Portefeuilleverdeling

De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder hun eigen portefeuille. Op basis van die portefeuilles bereiden de leden bestuursvoorstellen voor en lichten ze toe en vertegenwoordigen ze het waterschap.

Collectief aandachtsgebied

De onderwerpen maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie, duurzaamheid en klimaatadaptatie behoren tot het collectieve aandachtsgebied van de portefeuillehouders. Elke portefeuillehouder is verantwoordelijk voor het geven van sturing aan de inhoudelijke beleidsvoorbereiding van deze onderwerpen.

Waarnemend dijkgraaf: mr. H.B. Hieltjes, Huub

 • Bestuurlijke organisatie en verkiezingen
 • Personeel en organisatie (inclusief georganiseerd overleg)
 • Bestuurlijke coördinatie van algemeen beleid, juridische zaken en bovenregionale onderwerpen
 • Calamiteitencoördinatie
 • Handhavingsbeleid (preventieve en repressieve handhaving)
 • Klachtenafhandeling
 • Communicatie en educatie
 • Huisvesting
 • Samenwerking met Vlaanderen
 • KAM-zorg en beheer
 • Veiligheidsnormen (keringen, Deltaprogramma)- en beleid
 • Watertoets ruimtelijke plannen
 • Deltaprogramma Maas
 • Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta
 • Doelmatige Afvalwaterketen Midden- en West-Brabant algemeen (bestuurlijke begeleidingsgroep)
 • Internationale samenwerking
 • Ambassadeur Maaswaterketen
 • Eigendommenbeheer en grondverwerving
 • Ruimte voor de Rivier (Volkerak-Zoommeer)
 • Uitvoeringsprojecten nieuwbouw, verbetering en inrichting regionale waterkeringen (West en Midden)

Projecten in Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Halderberge inzake:

 • Inrichtingsplannen
 • Waterberging en beek- en kreekherstel
 • Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's)
 • Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen
 • Overdracht stedelijk waterbeheer
 • Afkoppeling bestaand stedelijk gebied
 • Inrichting ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers
 • Optimalisatie Afvalwater Systemen
 • Doelmatige Afvalwaterketen Midden- en West-Brabant (Waterkring West)
 • Gronden aan- en verkoop (projecten)

Bedrijven: Theo Schots

2e loco-dijkgraaf

 • Financiën en beheer zuiveren
 • Kadernota, Begroting, Meerjarenraming en Jaarrekening
 • Treasury
 • Subsidies
 • Inkoop en aanbesteden (beleid)
 • Managementletters en bedrijfsvoering
 • Financieel beleid, kostentoedeling, legesverordening
 • Belastingverordeningen, belastingheffing en invordering
 • Verzekeringen
 • Rechtmatigheid
 • Comptabiliteit/concern control
 • ICT
 • Industriële waterketen (bedrijfsafvalwater/relatiebeheer grote bedrijven)
 • Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken
 • Slibverwerking
 • Afvalwaterbehandeling voor derden

CDA: Jacques van der Aa

3e loco-dijkgraaf

De portefeuille van Jacques van der Aa wordt tijdelijk overgenomen door de andere db-leden.

 • Natuur (tot nader bericht overgenomen door Kees de Jong)
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen (tot nader bericht overgenomen door Huub Hieltjes)
 • Blauwe diensten (tot nader bericht overgenomen door Kees de Jong)
 • Visstandbeheer en versterken vismigratie (tot nader bericht overgenomen door Kees de Jong)

Projecten in Rucphen, Zundert, Breda, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau/Baarle-Hertog inzake:

 • Inrichtingsplannen
 • Waterberging en beek- en kreekherstel
 • Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's)
 • Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen
 • Overdracht stedelijk waterbeheer
 • Afkoppeling bestaand stedelijk gebied
 • Inrichting ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers
 • Waterkwaliteitsaspecten stedelijk gebied
 • Optimalisatie Afvalwatersystemen
 • Doelmatige Afvalwaterketen Midden- en West-Brabant (Waterkring De Baronie)
 • Gronden aan- en verkoop (projecten)

(Tot nader bericht overgenomen door Louis van der Kallen)

Projecten zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit dagelijks bestuur 2016 in de gemeente Etten-Leur (tot nader bericht overgenomen door Huub Hieltjes)

Ons Water / Waterbreed: Louis van der Kallen

4e loco-dijkgraaf

 • Uitvoeringsprojecten primaire keringen
 • Ruimte voor de Rivier (Overdiepse Polder)
 • Cultuurhistorie
 • Regionaal archief
 • Regionale keringen Oost en boezemkades (tijdelijk)
 • Project watervoorziening Roode Vaart (tijdelijk)

Projecten in Drimmelen, Oosterhout, Waalwijk, Dongen, Loon op Zand, Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Moerdijk (tijdelijk) en Geertruidenberg inzake:

 • Inrichtingsplannen
 • Waterberging en beek- en kreekherstel
 • Gemeentelijke waterketen (rioleringsplannen/IBA's)
 • Gemeentelijke waterplannen en uitvoeringsplannen
 • Overdracht stedelijk waterbeheer
 • Afkoppeling bestaand stedelijk gebied
 • Inrichting ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oevers
 • Optimalisatie Afvalwatersystemen
 • Doelmatige Afvalwaterketen Midden- en West-Brabant (Werkeenheid Hart van Brabant en Werkeenheid 4)
 • Gronden aan- en verkoop (projecten)

Ongebouwd: Kees de Jong

5e loco-dijkgraaf

 • Waterpoort
 • Vergunningverlening (tijdelijk)
 • Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland (AFC-NP) (tijdelijk)
 • Verdrogingsbestrijding
 • Emissiebeheer
 • Grondwaterbeheer (beleid en uitvoering)
 • GGOR
 • Beheer en onderhoud watersystemen (inclusief kwaliteit oppervlaktewateren)
 • Beheer en onderhoud waterkeringen
 • Keur (oppervlaktewateren en keringen) inclusief ontheffingenbeleid met betrekking tot Keur oppervlaktewateren
 • Opstellen, actueel houden en periodiek controleren leggers waterkering
 • Baggeren
 • Opstellen, actueel houden en periodiek controleren beheersinstrumenten watersysteem (legger, beheerregister, toetsing)
 • Muskusrattenbestrijding
 • Maaibeheer
 • Vaarwegenbeheer
 • Beregening
 • Beleid passieve kwaliteit oppervlaktewateren