De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder hun eigen portefeuille. Op basis van die portefeuilles bereiden de leden bestuursvoorstellen voor en lichten ze toe en vertegenwoordigen ze het waterschap.

Collectief aandachtsgebied

De onderwerpen Participatie, Ruimtelijke adaptatie, Innovatie, Duurzaamheid  en Klimaatadaptatie behoren tot het collectieve aandachtsgebied van de portefeuillehouders en elke portefeuillehouder is verantwoordelijk voor het geven van sturing aan de inhoudelijke beleidsvoorbereiding van deze onderwerpen voor zover het betreft de beleidsvelden van zijn eigen portefeuille. De dijkgraaf is ten aanzien van deze onderwerpen coördinerend portefeuillehouder.

Portefeuillehouder drs. C.J.G.M. de Vet / dijkgraaf

Kees Jan de Vet

Bestuur en Organisatie

 • Bestuurlijke organisatie en verkiezingen
 • Bestuurlijke Ontwikkeling
 • Personeel en organisatie
 • Omgevingsgericht werken
 • Bestuurlijke coördinatie van algemeen beleid, juridische zaken en bovenregionale onderwerpen
 • Calamiteitencoördinatie
 • Handhavingsbeleid (preventieve en repressieve handhaving)
 • Klachtenafhandeling
 • Strategische Communicatie
 • Huisvesting
 • Samenwerking met Vlaanderen
 • Watertoets ruimtelijke plannen
 • Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta
 • Internationale samenwerking
 • Unie van Waterschappen
 • Noord-Brabantse Waterschapsbond
 • Innovatie-agenda

Portefeuillehouder dhr. ir. C.C.F. Mureau/ 1e loco-dijkgraaf

Niels Mureau

Waterketen Integraal

 • Veiligheid en KAM-zorg en beheer
 • Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater)
 • Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken
 • Slibverwerking
 • Microverontreinigingen / Zeer zorgwekkende stoffen
 • Afvalwaterbehandeling voor derden
 • Samenwerking in de waterketen (SWWB)
 • Slibverwerking Noord-Brabant (SNB)
 • Circulaire economie
 • Beregening
 • Commissie Droogte

Portefeuillehouder dhr. drs. Th. J.J.M. Schots/ 2e loco-dijkgraaf

Theo Schots

Financiën  

 • Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en Jaarrekening
 • Treasury
 • Subsidies
 • Inkoop en aanbesteden (beleid)
 • Managementletters en bedrijfsvoering
 • Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening
 • Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering
 • Verzekeringen
 • Rechtmatigheid
 • Comptabiliteit/concern control
 • Nederlandse Waterschapsbank
 • Belastingsamenwerking West-Brabant
 • Relatiebeheer Bedrijfsleven
 • Phario
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Regionale Energietransitie West-Brabant (RES)

Portefeuillehouder mevrouw drs. C.B.M.E. Franssen / 3e loco-dijkgraaf

Cécile Franssen

Beleidsveld Waterveiligheid en Verstedelijkingsopgave Roosendaal – Bergen op Zoom waaronder ook:

 • Uitvoeringsprojecten nieuwbouw, verbetering en inrichting primaire en regionale waterkeringen m.u.v. regionale kering Weimeren
 • Zeespiegelstijging
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
 • Veiligheidsnormen (keringen, Deltaprogramma) en beleid
 • Omgevingswet
 • Vergunningverlening
 • Keur (oppervlaktewateren en keringen) /Waterschapsverordening inclusief ontheffingenbeleid m.b.t. Keur/Waterschapsverordening
 • Klimaatadaptatie gemeenten
 • Cultuurhistorie
 • Uitvoeringsproject primaire kering Geertruidenberg-Amertak/ GEA WAD

Projecten in de genoemde gemeenten over: 

 • Inrichtingsplannen
 • Waterberging en beek- en kreekherstel
 • Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's)
 • Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen
 • Overdracht stedelijk waterbeheer
 • Afkoppeling bestaand stedelijk gebied
 • Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers
 • Optimalisatie Afvalwatersystemen
 • Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Werkeenheid Hart van Brabant en Werkeenheid 4)
 • Gronden aan- en verkoop (projecten)
 • Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen
 • Overdracht stedelijk waterbeheer
 • Afkoppeling bestaand stedelijk gebied
 • Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers
 • Optimalisatie Afvalwatersystemen
 • Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Werkeenheid Hart van Brabant en Werkeenheid 4)
 • Gronden aan- en verkoop (projecten)
 •  

Gemeenten: 

 • Bergen op Zoom
 • Moerdijk
 • Drimmelen
 • Oosterhout
 • Waalwijk
 • Dongen
 • Loon op Zand
 • Gilze en Rijen
 • Altena
 • Roosendaal

Portefeuillehouder / 4locodijkgraaf dhr. L.H. van der Kallen

Beleidsvelden Watersystemen en Markdal waaronder ook:

Bestuurslid Lois van der Knallen
 • Kaderrichtlijn Water
 • Emissiebeheer
 • Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering)
 • GGOR
 • Beheer en onderhoud watersystemen (incl. kwaliteit oppervlaktewateren)
 • Beheer en onderhoud waterkeringen
 • Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering
 • Baggeren
 • Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing)
 • Muskusrattenbeheer
 • Maaibeheer
 • Vaarwegenbeheer
 • Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren
 • Visstandbeheer en versterken vismigratie
 • Eigendommenbeheer en grondverwerving
 • Deltaprogramma Maas

Portefeuillehouder /5e locodijkgraaf dhr. mr. A.A. ten Cate

Beleidsvelden Natuur, Verstedelijkingsopgave Tilburg -Breda en Digitale Transformatie waaronder ook:

Bestuurslid Alwijn ten Cate
 • Natuur en ecologische verbindingszones
 • Ruimtelijke adaptatie en stedelijk water
 • ICT
 • Het Waterschapshuis
 • Dierenwelzijn
 • Aquon
 • Educatie

Projecten in de genoemde gemeenten over: 

 • Inrichtingsplannen
 • Waterberging en beek- en kreekherstel
 • Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's)
 • Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen
 • Overdracht stedelijk waterbeheer
 • Afkoppeling bestaand stedelijk gebied
 • Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers
 • Optimalisatie Afvalwatersystemen

Gemeenten: 

 • Rucphen
 • Zundert
 • Etten-Leur
 • Breda
 • Alphen-Chaam
 • Baarle-Nassau/Baarle-Hertog
 • Halderberge
 • Woensdrecht
 • Steenbergen
 • Tilburg
 • Geertruidenberg
 • Goirle