De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder hun eigen portefeuille. Op basis van die portefeuilles bereiden de leden bestuursvoorstellen voor en lichten ze toe en vertegenwoordigen ze het waterschap.

Collectief aandachtsgebied

De onderwerpen Participatie, Ruimtelijke adaptatie, Innovatie, Duurzaamheid  en Klimaatadaptatie behoren tot het collectieve aandachtsgebied van de portefeuillehouders en elke portefeuillehouder is verantwoordelijk voor het geven van sturing aan de inhoudelijke beleidsvoorbereiding van deze onderwerpen voor zover het betreft de beleidsvelden van zijn eigen portefeuille. De dijkgraaf is ten aanzien van deze onderwerpen coördinerend portefeuillehouder.

Portefeuillehouder drs. C.J.G.M. de Vet / dijkgraaf

Kees Jan de Vet

Bestuur en Organisatie

 • Bestuurlijke organisatie en verkiezingen
 • Personeel en organisatie
 • Bestuurlijke coördinatie van algemeen beleid, juridische zaken en bovenregionale onderwerpen
 • Calamiteitencoördinatie
 • Handhavingsbeleid (preventieve en repressieve handhaving)
 • Klachtenafhandeling
 • Bestuurlijke ontwikkeling
 • Innovatie-agenda
 • Omgevingsgericht werken
 • Strategische Communicatie
 • Huisvesting
 • Samenwerking met Vlaanderen
 • Watertoets ruimtelijke plannen
 • Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta
 • Internationale samenwerking
 • Ambassadeur Schone Maaswaterketen
 • Unie van Waterschappen
 • Noord-Brabantse Waterschapsbond
 • Eigendommenbeheer en grondverwerving 

Portefeuillehouder dhr. ir. C.C.F. Mureau/ 1e loco-dijkgraaf

Niels Mureau

Waterketen Integraal

 • Veiligheid en KAM-zorg en beheer 
 • Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater) 
 • Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken 
 • Slibverwerking 
 • Afvalwaterbehandeling voor derden 
 • Microverontreinigingen 
 • Samenwerking in de waterketen (SWWB) 
 • Slibverwerking Noord-Brabant 
 • Circulaire economie 
 • Roode Vaart

Portefeuillehouder dhr. C.A.M. de Jong/ 2e loco-dijkgraaf

Kees de Jong

Watersystemen en waterkwaliteit 

 • Kaderrichtlijn Water 
 • Verdrogingsbestrijding  
 • Emissiebeheer 
 • Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering) 
 • GGOR 
 • Beheer en onderhoud watersystemen (incl. kwaliteit oppervlaktewateren) 
 • Beheer en onderhoud waterkeringen 
 • Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering 
 • Baggeren 
 • Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing) 
 • Muskusrattenbeheer 
 • Maaibeheer 
 • Vaarwegenbeheer 
 • Beregening
 • Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren 
 • Visstandbeheer en versterken vismigratie 
 • Uitvoeringsproject primaire kering Geertruidenberg-Amertak. 
 • Regionale Energiestrategie en Klimaatadaptatie Hart van Brabant 
 • Vlaanderen 
 • Deltaprogramma Maas

Projecten in de genoemde gemeenten over: 

 • Inrichtingsplannen 
 • Waterberging en beek- en kreekherstel 
 • Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's) 
 • Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen 
 • Overdracht stedelijk waterbeheer 
 • Afkoppeling bestaand stedelijk gebied 
 • Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers 
 • Waterkwaliteitsaspecten stedelijk gebied
 • Optimalisatie Afvalwatersystemen
 • Gronden aan- en verkoop (projecten)

Gemeenten: 

 • Tilburg
 • Geertruidenberg

Portefeuillehouder dhr. drs. Th. J.J.M. Schots/ 3e loco-dijkgraaf

Theo Schots

Financiën  

 • Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en  Jaarrekening 
 • Treasury 
 • Subsidies 
 • Inkoop en aanbesteden (beleid) 
 • Managementletters en bedrijfsvoering 
 • Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening 
 • Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering 
 • Risicomanagement inclusief Verzekeringen 
 • Rechtmatigheid 
 • Comptabiliteit/concern control 
 • Nederlandse Waterschapsbank 
 • Relatiebeheer Bedrijfsleven 
 • Belastingsamenwerking West-Brabant 
 • Regionale Energiestrategie West-Brabant 
 • Phario 
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Portefeuillehouder mevrouw drs. C.B.M.E. Franssen / 4e loco-dijkgraaf

Cécile Franssen

Waterveiligheid 

 • Uitvoeringsprojecten nieuwbouw, verbetering en inrichting primaire en regionale waterkeringen m.u.v. regionale kering Weimeren 
 • Zeespiegelstijging 
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma 
 • Veiligheidsnormen (keringen, Deltaprogramma)- en beleid 
 • Omgevingswet 
 • Vergunningverlening 
 • Keur (oppervlaktewateren en keringen) incl. ontheffingenbeleid m.b.t. Keur oppervlaktewateren 
 • Klimaatadaptatie gemeenten 
 • Cultuurhistorie 

Projecten in de genoemde gemeenten over: 

 • Inrichtingsplannen 
 • Waterberging en beek- en kreekherstel 
 • Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's) 
 • Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen 
 • Overdracht stedelijk waterbeheer 
 • Afkoppeling bestaand stedelijk gebied 
 • Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers 
 • Optimalisatie Afvalwatersystemen 
 • Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Werkeenheid Hart van Brabant en Werkeenheid 4) 
 • Gronden aan- en verkoop (projecten) 

Gemeenten: 

 • Bergen op Zoom
 • Moerdijk (m.u.v. Roode Vaart)
 • Drimmelen
 • Oosterhout
 • Waalwijk
 • Dongen
 • Loon op Zand
 • Gilze en Rijen
 • Goirle

Portefeuillehouder dhr. ir. H.P. Verroen / 5e loco-dijkgraaf 

Natuur en Ecologische verbindingszones 

 • Natuur en ecologische verbindingszones
 • Ruimtelijke adaptatie en stedelijk water 
 • ICT 
 • Het Waterschapshuis 
 • Dierenwelzijn  
 • Aquon 
 • Educatie 

Projecten in de genoemde gemeenten over: 

 • Inrichtingsplannen (inclusief regionale kering Weimeren, onderdeel van het project Noordrand Midden)
 • Waterberging en beek- en kreekherstel 
 • Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's) 
 • Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen 
 • Overdracht stedelijk waterbeheer 
 • Afkoppeling bestaand stedelijk gebied 
 • Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers 
 • Waterkwaliteitsaspecten stedelijk gebied 
 • Optimalisatie Afvalwatersystemen 
 • Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Waterkring De Baronie) 
 • Gronden aan- en verkoop (projecten) 

Gemeenten: 

 • Rucphen 
 • Zundert 
 • Etten-Leur 
 • Breda 
 • Alphen-Chaam 
 • Baarle-Nassau /Baarle-Hertog 
 • Halderberge 
 • Roosendaal 
 • Woensdrecht 
 • Steenbergen 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?