Gemeente Tilburg en waterschap Brabantse Delta werken samen met grondeigenaren aan beekherstel en ecologische verbindingszones langs de Oude Leij in Tilburg. De beek voldoet momenteel niet aan provinciale en Europese normen. De stroomsnelheid is te laag en de natuurkwaliteit moet beter. Gemeente, waterschap en grondeigenaren kunnen samen de beek een natuurlijke inrichting te geven. De Oude Leij vormt een belangrijke natte verbinding voor planten, amfibieën en kleine zoogdieren en helpt wateroverlast tegengaan.

Beekherstel en ecologische verbindingszones oude leij
Beekherstel en ecologische verbindingszones Oude Leij

Aanpak

Gemeente Tilburg neemt de projectleiding op zich, het waterschap levert inhoudelijke kennis aan en draagt financieel bij aan de inrichting. De gemeente en het waterschap gaan met grondeigenaren in gesprek om op basis van vrijwilligheid beekherstel en ecologische verbindingszones mogelijk te maken. Hoe meer grondeigenaren meewerken, des te groter is de kans op succes.

Resultaat

Bij beekherstel krijgt de nu nog rechte beek een landschappelijk karakter doordat er bochten in worden aangebracht. Dankzij deze bochten (meanders) ontstaan wisselende stroomsnelheden, komt er meer dynamiek en schoner water. Dit is goed voor de dieren en planten. Hierdoor kan de beek ook meer water opvangen en afvoeren als er in korte tijd veel regen valt. Zo wordt het risico op wateroverlast verminderd. In het project wordt rekening gehouden met diverse wensen: natuur, water, recreatie, landschapsbeleving en wonen.

Periode

In november 2016 sloten de gemeente Tilburg en het waterschap een intentieovereenkomst en in september 2018 tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst. De voorbereiding en uitvoering van het project vindt per deelgebied plaats.

  • Traject Oude Leij - Bosperceel (1,84 km): het gedeelte van de Oude Leij dat loopt vanaf de Rijksweg A58 tot aan de Gilzerbaan
    Na de informatieavond bij de Groene Muze op 5 juni 2018, de veldbijeenkomsten in het najaar en individuele gesprekken vond op donderdag 23 mei 2019 een informatieavond plaats over de ontwikkelingen in het project. 
  • Traject Oude Leij - Gilzerbaan Bredaseweg (2,11 km): het gedeelte van de Oude Leij dat loopt van de Gilzerbaan tot aan de Bredaseweg 
  • Traject Oude Leij - Koolhoven (1,03 km):  van de Bredaseweg tot de spoorlijn 
  • Traject Oude Leij - Reeshofweide en Lange Rekken (1,27 km): dit ligt ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten westen van de wijk Reeshof

Wat merkt u ervan?

Het waterschap en de gemeente organiseren informatieavonden, gaan in gesprek met grondeigenaren en geven een ontwerpbureau de opdracht om een schets te maken van de inrichting. Tijdens bijeenkomsten informeren zij grondeigenaren over de procedure en inventariseren zij ideeën, wensen en knelpunten.

Subsidie

Het project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en door subsidie vanuit het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3 Brabant).

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heeft u een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wilt u iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?