Wateroverlast Steenbergen-Zuid

5 februari 2019

Steenbergen-Zuid is bekend met wateroverlast in de vorm van water-op-straat. De agrarische percelen ten zuiden van de Rondweg Oost hebben bij hevige neerslag wateroverlast vanuit het oppervlaktewatersysteem en de riooloverstorten die dan in werking treden. Door klimaatveranderingen komen buien vaker en intensiever voor. 

In 2016 is in opdracht van de gemeente Steenbergen en het waterschap een onderzoek uitgevoerd naar de werking van het totale watersysteem. Hierbij is de samenhang tussen de riolering en het oppervlaktewatersysteem onderzocht. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben de gemeente en het waterschap maatregelen opgesteld om de wateroverlast te verminderen. De maatregelen die de gemeente uitvoert hebben onder andere betrekking op de riolering (afkoppelen en herinrichten Steenbergen-Zuid). Het waterschap is verantwoordelijk voor het realiseren van de verkorte doorsteek naar de Ligne. 

Aanpak

De maatregelen die het waterschap binnen het project “Wateroverlast Steenbergen-Zuid” uitvoert zijn:

  • Het aanleggen van een duiker en sifon onder de Franseweg;
  • Het verlengen van de sloot langs de N259 tot aan de Franseweg;
  • Het verbreden en verdiepen van de watergang ten westen van de Franseweghet opwaarderen van de nieuwe hoofdafvoer van categorie B naar A in de legger van waterschap Brabantse Delta. Hierdoor komt de watergang in beheer en onderhoud van het waterschap.

Resultaat

Bij uitvoering van dit project wordt het gebied klimaatbestendiger; bij hevige buien zal de wateroverlast afnemen, waardoor water-op-straat situaties minder vaak voor zullen komen.

Periode

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft op 30 januari het projectplan vastgesteld. 

Het projectplan en alle stukken die daarbij horen liggen vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De stukken zijn in te zien op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Bekijk hier de stukken die ter inzage liggen.

Belanghebbenden kunnen beroep instellen. Hoe dit werkt, leest u hier. Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing waardoor het instellen van pro-forma beroep niet mogelijk is.

De uitvoeringswerkzaamheden starten naar verwachting in het voorjaar van 2019.

Wat merkt u ervan?

De plannen zijn met de direct belanghebbenden tot stand gekomen en afgestemd. Op dit moment vinden nog enkele onderzoeken in het projectgebied plaats. U kunt mensen in of nabij het projectgebied tegenkomen met onderzoek bezig zijn. Informatie over de uitvoering van de werkzaamheden volgt.

Locatie

Aanvullende informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.