Portefeuilleverdeling

De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder hun eigen portefeuille. Op basis van die portefeuilles bereiden de leden bestuursvoorstellen voor en lichten ze toe en vertegenwoordigen ze het waterschap.

Collectief aandachtsgebied

De onderwerpen Participatie, Ruimtelijke adaptatie, Innovatie, Duurzaamheid  en Klimaatadaptatie behoren tot het collectieve aandachtsgebied van de portefeuillehouders en elke portefeuillehouder is verantwoordelijk voor het geven van sturing aan de inhoudelijke beleidsvoorbereiding van deze onderwerpen voor zover het betreft de beleidsvelden van zijn eigen portefeuille. De dijkgraaf is ten aanzien van deze onderwerpen coördinerend portefeuillehouder.

Portefeuillehouder drs. C.J.G.M. de Vet / dijkgraaf

•    Bestuurlijke organisatie en verkiezingen
•    Personeel en organisatie (incl. georganiseerd overleg)
•    Bestuurlijke coördinatie van algemeen beleid, juridische zaken en bovenregionale onderwerpen
•    Calamiteitencoördinatie
•    Handhavingsbeleid (preventieve en repressieve handhaving)
•    Klachtenafhandeling
•    Communicatie en educatie
•    Huisvesting
•    Samenwerking met Vlaanderen
•    KAM-zorg en beheer
•    Veiligheidsnormen (keringen, Deltaprogramma)- en beleid
•    Watertoets ruimtelijke plannen
•    Deltaprogramma Maas
•    Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta
•    Internationale samenwerking
•    Ambassadeur Maaswaterketen
•    Unie van Waterschappen
•    Noord-Brabantse Waterschapsbond
•    Eigendommenbeheer en grondverwerving

 Portefeuillehouder dhr. drs. Th. J.J.M. Schots/ 1e loco-dijkgraaf

•    Financiën en beheer zuiveren
•    Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en Jaarrekening
•    Treasury
•    Subsidies
•    Inkoop en aanbesteden (beleid)
•    Managementletters en bedrijfsvoering
•    Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening
•    Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering
•    Verzekeringen
•    Rechtmatigheid
•    Comptabiliteit/concern control
•    ICT
•    Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater/relatiebeheer grote bedrijven)
•    Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken
•    Slibverwerking
•    Afvalwaterbehandeling voor derden
•    SWWB
•    Het Waterschapshuis
•    Slibverwerking Noord-Brabant
•    Nederlandse Waterschapsbank
•    Belastingsamenwerking West-Brabant

 Portefeuillehouder dhr. C.A.M. de Jong/ 2e loco-dijkgraaf

Watersystemen
•    Verdrogingsbestrijding
•    Emissiebeheer
•    Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering)
•    GGOR
•    Beheer en onderhoud watersystemen (incl. kwaliteit oppervlaktewateren)
•    Beheer en onderhoud waterkeringen
•    Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering
•    Baggeren
•    Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing)
•    Muskusrattenbeheer
•    Maaibeheer
•    Vaarwegenbeheer
•    Beregening
•    Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren
•    Visstandbeheer en versterken vismigratie
•    Uitvoeringsproject primaire kering Geertruidenberg-Amertak

Projecten in de gemeente Tilburg over:
•    Inrichtingsplannen
•     Waterberging en beek- en kreekherstel
•     Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's)
•     Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen
•    Overdracht stedelijk waterbeheer
•    Afkoppeling bestaand stedelijk gebied
•    Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers
•    Waterkwaliteitsaspecten stedelijk gebied
•    Optimalisatie Afvalwatersystemen
•    Gronden aan- en verkoop (projecten)

 Portefeuillehouder dhr. ir. H.P. Verroen/ 3e loco-dijkgraaf

•    Natuur
•    Maatschappelijk verantwoord ondernemen
•    Aquon

Projecten in de in de gemeenten Rucphen, Zundert, Etten-Leur, Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau /Baarle-Hertog over:
•    Inrichtingsplannen
•     Waterberging en beek- en kreekherstel
•     Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's)
•     Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen
•    Overdracht stedelijk waterbeheer
•    Afkoppeling bestaand stedelijk gebied
•    Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers
•    Waterkwaliteitsaspecten stedelijk gebied
•    Optimalisatie Afvalwatersystemen
•    Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Waterkring De Baronie)
•    Gronden aan- en verkoop (projecten)

Portefeuillehouder dhr. ir. C.C.F. Mureau/ 4e loco-dijkgraaf

•    Project watervoorziening Roode Vaart
•    Uitvoeringsprojecten primaire keringen met uitzondering van het Uitvoeringsproject primaire kering Geertruidenberg-Amertak.

Projecten in de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Halderberge en Moerdijk over:
•    Inrichtingsplannen
•    Waterberging en beek- en kreekherstel
•    Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's)
•    Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen
•    Overdracht stedelijk waterbeheer
•    Afkoppeling bestaand stedelijk gebied
•    Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers
•    Optimalisatie Afvalwater Systemen
•    Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Waterkring West)
•    Gronden aan- en verkoop (projecten)

Portefeuillehouder mevrouw drs. C.B.M.E. Franssen/ 5e loco-dijkgraaf 

•    Uitvoeringsprojecten nieuwbouw, verbetering en inrichting regionale waterkeringen (in het hele gebied)
•    Vergunningverlening
•    Keur (oppervlaktewateren en keringen) incl. ontheffingenbeleid m.b.t. Keur oppervlaktewateren
•    Cultuurhistorie

Projecten in de gemeenten Drimmelen, Oosterhout, Waalwijk, Dongen, Loon op Zand, Gilze en Rijen, Goirle en Geertruidenberg over:
•    Inrichtingsplannen
•    Waterberging en beek- en kreekherstel
•    Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's)
•    Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen
•    Overdracht stedelijk waterbeheer
•    Afkoppeling bestaand stedelijk gebied
•    Inrichting evz's en natuurvriendelijke oevers
•    Optimalisatie Afvalwatersystemen
•    Doelmatige Afvalwaterketen West-Brabant (Werkeenheid Hart van Brabant en Werkeenheid 4)
•    Gronden aan- en verkoop (projecten)