U ontvangt de belastingaanslag van de Belastingsamenwerking West-Brabant. U kunt daar terecht voor vragen over uw aanslag, het wijzigen van uw gegevens, het regelen van betalingen of het aanvragen van kwijtschelding. Neem contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant via telefoonnummer 076 529 83 00 of via e-mail info@bwbrabant.nl.

Coronacrisis: Bedrijven krijgen uitstel van belastingbetaling

Voor alle bedrijven uitstel van betaling tot 30 juni

Vanwege de coronacrisis heeft de Belastingsamenwerking West-Brabant een ‘coulancetermijn’ ingesteld voor alle bedrijven. Alle aanslagen die aan bedrijven zijn opgelegd krijgen uitstel van betaling tot 30 juni 2020. Hierdoor hoopt de Belastingsamenwerking West-Brabant het voor bedrijven iets makkelijker te maken in deze lastige tijden.

Automatische incasso

Voor bedrijven die gebruik maken van automatische incasso verandert er niets. Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant via het contactformulier op hun website. 
Contactformulier Belastingsamenwerking West-Brabant

Uitstel van betaling aanvragen

Hebt u ondanks bovenstaande maatregel moeite om aan de betaaltermijn te voldoen? Vraag dan op de website van Belastingsamenwerking West-Brabant uitstel van betaling aan.
Contactpagina Belastingsamenwerking West-Brabant

Hoe worden de tarieven bepaald?

Ieder najaar stelt het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta een begroting vast voor het komende jaar. Hierin staat wat het waterschap gaat doen, wat de kosten daarvan zijn en wat dat betekent voor de belastingtarieven. Aan het einde van het jaar wordt in de jaarrekening verantwoord wat er is gedaan met het belastinggeld. Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Tarieven waterschapsbelastingen 2020

Infographic waar betaal je voor? PDF

Kwijtschelding aanvragen

Als uw inkomen te laag is om de belastingen te betalen dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Verzoek indienen kwijtschelding belasting

Automatisch incasso

Bent u liever niet te laat met betalen of wilt u in delen betalen? Maak het u dan gemakkelijk en maak gebruik van een automatisch incasso.

Automatisch incasso regelen of wijzigen

Bezwaar tegen waterschapsbelasting

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken tegen waterschapsbelasting

Belastingsamenwerking West-Brabant

U ontvangt de belastingaanslag van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Het grootste deel van ons werkgebied ontvangt deze in combinatie met de aanslag van de gemeentelijke belastingen. Op de website van Belastingsamenwerking West-Brabant vindt u meer informatie over de waterschapsbelasting.

Verandering woonsituatie

Verhuizen

U hoeft ons niet te laten weten wat uw nieuwe adres is. U moet zich wel altijd inschrijven met uw nieuwe adres bij uw gemeente. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. Gaat uw bedrijf verhuizen? Dan moet u dat laten weten aan de Kamer van Koophandel.

Als iemand overlijdt

U hoeft ons niet te informeren over overlijden. Wanneer de overledene alleen woonde, kunt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant een adres doorgeven van degene die de administratie regelt. Dat kan via het contactformulier.  

Soorten waterschapsbelasting 

Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing betaalt u voor het zuiveren van gebruikt water. Al het water wat uw huis verlaat via de wc, douche en wasmachine komt bij het waterschap terecht. Bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het water schoongemaakt, zodat het terug de natuur in kan. Is uw woning niet aangesloten op het riool? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekent het waterschap op dezelfde manier als de zuiveringsheffing. 

De heffing voor zuiveren van afvalwater wordt gebaseerd op vervuilingseenheden (v.e.). Een vervuilingseenheid is de gemiddelde vervuiling van één persoon per jaar. Woont u alleen? Dan betaalt u voor één vervuilingseenheid. Huishoudens van twee of meer personen betalen voor drie vervuilingseenheden. Die personen kunnen ook kinderen jonger dan 18 jaar zijn.

Verontreinigingsheffing

Huishoudens en bedrijven die rechtstreeks hun afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen geen zuiveringsheffing maar verontreinigingsheffing. Het tarief van de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing.

Watersysteemheffing

Met de watersysteemheffing zorgt het waterschap voor alles wat nodig is om wateroverlast te voorkomen. Denk hierbij aan het onderhouden van veilige dijken, het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van sloten, beken en rivieren en het regelen van de hoogte van het water. De watersysteemheffing is onder te verdelen in ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen.     

 • Watersysteemheffing ingezetenen
  Gebruikers van een woning betalen watersysteemheffing ingezetenen. Een ingezetene is iedere persoon die volgens de Basisregistratie Personen (BRP) op 1 januari staat ingeschreven op een adres. De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte, ongeacht het aantal personen.
 • Watersysteemheffing gebouwd
  Eigenaren van één of meer gebouwen betalen watersysteemheffing ongebouwd. Deze wordt gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw gebouw vast.
 • Watersysteemheffing ongebouwd
  Eigenaren van grond die niet bebouwd is, betalen watersysteemheffing ongebouwd. Het tarief hangt af van het soort gebruik van de grond (bijvoorbeeld landbouw of wegen) en de oppervlakte van het stuk grond. De watersysteemheffing ongebouwd wordt berekend per hectare.
 • Watersysteemheffing natuurterrein
  Eigenaren van een natuurterrein betalen watersysteemheffing natuurterrein. Deze wordt berekend per hectare.  

 

Contact

Heeft u vragen over uw belastingaanslag, betaling, wijziging NAW-gegevens of tarieven? Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Contact Belastingsamenwerking West-Brabant

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?