Gemeente Tilburg en waterschap Brabantse Delta werken samen met grondeigenaren aan beekherstel en ecologische verbindingszones langs de Oude Leij in Tilburg. De beek voldoet momenteel niet aan provinciale en Europese normen. De stroomsnelheid is te laag en de natuurkwaliteit moet beter. Gemeente, waterschap en grondeigenaren kunnen samen de beek een natuurlijke inrichting te geven. De Oude Leij vormt een belangrijke natte verbinding voor planten, amfibieën en kleine zoogdieren en helpt wateroverlast tegengaan.