Waterschap Brabantse Delta gaat veilig en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hier vind je informatie over hoe het waterschap jouw persoonsgegevens verwerkt. Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen we alles wat je met persoonsgegevens kan doen zoals verzamelen, inzien, gebruiken, wijzigen en doorgeven.

Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft je een aantal rechten wanneer een organisatie jouw persoonsgegevens verwerkt. Zo heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je vragen welke persoonsgegevens het waterschap van jou heeft en waarvoor ze gebruikt worden.

Wil je gebruik maken van deze rechten?

Dien dan een verzoek in om je persoonlijke gegevens in te zien. 

Verzoek inzien persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van diensten of producten van het waterschap, dan hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Die verstrek je bijvoorbeeld via een formulier op deze website of telefonisch. Denk aan je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij vragen alleen die persoonsgegevens van je die noodzakelijk zijn om jouw verzoek, klacht of melding te behandelen. Afhankelijk van waarom je met het waterschap contact hebt opgenomen  vragen wij meer of minder gegevens van je. Zo vragen wij bij een melding over dode vissen in een sloot nooit je geboortedatum. Het is zelfs mogelijk anoniem iets te melden. Dan vragen we helemaal geen persoonsgegevens van jou.

Grondslag

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een wettelijke reden voor is. De reden dat wij jouw persoonsgegevens mogen verwerken is heel vaak dat je verzoek of melding betrekking heeft op een wettelijke taak van het waterschap of een taak van algemeen belang. Ook kan een wettelijke reden zijn dat wij een overeenkomst met jou zijn aangegaan. Voor de uitvoering van de overeenkomst is het dan noodzakelijk je persoonsgegevens te verwerken. Verder kan het zijn dat het waterschap jouw persoonsgegevens mag verwerken omdat het daarbij een aanzienlijk belang heeft.

Doel

Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een toegestaan doel voor hebben. Bijvoorbeeld voor:

  • het beoordelen van jouw vergunningaanvraag
  • verzenden van een nieuwsbrief (op jouw verzoek/met jouw toestemming)
  • om je te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt gegeven. Daarna worden ze definitief verwijderd, tenzij er een wet is die ons verplicht jouw gegevens langer te bewaren. Het waterschap is ook verplicht een register van verwerkingen te hebben. In dat register staat informatie over de persoonsgegevens die door het waterschap verwerkt worden. Zo is onder andere de bewaartermijn per verwerking van persoonsgegevens vermeld. Hieronder staan de bewaartermijnen van persoonsgegevens die betrekking hebben op de formulieren die op onze website staan.

Aanvraag voor het onderwijs  

5 jaar

Klacht indienen

5 jaar

Melding over water

5 jaar

Gewassenschade melden        

7  jaar

Trouwlocatie reserveren

7 jaar
 

Dwangsom bij niet tijdig beslissen

7 jaar

Schade melden

10 jaar

Verzoek persoonsgegevens (AVG)       

5 jaar

Grond kopen of huren 

Oneindig
 

Verzoek om informatie (WOO) 

5 jaar

Zienswijze                  

Oneindig

Bezwaar maken          

10 jaar

Sollicitatieprocedure

Ook de persoonsgegevens die je verstrekt in een sollicitatieprocedure behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken wij uitsluitend voor de sollicitatieprocedure. Dat betekent dat je gegevens bij het waterschap alleen bekend zijn bij de medewerkers die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij het waterschap daar wettelijk toe verplicht is. Kom je niet in aanmerking voor de functie waarop je gesolliciteerd hebt dan worden jouw gegevens geanonimiseerd vier weken nadat het waterschap de sollicitatieprocedure heeft afgerond. Het waterschap kan jouw gegevens langer bewaren dan vier weken als je daar expliciet toestemming voor geeft en er een specifieke reden voor is.

Functionaris gegevensbescherming

Bij het waterschap is een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in dienst. Deze controleert of we ons houden aan alle regels die gelden voor privacy. Ook adviseert de FG het waterschap over het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens en beschermen van persoonsgegevens. De FG doet zijn werk onafhankelijk. Het waterschap kan hem geen instructies geven over hoe hij zijn werk moet uitvoeren. Heb je vragen aan de FG, stel deze dan via het online contactformulier.

Privacyverklaring Wet Politiegegevens 

Bij het waterschap Brabantse Delta zijn buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst (boa’s). Boa’s zijn bevoegd om politietaken uit te voeren, zoals het opsporen van bepaalde strafbare feiten. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van opsporing en vervolging van strafbare feiten, is de Wet Politiegegevens (Wpg) van toepassing. Het waterschap moet zich dan aan bepaalde regels houden.

Bekijk hoe het waterschap met politiegegevens omgaat.

Autoriteit Persoonsgegevens

In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de organisatie die toezicht houdt op het juist toepassen van de regels en wetten die gelden voor privacy. Op de website van de AP vind je veel informatie over wat organisaties en overheden wel en niet mogen doen met jouw persoonsgegevens. De FG is namens het waterschap contactpersoon voor de AP. Je kunt ook zelf contact opnemen met de AP. Wanneer en hoe dat kan lees je op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cameratoezicht

Het waterschap gebruikt cameratoezicht bij de eigen terreinen en in openbaar gebied (bruggen en sluizen). De beelden die door deze camera’s worden vastgelegd kunnen persoonsgegevens bevatten, zoals beelden van herkenbare personen, maar ook kentekens van auto’s. Deze beelden kunnen inbreuk maken op jouw privacy.

Bekijk de volledige privacy verklaring omtrent cameratoezicht

Bescherming elektronische gegevens

Het waterschap houdt zich bezig met cybersecurity: het beschermen van computers, servers, elektronische systemen en netwerken tegen schadelijke aanvallen en ongewenste bezoekers. Het waterschap wil zijn elektronische (persoons)gegevens en informatie beveiligen en beschermen. Hiervoor maken wij gebruik van onder andere een SOC en het systeem SIEM.

Bekijk de Security Operation Center (SOC) en Security Information Management System (SIEM) privacyverklaring