Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. Water maakt onlosmakelijk deel uit van onze leefomgeving. Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. U ontvangt de belastingaanslag van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Het grootste deel van ons werkgebied ontvangt deze in combinatie met de aanslag van de gemeentelijke belastingen. 

Automatisch incasso regelen of wijzigen

Kwijtschelding aanvragen

Bezwaar maken tegen waterschapsbelasting

Hoe worden de tarieven bepaald?

Ieder najaar stelt het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta een begroting vast voor het komende jaar. Hierin staat wat het waterschap gaat doen, wat de kosten daarvan zijn en wat dat betekent voor de belastingtarieven. Aan het einde van het jaar wordt in de jaarrekening verantwoord wat er is gedaan met het belastinggeld. Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Tarieven waterschapsbelastingen 2019

Soorten waterschapsbelasting 

Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing betaalt u voor het zuiveren van gebruikt water. Al het water wat uw huis verlaat via de wc, douche en wasmachine komt bij het waterschap terecht. Bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het water schoongemaakt, zodat het terug de natuur in kan. Is uw woning niet aangesloten op het riool? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekent het waterschap op dezelfde manier als de zuiveringsheffing. 

De heffing voor zuiveren van afvalwater wordt gebaseerd op vervuilingseenheden. Een vervuilingseenheid is de gemiddelde vervuiling van één persoon per jaar. Woont u alleen? Dan betaalt u voor één vervuilingseenheid. Huishoudens van twee of meer personen betalen voor drie vervuilingseenheden. Die personen kunnen ook kinderen jonger dan 18 jaar zijn.

Watersysteemheffing

Met de watersysteemheffing zorgt het waterschap voor alles wat nodig is om wateroverlast te voorkomen. Denk hierbij aan het onderhouden van veilige dijken, het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van sloten, beken en rivieren en het regelen van de hoogte van het water. De watersysteemheffing is onder te verdelen in ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen.     

 • Watersysteemheffing ingezetenen
  Gebruikers van een woning betalen watersysteemheffing ingezetenen. Een ingezetene is iedere persoon die volgens de Basisregistratie Personen (BRP) op 1 januari staat ingeschreven op een adres. De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte, ongeacht het aantal personen.
 • Watersysteemheffing gebouwd
  Eigenaren van één of meer gebouwen betalen watersysteemheffing ongebouwd. Deze wordt gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw gebouw vast.
 • Watersysteemheffing ongebouwd
  Eigenaren van grond die niet bebouwd is, betalen watersysteemheffing ongebouwd. Het tarief hangt af van het soort gebruik van de grond (bijvoorbeeld landbouw of wegen) en de oppervlakte van het stuk grond. De watersysteemheffing ongebouwd wordt berekend per hectare.
 • Watersysteemheffing natuurterrein
  Eigenaren van een natuurterrein betalen watersysteemheffing natuurterrein. Deze wordt berekend per hectare.  

Ook handig om te weten

Contact

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, betaling, wijziging NAW-gegevens of tarieven? Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Contact Belastingsamenwerking West-Brabant

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?