Op deze pagina vindt u meer informatie over het bestuursorgaan van Waterschap Brabantse Delta

 • Algemeen bestuur

  Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan. Dit bestuur heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd.
 • Bezwaarschriftencommissie

  Ontvangt het dagelijks bestuur een bezwaarschrift? Dan organiseert de Bezwaarschriftencommissie een hoorzitting.
 • Dagelijks bestuur

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluiten voor het algemeen bestuur voor.
 • Jeugdbestuur

  Het jeugdbestuur zet zich lokaal en landelijk in om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken.
 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie toetst het gevoerde beleid en het bestuur van waterschap Brabantse Delta op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.
 • Vergaderstukken

  De maandelijkse vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk.