Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Moerdijk gaan samen aan de slag met het natuurlijk inrichten van de waterloop tussen de Dintel en de Tonnekreek als ecologische verbindingszone (EVZ). Door deze inrichting verbetert de waterkwaliteit, wordt natuur aangelegd en worden bestaande natuurgebieden met elkaar verbonden. De totale opgave bedraagt 2½ km (6¼ ha).

Deelgebieden EVZ Dintel-Tonnekreek
Deelgebieden EVZ Dintel-Tonnekreek

Wat gaan we doen?

De ecologische verbindingszone (EVZ) Dintel-Tonnekreek wordt ingericht als moeraszone. Deze moeraszone is een strook natuur langs een waterloop, met op afstand van elkaar zogeheten stapstenen. Stapstenen zijn bredere leefgebiedjes (bijvoorbeeld poelen) voor dieren. De ecologische verbindingszone bestaat uit moeras, (vochtig) grasland, open water, struikgewas en hier en daar wat bos. Het gebied richt zich vooral op rietvogels, kleine zoogdieren, amfibieën, libellen en kokerjuffers. 

Door realisatie van een natte ecologische verbindingszone langs de Tonnekreek wordt het gebied gevarieerder en aantrekkelijker voor een grotere diversiteit aan diersoorten. De ecologische verbindingszone verbetert de landschappelijke kwaliteit en belevingswaarde van het gebied. Ze maakt de omgeving mooier. Bij de inrichting van de ecologische verbindingszone worden de volgende inrichtingselementen toegepast:

  • Moeras en rietkragen,
  • vochtig grasland
  • open water, struweel en bos en
  • ruigtes.

Bekijk het ontwerp

Met de aanleg van de ecologische verbindingszone ontstaat ook extra waterbergingscapaciteit, waardoor lokale wateroverlast in de directe omgeving minder wordt. Met een deel van de vrijkomende grond (klei) wordt een dijksloot langs de Slobbegorsedijk gedicht. De Slobbegorsedijk is een regionale kering, die niet voldoet aan de toetsingseisen voor 2050 vanwege een kans op piping. Vooruitlopend daarop wordt met het dichten van de dijksloot nu al de kans op piping verkleind. Bij piping kan water onder een kade of dijk doorstromen als gevolg van een groot waterstandsverschil.

Het plan voor de ecologische verbindingszone is uitgewerkt in het ontwerp Projectplan Waterwet EVZ Dintel Tonnekreek. Dat plan heeft vanaf 4 maart 2021 voor 6 weken ter inzage gelegen. Bekijk het Projectplan Waterwet.

Resultaat

Door de aanpassingen verbeteren we waterkwaliteit en de stroomsnelheid van het water en ontstaat er een leefgebied voor veel dier- en vissoorten.

Locatie

De EVZ Dintel Tonnekreek ligt tussen de Dintel/Slobbegorsedijk en de Oude Heijningsedijk, tussen Heijningen en Fijnaart in de gemeente Moerdijk. 

Samenwerking

Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant