat Nederlanders beseffen dat het werk van de waterschappen dichtbij, belangrijk en relevant is. Maar ook dat ze weten wat ze zelf kunnen doen zoals afval rapen uit het water, tegels verruilen voor groen, een geveltuin aanleggen of een schoolplein watervriendelijk maken.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Blauw Research via een representatieve steekproef onder 1.025 Nederlanders in opdracht van de Unie van Waterschappen. Voor meer informatie over de campagne Waterbazen, ga naar de landelijke campagnepagina.