Op deze pagina vindt u meer informatie over het bestuursorgaan van Waterschap Brabantse Delta

 • Algemeen bestuur

  Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan. Dit bestuur heeft als taak het beleid vast te stellen en te controleren of dat goed wordt uitgevoerd.
 • Bezwaarschriftencommissie

  Ontvangt het dagelijks bestuur een bezwaarschrift? Dan organiseert de Bezwaarschriftencommissie een hoorzitting.
 • Dagelijks bestuur

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bereidt de besluiten voor het algemeen bestuur voor.
 • Jeugdbestuur

  Het jeugdbestuur zet zich lokaal en landelijk in om jongeren bij het werk van de waterschappen te betrekken.
 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie toetst het gevoerde beleid en het bestuur van waterschap Brabantse Delta op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.
 • Vergaderingen algemeen bestuur

  De maandelijkse vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar en voor iedereen vrij toegankelijk. Het algemeen bestuur kent twee soorten vergaderingen. Besluitvormende vergaderingen en commissievergaderingen. Er zijn vier commissies, namelijk Bestuur en Financiën, Waterketen, Watersystemen en Waterveiligheid.