Ik huur een woning

Hiervoor betaalt u belasting.

Bent u huurder dan betaalt u twee soorten waterschapsbelasting:

  • Zuiveringsheffing
  • Watersysteemheffing ingezetenen

Zuiveringsheffing

Elke dag spoelen we duizenden liters afvalwater door het riool. Afvalwater uit het toilet, de wasmachine en de douche. Dit vuile water mag niet zomaar in de natuur terecht komen. Het afvalwater gaat via het riool door 350 km aan persleidingen en 85 gemalen naar de zuiveringsinstallaties van waterschap Brabantse Delta. De 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties in ons werkgebied halen het grove vuil, het zand en de schadelijke stoffen uit het afvalwater. Het schoon gemaakte water komt terug in de natuur (sloot of beek). Alle huishoudens en bedrijven die afvalwater lozen op het riool betalen zuiveringsheffing.

Verontreinigingsheffing

Huishoudens en bedrijven die rechtstreeks hun afvalwater lozen op oppervlaktewater betalen geen zuiveringsheffing maar verontreinigingsheffing. Het tarief van de verontreinigingsheffing is gelijk aan het tarief voor de zuiveringsheffing.

Berekening: vervuilingseenheden

De hoogte van de zuiveringsheffing is gekoppeld aan het aantal vervuilingseenheden. Vervuiling van het water ontstaat door af te wassen, de was te doen en het toilet door te spoelen. De zuiveringsheffing gaat uit van een gemiddelde vervuiling per jaar. Dat noemen we een vervuilingseenheid. Woont u alleen dan betaalt u voor één vervuilingseenheid. Een meerpersoonshuishouden ontvangt standaard – ongeacht het aantal bewoners - een aanslag van drie vervuilingseenheden. Voor bedrijven geldt een andere berekening.

Watersysteemheffing ingezetenen

Als ingezetene heeft u belang bij een goede aan- en afvoer van water in rivieren, beken en sloten en bij veilige dijken, om te kunnen wonen, werken en te recreëren. Daarom betaalt u de watersysteemheffing ingezetenen.

Berekening

De watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per woonruimte, ongeacht het aantal personen.

Aanvullende informatie

Heeft u een vraag over uw belastingaanslag? Neem dan contact op met de Belastingsamenwerking West-Brabant: www.bwbrabant.nl, 076 529 83 00.

Naar de website van BWB

Heeft u een vraag over de besteding van uw belastinggeld of het waterschapswerk? Neem dan contact op met waterschap Brabantse Delta

Naar de contactpagina