Op deze pagina vind je meer informatie over het bestuursorgaan van Waterschap Brabantse Delta

  • Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan. Dit bestuur heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd.
  • Ontvangt het dagelijks bestuur een bezwaarschrift? Dan organiseert de Bezwaarschriftencommissie een hoorzitting.
  • Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluiten voor het algemeen bestuur voor.
  • Het jeugdbestuur zet zich lokaal en landelijk in om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken.
  • De rekenkamercommissie toetst het gevoerde beleid en het bestuur van waterschap Brabantse Delta op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.
  • De maandelijkse vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Het algemeen bestuur kent twee soorten vergaderingen. Besluitvormende vergaderingen en commissievergaderingen. Er zijn vier commissies, namelijk Bestuur en FinanciĆ«n, Waterketen, Watersystemen en Waterveiligheid.