Gemeente Tilburg en waterschap Brabantse Delta werken samen met grondeigenaren aan beekherstel en ecologische verbindingszones langs de Oude Leij in Tilburg.

Beekherstel en ecologische verbindingszones oude leij
Beekherstel en ecologische verbindingszones Oude Leij

Waarom dit project?

De beek voldoet op dit moment niet aan provinciale en Europese normen voor natuur/waterkwaliteit. De stroomsnelheid is te laag en de natuurkwaliteit moet beter. De gemeente, het waterschap en grondeigenaren kunnen de beek samen een natuurlijke inrichting te geven. De Oude Leij vormt een belangrijke natte verbinding tussen bestaande natuurgebieden voor planten, amfibieën en kleine zoogdieren en helpt wateroverlast tegengaan.

Aanpak & periode

Gemeente Tilburg neemt de projectleiding op zich. Het waterschap levert inhoudelijke kennis aan en draagt financieel bij aan de inrichting. De gemeente en het waterschap gaan met grondeigenaren in gesprek om op basis van vrijwilligheid beekherstel en ecologische verbindingszones mogelijk te maken. Hoe meer grondeigenaren meewerken, des te groter is de kans op succes. In november 2016 sloten de gemeente Tilburg en het waterschap een intentieovereenkomst en in september 2018 tekenden zij een samenwerkingsovereenkomst. De voorbereiding, samenwerking met grondeigenaren en de uitvoering van het project vinden per deelgebied plaats.

Resultaat

Bij beekherstel krijgt de beek een meer landschappelijk karakter doordat er bochten in worden aangebracht. Dankzij deze bochten (meanders) ontstaan wisselende stroomsnelheden in het water, komt er meer dynamiek en schoner water. Dit is goed voor de dieren en planten. Hierdoor kan de beek ook meer water opvangen en afvoeren als er in korte tijd veel regen valt. Zo wordt het risico op wateroverlast verminderd. In het project wordt rekening gehouden met diverse wensen: natuur, water, recreatie, landschapsbeleving en wonen.

Wat merk jij ervan?

Het waterschap en de gemeente gaan in gesprek met grondeigenaren en geven een ontwerpbureau de opdracht om een ontwerp te maken voor de inrichting. Tijdens bijeenkomsten informeren zij grondeigenaren over de procedure en inventariseren zij ideeën, wensen en knelpunten.

Deelgebieden

  • Traject Oude Leij - Bosperceel (1,84 km): het gedeelte vanaf de Rijksweg A58 tot aan de Gilzerbaan. Na de informatieavond bij de Groene Muze op 5 juni 2018, veldbijeenkomsten en individuele gesprekken vond op donderdag 23 mei 2019 een informatieavond plaats.
  • Traject Oude Leij - Gilzerbaan Bredaseweg (2,11 km): het gedeelte van de Gilzerbaan tot aan de Bredaseweg. 
  • Traject Oude Leij - Koolhoven (1,03 km): dit traject loopt van de Bredaseweg tot de spoorlijn. Meer informatie vind je op de website van de gemeente. Ga naar de website van de gemeente.(externe link)
  • Traject Oude Leij - Reeshofweide en Lange Rekken (1,27 km): dit ligt ten zuiden van het Wilhelminakanaal en ten westen van de wijk Reeshof.

Bekijk de overzichtskaart

Overzichtskaart

Overzichtskaart
Overzichtskaart. De ontwerpen zijn nog niet definitief en kunnen nog wijzigen. Er kunnen daarom geen rechten aan de onderstaande ontwerpkaarten worden ontleend.

Ontwerp/kaart Bredaseweg A

Bredaseweg A
De ontwerpen zijn nog niet definitief en kunnen nog wijzigen. Er kunnen daarom geen rechten aan de onderstaande ontwerpkaarten worden ontleend.

Ontwerp/kaart Bosperceel

Bredaseweg B
De ontwerpen zijn nog niet definitief en kunnen nog wijzigen. Er kunnen daarom geen rechten aan de onderstaande ontwerpkaarten worden ontleend.

Contact

Heb je een vraag over de werkzaamheden van waterschap Brabantse Delta of wil je iets doorgeven? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.

Subsidie

Het project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en door subsidie vanuit het Europese Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3 Brabant).

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland.
Oude Leij