Als bij langdurige droogte het waterpeil in sloten en beken zakt kan het waterschap verbieden om water uit deze sloten en beken te halen om bijvoorbeeld landbouwgrond te beregenen. Dat noemen we een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater. Het laten drinken van vee, het bestrijden van brand en het vullen van spuitmachines met oppervlaktewater is wel toegestaan. 

Waarom een onttrekkingsverbod?

Het waterschap wil verdere daling van het waterpeil voorkomen en voldoende watervoorraad behouden voor de warme en droge periode die nog komt. Door lage waterstanden kan er namelijk schade aan oevers en kades worden aangericht. Daarnaast is er kans op een verslechtering van de waterkwaliteit, doordat door de hoge buitentemperatuur het water opwarmt. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.

Verschillende verboden

Er zijn twee verschillende verboden voor de onttrekking van oppervlaktewater. Een verbod op grasland betekent dat het onttrekkingsverbod geldt voor de beregening van grasland uit oppervlaktewater. Een totaalverbod wil zeggen dat er een totaal onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater is.

Wat zijn kapitaalintensieve teelten?

Sommige verboden zijn exclusief kapitaalintensieve teelten. Hiermee bedoelen we: 

 • Peulvruchten en groentegewassen
 • Containerteelt
 • Bos- en haagplantsoen aangeplant na 1 januari van het betreffende jaar
 • Zacht fruitteelt

Perceelwijzer App

Wil je actuele en betrouwbare informatie over je eigen perceel? Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, maaimomenten, grond- en oppervlaktewaterstanden. Download dan de Perceelwijzer App. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store.

Voor meer informatie over de app bezoek www.perceelwijzer.nl.

Droogte bij waterschap Brabantse Delta

Actuele situatie 

Kaart actuele onttrekkingsverboden

Hieronder vind je per gebied een overzicht van de verboden en wanneer deze zijn ingegaan.

 • Verbod grasland: onttrekkingsverbod voor de beregening van grasland uit oppervlaktewaterlichamen.
 • Totaalverbod: onttrekkingsverbod uit oppervlaktewaterlichamen.

LAATSTE AANPASSING: 11 AUGUSTUS 2023

Nummer 1 - De Mark-Vliet Boezem

 • Geen verbod

Nummer 2 - Gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal

 • Geen verbod

Nummer 3 - Dongevallei

 • Geen verbod

Nummer 4 - Stroomgebied van de Oude Leij

 • Geen verbod

Nummer 5 - Stroomgebied van de Groote Leij en de Hultense Leij

 • Geen verbod

Nummer 6 - Molenleij, Bavelsche Leij en de Gilzewouwerbeek

 • Geen verbod

Nummer 7 -Bovenmark stroomgebied (excl. Bovenmark zelf)

 • Geen verbod

Nummer 7w - Bovenmark (waterloop zelf)

 • Geen verbod

Nummer 8 - Aa of Weerijs stroomgebied (excl. Aa of Weerijs zelf)

 • Geen verbod

Nummer 8w - Aa of Weerijs (waterloop zelf)

 • Geen verbod

Nummer 9 - Bijloop, Oude Bijloop en Turfvaart Breda

 • Geen verbod

Nummer 10 - Brandse vaart en zijbeken

 • Geen verbod

Nummer 11 - Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop

 • Geen verbod

Nummer 12 - Stroomgebied van de Molenbeek, Eldertsche Turfvaart, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf)

 • Geen verbod

Nummer 12w - Molenbeek (waterloop zelf)

 • Geen verbod

Nummer 13 - De Wouwse gronden Oost

 • Geen verbod

Nummer 13 - De Wouwse gronden West

 • Geen verbod

Nummer 14 - Ligne

 • Geen verbod

Nummer 15 - Bleekloop en Zoom

 • Geen verbod

Nummer 16 - Woensdrechtse Kil

 • Geen verbod

Nummer 17 - Ossendrechtse Kil

 • Geen verbod

Nummer 18 - Duinpolder

 • Geen verbod

Officiële bekendmakingen

De officiële bekendmakingen van de onttrekkingsverboden vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Daar wordt ook gemeld wanneer een onttrekkingsverbod wordt ingetrokken. 

Onttrekken van grondwater

Naast het onttrekken van water uit oppervlaktewater (bijvoorbeeld sloten en beken) kan er ook grondwater worden onttrokken voor het beregenen van grond. Voor verschillende gebieden in Brabant gelden beperkingen ten aanzien van het beregenen van grasland met grondwater. Dit gaat om de beregeningszones waar nog een vergunningsplicht geldt. Hier mag grasland in juni en juli niet beregend worden tussen 11:00 en 17:00 uur (urenverbod). In extreem droge perioden kan voor graslandberegening de 5%-regeling van kracht worden; grasland mag dan wel in juni/juli tussen 11 en 17 uur beregend worden.