Iedereen in Nederland betaalt waterschapsbelasting. Belasting betalen is nooit leuk, maar wel noodzakelijk om ons werk te kunnen doen. De belastingaanslag wordt verstuurd door de Belastingsamenwerking West-Brabant. Zij regelen de belastingzaken voor ons. U kunt daar terecht voor vragen over uw aanslag, het wijzigen van uw gegevens, het regelen van betalingen of het aanvragen van kwijtschelding. Kijk op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant of neem contact op met de Belastingsamenwerking via telefoonnummer (076) 529 83 00 of via e-mail info@bwbrabant.nl.

Let op: momenteel gaan er phishingmails (nepmails) rond over de Waterschapsbelasting en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Blijf alert, en neem bij twijfel altijd contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant.
 

Heeft u vragen over de belastingaanslag? Hieronder worden de meest gestelde vragen beantwoord. 

Wat is een belastingaanslag?

Op een belastingaanslag staat hoeveel belasting u moet betalen. Er bestaan verschillende soorten belastingen. Deze belastingaanslag gaat over de waterschapsbelasting.

Waarom moet ik waterschapsbelasting betalen?

U betaalt waterschapsbelasting zodat u veilig kunt wonen, werken en genieten rondom water. Met het belastinggeld zorgen wij voor veilige dijken en kades, het zuiveren van rioolwater, het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelen we de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Daarnaast heeft het waterschap aandacht voor vraagstukken zoals de gevolgen van de klimaatverandering.

Bekijk de belastingsbijsluiter 2021 - Waar betaal ik voor

 

Hoe ontvang ik mijn belastingaanslag?

Als u gebruik maakt van MijnOverheid krijgt u de belastingaanslag via ‘de Berichtenbox’. Wie nog niet is aangemeld bij de BerichtenBox ontvangt de belastingaanslag per post.

Om de belastingaanslag via MijnOverheid te ontvangen moet u zich aanmelden op MijnOverheid met uw DigiD-code. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan via digid.nl/aanvragen.

Ga na het inloggen op MijnOverheid naar het ‘menu’ en klik op ‘instellingen’. Vervolgens scrolt u naar het kopje ‘Samenwerkingsverbanden’. Daar klikt u in het vierkantje voor ‘Belastingsamenwerking West-Brabant’. Klik vervolgens onderaan op ‘bewaren’. De volgende belastingaanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelasting ontvangt u in ‘de Berichtenbox’.

Ik ga verhuizen moet ik dat doorgeven?

U hoeft ons niet te laten weten wat uw nieuwe adres is. U moet zich wel altijd inschrijven met uw nieuwe adres bij uw gemeente. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen.

Gaat uw bedrijf verhuizen? Dan moet u dat laten weten aan de Kamer van Koophandel.

Moet ik een overlijden doorgeven?

U hoeft ons niet te informeren over een overlijden. Wanneer de overledene alleen woonde, kunt u bij de Belastingsamenwerking West-Brabant een adres doorgeven van degene die de administratie regelt. Dat kan via het contactformulier

Mijn inkomen is te laag om belasting te betalen, wat nu?

Als uw inkomen te laag is om de belastingen te kunnen betalen dan kunt u een kwijtschelding aanvragen. De Belastingsamenwerking kijkt dan of u de belasting niet hoeft de betalen. Zij kijken daarvoor naar uw inkomen, het saldo op uw rekeningen en de waarde van uw bezittingen, zoals een auto of koopwoning.

Meer informatie over kwijtschelding.

Ik kan de belasting niet in één keer betalen en wil later of in termijnen betalen. Hoe doe ik dat?

Als u de belasting niet in één keer kunt betalen, kunt u betalen in termijnen.
 

Meer informatie over een betalingsregeling.

Kan ik de belasting automatisch betalen?

U regelt een automatische incasso via https://www.bwbrabant.nl/automatische-incasso.

Wat is het verschil tussen zuiveringsheffing, verontreinigingsheffing en watersysteemheffing?

Zuiveringsheffing

Zuiveringsheffing betaalt u voor het zuiveren van gebruikt water. Al het water wat uw huis verlaat via de wc, douche en wasmachine komt bij het waterschap terecht. Bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het water schoongemaakt, zodat het terug de natuur in kan. Is uw woning niet aangesloten op het riool? Dan betaalt u verontreinigingsheffing. Deze kosten berekent het waterschap op dezelfde manier als de zuiveringsheffing. 

De heffing voor zuiveren van afvalwater wordt gebaseerd op vervuilingseenheden (v.e.). Een vervuilingseenheid is de gemiddelde vervuiling van één persoon per jaar. Kijk voor meer informatie over de vervuilingseenheid bij de vraag wat is v.e.?

Verontreinigingsheffing

Huishoudens en bedrijven die rechtstreeks hun afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen geen zuiveringsheffing maar verontreinigingsheffing. Het tarief van de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing.

