Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken, voldoende water en schoon water. Daarvoor gelden regels. De Rijksoverheid, provincie en de Europese Unie stellen die regels op

Coalitieakkoord 2023-2027

Gekozen bestuurders maken na de waterschapsverkiezingen afspraken. Die gaan over de planning, hun wensen, hoe het waterschap samenwerkt met andere organisaties enzovoorts. Alle afspraken zetten de bestuurders in het coalitieakkoord. Alle regels en het coalitieakkoord bepalen samen de koers van het waterschap.

Dit coalitieakkoord is een akkoord tussen vijf partijen in het algemeen bestuur: BBB, VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd. In deze bestuursperiode gaat het waterschap aan de slag om zowel in het stedelijk als landelijk gebied een klimaatrobuust waterlandschap te creëren, zo zeggen de fracties. "Met een stevig pakket maatregelen matigen we de gevolgen van klimaatverandering zo goed mogelijk."

Waterbeheerprogramma; vooruitkijken en plannen

Het waterschap ‘vertaalt’ de regels en afspraken uit het Bestuursakkoord naar een eigen Waterbeheerprogramma. Dat programma houdt rekening met de zorg voor droge voeten en voldoende schoon water in Midden- en West-Brabant. Het Waterbeheerprogramma bepaalt de richting die het waterschap op gaat. Er staan maatregelen in om dijken sterker te maken en te zorgen voor voldoende water voor natuur en landbouw. Als er teveel water is moet het waterschap dat af kunnen voeren naar de rivieren. In het programma staan ook maatregelen om water schoon te maken en te houden.

Zo’n Waterbeheerprogramma maakt het waterschap niet alleen. Gemeenten, belangenorganisaties van bijvoorbeeld boeren en bedrijven geven hun wensen en ideeën. Daarmee probeert het waterschap rekening te houden. Uiteindelijk stelt het waterschapsbestuur het programma vast.

Kadernota; jaarlijkse ‘APK’ van het Waterbeheerprogramma

Het is belangrijk om te weten hoe het staat met de uitvoering van de maatregelen in het Waterbeheerprogramma. Daarvoor stelt het waterschap ieder jaar de Kadernota op. Met de Kadernota kijkt het waterschap ook tien jaar vooruit. Bijvoorbeeld naar wat de geplande kosten van de maatregelen betekenen voor de tarieven van de waterschapsbelastingen.