De locatie van uw beregeningsput ligt binnen een beschermd gebied. Om deze (natuur)gebieden te beschermen blijven de huidige restricties voor beregenen van grondwater gelden in: de beschermde gebieden waterhuishouding, de attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000. Het waterschap stimuleert vermindering van het onttrekken van grondwater voor beregening. Bedrijven gaan bij het opstellen van bouwplannen uit van de bestaande situatie.

Hiervoor geldt onder andere:

  • Geen nieuwe vergunningen meer voor beregening;
  • Bestaande putten mogen alleen verplaatst worden naar een locatie buiten de beschermde gebieden, attentiegebieden en invloedsgebieden Natura 2000 of verder van de beschermde gebieden af (afwaartse verplaatsing). Het doel is daarbij steeds het vergroten van de afstand van de onttrekking van natuurgebieden.
  • Grasland mag niet worden beregend voor 1 juni en in juni en juli niet tussen 11:00 en 17:00 uur. Dit is opgenomen in de vergunning. Hiervoor geldt een ontheffingsregeling. Met deze ontheffingsregeling kan het onttrekkingsverbod in een extreem droge periode voor een bepaalde tijd worden opgeheven. Deze regeling staat bekend als de 5% regeling. De volledige ontheffingsregeling leest u in de beleidsregel agrarische beregening uit grondwater bij schaarste.

Let op! Deze lijst is niet volledig. Alle voorwaarden en informatie leest u in de beleidsregels hoofdstuk 22.4.

Opgave grondwateronttrekking blijft

Iedereen die grondwater gebruikt om te beregenen moet meten hoeveel water onttrokken wordt en dit jaarlijks opgeven aan het waterschap, de zogenaamde grondwateropgave.

Meer over de grondwateropgave

Actualiseren vergunning

In 2014 is het beleid voor beregenen uit grondwater gewijzigd. Waterschap Brabantse Delta gaat tot eind 2017 daarom de bestaande vergunningen herzien. Dit betekent dat u een brief van het waterschap kan ontvangen, omdat u één of meerdere beregeningsputten binnen een beschermd gebied heeft. Het waterschap controleert de oude vergunning en actualiseert deze vergunning. We verlenen een revisievergunning omdat de vergunningen op basis van de oude wetgeving verleend zijn en de dossiers niet altijd meer compleet zijn. In de revisievergunning worden de rechten en plichten uit uw huidige beregeningsvergunning overgenomen. Daarnaast wordt de vergunning aangepast aan het huidige vergunningenbeleid voor het onttrekken van grondwater voor agrarische beregening binnen de beschermde gebieden. Dit betekend dat er enkele voorschriften worden gewijzigd en toegevoegd.

Wijzigen vergunning

Heeft u een watervergunning voor onttrekken van grondwater voor beregening en wilt u deze vergunning wijzigen? Gebruik dan één van onderstaande formulieren.Deze kunt u sturen naar vergunningen@brabantsedelta.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?