Watersysteemheffing

Met de watersysteemheffing zorgt het waterschap voor alles wat nodig is om wateroverlast te voorkomen. Denk hierbij aan het onderhouden van veilige dijken, het verbeteren en bewaken van de kwaliteit van sloten, beken en rivieren en het regelen van de hoogte van het water. De watersysteemheffing is onder te verdelen in ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen.     

Watersysteemheffing ingezetenen

Gebruikers van een woning betalen watersysteemheffing ingezetenen. Een ingezetene is iedere persoon die volgens de Basisregistratie Personen (BRP) op 1 januari staat ingeschreven op een adres. De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte, ongeacht het aantal personen.

Watersysteemheffing gebouwd

Eigenaren van één of meer gebouwen betalen watersysteemheffing ongebouwd. Deze wordt gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente stelt de WOZ-waarde van uw gebouw vast.

Watersysteemheffing ongebouwd

Eigenaren van grond die niet bebouwd is, betalen watersysteemheffing ongebouwd. Het tarief hangt af van het soort gebruik van de grond (bijvoorbeeld landbouw of wegen) en de oppervlakte van het stuk grond. De watersysteemheffing ongebouwd wordt berekend per hectare.

Watersysteemheffing natuurterrein

Eigenaren van een natuurterrein betalen watersysteemheffing natuurterrein. Deze wordt berekend per hectare.  

Wat betekent v.e.?

v.e. betekent vervuilingseenheid. 1 vervuilingseenheid is de gemiddelde vervuiling van water die 1 persoon per jaar veroorzaakt.

Bestaat uw huishouden uit 1 persoon? Dan betaalt u voor één vervuilingseenheid.

Huishoudens die bestaan uit méér dan 1 persoon betalen 3 vervuilingseenheden. Het maakt niet uit hoeveel mensen er in uw huishouden wonen. Alle huishoudens met meer dan één persoon betaald voor 3 vervuilingseenheden dus ook als u met 2 of 5 personen in een huis woont. Die personen kunnen ook kinderen jonger dan 18 jaar zijn. Dit is zo afgesproken in de Waterschapswet die alle Waterschappen volgen. 

 

Wie bepaalt hoeveel ik betaal?

Ieder najaar stelt het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta een begroting vast voor het komende jaar. Hierin staat wat het waterschap gaat doen, wat de kosten daarvan zijn en wat dat betekent voor de belastingtarieven. Aan het einde van het jaar wordt in de jaarrekening verantwoord wat er is gedaan met het belastinggeld. Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Bekijk de begroting 2021.PDF

Wat zijn de tarieven voor 2021?

Hoeveel u dit jaar precies betaalt ligt aan uw persoonlijke situatie. Dus of u in een koop- of huurhuis woont, met hoeveel personen u daar woont, hoe uw huis is aangesloten op de riolering en of u onbebouwde grond of een natuurterrein bezit. De precieze tarieven vindt u op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant.

Bezit u een koophuis?

Als u een koophuis bezit, wordt de belasting berekend over de WOZ-waarde van uw woning. De WOZ-waarde van uw woning ontvangen we van uw gemeente. Op het aanslag biljet wordt de WOZ-waarde vermeld. Via www.wozwaardeloket.nl vergelijkt u eenvoudig uw WOZ-waarde met soortgelijke woningen.

Heeft u vragen of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Bel gratis met (076) 529 83 00 voor een gratis adviesgesprek met een taxateur van de Belastingsamenwerking West-Brabant. Of plan een terugbelverzoek in. De taxateur bekijkt of er een fout is gemaakt. Mocht u na het overleg met de taxateur nog niet eens zijn met de WOZ-waarde kunt u bezwaar aanmaken. De taxateur vertelt u hoe.

Meer informatie over de WOZ

 

Ik heb de WOZ-waarde nog niet ontvangen, wat nu?

Het kan zijn dat u wel een aanslag, maar nog geen WOZ-beschikking heeft ontvangen. Voor een klein percentage van de woningen is er nog geen WOZ-beschikking afgegeven. De BWB doet er alles aan om deze in de komende maanden definitief kenbaar te maken. 

Juni 2021 alle WOZ-waarden bekend

Heeft u dus wel een aanslagbiljet, maar geen WOZ-waarde ontvangen? Dan kunt u uw definitieve WOZ-waarde uiterlijk in juni 2021 van de BWB verwachten. U hoeft hierover niet te bellen.

Meer weten over de WOZ?

Voor alle informatie over de WOZ verwijzen wij naar www.bwbrabant.nl
 

Nog andere vragen?

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingsamenwerking West-Brabant, bekijk de veel gestelde vragen of bel met de BWB via telefoonnummer (076) 529 83 00. De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Fietsen langs de sloot in de polder