Bij de Groote Leij in Tilburg gaan het waterschap en de gemeente Tilburg samen aan de slag met het natuurlijker inrichten van de beek, het verbeteren van de waterkwaliteit, het aanleggen van nieuwe natuur en het onderling verbinden van bestaande natuur.

Ontwerp EVZ Groote Leij Tilburg

Wat gaan we doen?

We gaan aan de slag met het natuurlijker inrichten van de beek, het verbeteren van de waterkwaliteit en het aanleggen en verbinden van natuur. Daarnaast streven we naar het verminderen van het wateroverlastprobleem op bedrijventerrein Broekakkers (ten zuiden van de rijksweg A58 te Gilze). Dit doen we met een waterberging in de vorm van een doorstroommoeras.

Concrete maatregelen

De ambitie voor het hele projectgebied is een beekdal waarbij ‘de kom’ (het dal) wordt hersteld met voedselarme en natte natuur. We willen deels nat laagveenbos en deels beek begeleidende bossen ontwikkelen in combinatie met vochtige hooilanden met verspreid in het gebied poelen, laagten en mantelzones geschikt voor specifieke planten en dieren. Op de hogere westelijke flank kan kruidenrijke flora en faunarijk grasland komen met diversiteit in ruigte en beeldbepalende bomen. 

In de praktijk betekent dit het afgraven van het terrein, het dempen van greppels en het aanpassen van de beek om het watersysteem te verbeteren en regenwater bij hevige buien beter op te vangen. De waterberging wordt een doorstroommoeras dat past bij de ecologische verbindingszone. 

De ecologische verbindingszone en het doorstroommoeras verbeteren de landschappelijke kwaliteit en belevingswaarde van het gebied. Ze maken de omgeving mooier. Bekijk het ontwerp.(externe link) Het plan voor de ecologische verbindingszone Groote Leij is uitgewerkt in het ontwerp Projectplan Waterwet. Dat plan lag vanaf 8 oktober 2020 6 weken ter inzage. Bekijk het Projectplan Waterwet.(externe link)

Resultaat

Door de aanpassingen verbeteren we de stroomsnelheid van het water en ontstaat er een leefgebied voor veel dier- en vissoorten.

Locatie

De Groote Leij ligt tussen de rijksweg A58, de Burgemeester Letschertweg (N260) en het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg. 

Bekijk de kaart

Samenwerking

Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant

Bekijk een kaart van de locatie

Ligging plangebied EVZ Groote Leij