Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk gaan samen aan de slag met het natuurlijk inrichten van de waterloop tussen de Dintel en de Tonnekreek als ecologische verbindingszone (EVZ). Door deze inrichting verbetert de waterkwaliteit, wordt natuur aangelegd en natuurgebieden met elkaar verbonden. De totale opgave bedraagt 2½ km (6¼ ha).

Wat gaan we doen?

De Ecologische Verbindingszone (EVZ) wordt ingericht als een “moeraszone”. Een moeraszone bestaat uit een strook langs een waterloop, met op grotere afstand van elkaar “stapstenen”. Stapstenen zijn bredere leefgebieden (bijvoorbeeld poelen) voor dieren. De EVZ bestaat uit moeras, (vochtig) grasland, open water, struikgewas en hier en daar wat bos. Het gebied richt zich vooral op rietvogels, kleine zoogdieren, amfibieën, libellen en kokerjuffers. 

Door realisatie van een natte EVZ langs de Tonnekreek wordt het gebied gevarieerder en aantrekkelijker voor een grotere diversiteit aan soorten. Bij de inrichting van de ecologische verbindingszone (EVZ) worden de volgende inrichtingselementen toegepast:

  • Moeras en rietkragen
  • Vochtig grasland
  • Open water, struweel en bos en
  • Ruigtes.

De ecologische verbindingszone verbetert de landschappelijke kwaliteit en belevingswaarde van het gebied. Ze maakt de omgeving mooier.

Bekijk het ontwerp

Met het realiseren van de EVZ ontstaat ook extra waterbergingscapaciteit, waardoor lokale wateroverlast in de directe omgeving van de EVZ minder wordt. Met een deel van de vrijkomende grond (klei) wordt een dijksloot langs de Slobbegorsedijk gedicht. De Slobbegorsedijk is een regionale kering, die niet voldoet aan de toetsingseisen voor 2050 vanwege een kans op piping. Vooruitlopend daarop wordt met het dichten van de dijksloot nu al de kans op piping verkleind. Bij piping kan water onder een kade of dijk doorstromen als gevolg van een groot waterstandsverschil.

Projectplan Waterwet

Het plan voor de ecologische verbindingszone is uitgewerkt in het ontwerp Projectplan Waterwet EVZ Dintel Tonnekreek. Dat plan ligt vanaf 4 maart 2021 voor 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen reageren op het plan door een zienswijze in te dienen. Bekijk het Projectplan Waterwet.

Planning

Het Projectplan Waterwet ligt vanaf 4 maart 2021 voor 6 weken ter inzage.

Resultaat

Door de aanpassingen verbeteren we waterkwaliteit en de stroomsnelheid van het water en ontstaat er een leefgebied voor veel dier- en vissoorten.

Locatie

De EVZ Dintel Tonnekreek ligt tussen de Dintel/Slobbegorsedijk en de Oude Heijningsedijk, tussen Heijningen en Fijnaart in de gemeente Moerdijk. 

Samenwerking

Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant