Dijkverbetering gemeente Etten-Leur: Mark

Beschrijving project Verbetering regionale keringen

In de komende jaren gaat Waterschap Brabantse Delta de regionale keringen verbeteren. Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Een toetsing doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden beter worden beschermd tegen hoog water.

Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen.  Dit noemen we de veiligheidsnorm. In 2013 zijn de regionale keringen daarom voor het eerst getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. Die eerste ronde toetsing is in juni 2017 afgerond. Uit de toetsing is nu bekend welke delen van de dijken moeten worden aangepast.

Gemeente Etten-Leur

Uit de resultaten van de toetsing blijkt dat delen van de dijken langs de Mark in de gemeente Breda, Drimmelen, Moerdijk en Etten-Leur verbeterd moeten worden. Voor deze dijken start het waterschap met de verbeteropgave, het project Verbetering regionale keringen. In de gemeente Etten-Leur verbetert het waterschap de dijk langs de Mark tussen de Leursche Haven en de Laakse Vaart en delen van de Zeedijk. Voor informatie over de verbetering van de dijken langs de Leursche Haven en de Laakse Vaart, zie 'gemeente Halderberge'.

Op 28 november 2017 spraken de waterschapsbestuurder en leden van het projectteam met inwoners van de gemeente Etten-Leur over het doel en de inhoud van het project in Etten-Leur. Bewoners spraken deze avond aan de hand van kaarten met de leden van het projectteam en de bestuurder over de situatie van afgekeurde dijken bij hun in de buurt.

Aanpak

Samenwerken aan onze dijken

Al in een vroeg stadium betrekt het waterschap bewoners en direct betrokkenen bij de verbeteropgave. Op de informatieavond 28 november jl. heeft het waterschap de inwoners opgeroepen om mee te denken over oplossingen voor het verbeteren van de dijken. Het waterschap wil weten waar de voorkeur van de omgeving naar uitgaat zodat het waterschapsbestuur hun ideeën kan meewegen in haar besluitvorming. Ook bij het uitwerken en de uitvoering van de oplossingen betrekt het waterschap de mening van de inwoners. Zo zorgt het waterschap er samen met de omgeving voor dat de dijken in 2023 gereed zijn en dat de dijken weer voldoen aan de veiligheidsnorm.

Laatste nieuws

In de Nieuwsbrief van april 2019 leest u meer over het definitieve vastgestelde Projectplan Waterwet en de Omgevingsvergunningen van de gemeente Etten-Leur en Halderberge. 

Ter inzage

Gedeputeerde Staten brengen het Ontwerp-Projectplan Waterwet en ontwerp omgevingsvergunningen voor het project Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Midden (Halderberge en Etten-Leur), in procedure. De stukken liggen tot en met 7 januari 2019 ter inzage.

Het plan

Het waterschap Brabantse Delta wil in de gemeenten Etten-Leur en Halderberge keermiddelen met gemalen aanbrengen in de monding van de Laaksche Vaart en de Leursche Haven, uitkomend in de Mark. Daarnaast wil het waterschap de aansluitende dijken verbeteren of verleggen. Tegelijkertijd wordt het totale dijktraject langs de Mark tussen de Leursche Haven en de Laaksche Vaart verbeterd om de waterveiligheid te borgen.

Om dit project tot uitvoering te brengen is een Ontwerp-Projectplan Waterwet opgesteld, met voorafgaand een milieueffectbeoordeling voor de uit te voeren werkzaamheden. Ook heeft het waterschap een aantal vergunningen aangevraagd. De gemeenten Etten-Leur en Halderberge hebben de betreffende besluiten omgevingsvergunning in ontwerp genomen. Voor dit project wordt de gecoördineerde projectprocedure volgens de Waterwet gevolgd.

Inzien

Het Ontwerp-Projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken waren van 27 november 2018 tot en met 7 januari 2019 in te zien bij:

  • gemeente Etten-Leur, Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur;
  • gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch;
  • provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch;
  • waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda.

Op deze site kunt u de stukken bekijken en downloaden.

3D visualisatie Deelgebied Midden – Verbetering Regionale Keringen 

 

Overzichtskaart

Praat mee! 

Al in een vroeg stadium praten wij graag met u over de mogelijke oplossingen die er zijn om de dijken in uw omgeving te verbeteren. Wij willen weten waar uw voorkeur naar uitgaat zodat het waterschapsbestuur uw ideeën kan meewegen in zijn besluitvorming. Ook bij het uitwerken van de oplossingen en de uitvoering hiervan horen we graag uw mening.

Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Aanvullende informatie

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons vooral weten! 

U kunt contact opnemen door ons een e-mail te sturen. Het is ook mogelijk om direct telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers.

Mail: onzedijken@brabantsedelta.nl
Telefoon: 06 20 60 82 22