De watertoets zorgt er voor dat bij alle ruimtelijke plannen aandacht is voor de kwaliteit én kwantiteit van water. De watertoets is verplicht bij alle plannen voor landelijk én stedelijk gebied. De gemeente doorloopt met het waterschap het watertoetsproces, dat bestaat uit advisering, toetsing en goedkeuring door het waterschap.

Fase 1 - voorbereiding

Hoe eerder je het waterschap betrekt bij de planvorming, hoe efficiënter we de waterbelangen met jou kunnen afstemmen.

De initiatiefnemer van het ruimtelijke plan informeert Brabantse Delta. Het waterschap geeft vervolgens informatie over het watersysteem. Op basis van de eerste plannen bepalen we de randvoorwaarden en waar de kansen liggen. Het resultaat is een afsprakennotitie over de inhoud en het procesverloop van de watertoets.

Verdiep je ook eens in:

Heb je vragen?

Neem contact op met een van onze contactpersonen.

Fase 2 - Ontwikkeling en advies

Hier ontwerpt de initiatiefnemer het ruimtelijk plan. De inbreng van Brabantse Delta hangt af van de gevolgen die het plan heeft op de waterhuishouding. Aan het eind van deze fase bekijkt Brabantse Delta het conceptontwerp. We toetsen het conceptplan dan aan de eerder vastgestelde randvoorwaarden en geven een wateradvies.

Watertoets Viewer

Een handig instrument in de ontwikkelingsfase is de Watertoets Viewer. De viewer geeft snel inzicht in de waterbelangen die in een plangebied spelen. Hiermee kun je een plangebied intekenen en ook kaarten afdrukken, bijvoorbeeld als toelichting bij een bestemmingsplan.

Let op: Momenteel zijn wij bezig met een nieuwe en actuele versie van de Watertoets Viewer. Hierdoor is deze helaas momenteel niet beschikbaar.

Fase 3 - Besluitvorming

Bij ruimtelijke plannen zijn verschillende zaken belangrijk. Naast water zijn dat bijvoorbeeld economie en archeologie. De bedenker van het plan maakt nu een afweging tussen de verschillende aspecten van het plan.

De keuzes die voor water zijn gemaakt, komen in een speciale waterparagraaf. Het plan, inclusief waterparagraaf, wordt hierna ter inzage gelegd. Als wordt afgeweken van het wateradvies, kan het waterschap bezwaar maken tegen het plan.

Video Samen sterk