Bij de Groote Leij in Tilburg gaan het waterschap en de gemeente Tilburg samen aan de slag met het natuurlijker inrichten van de beek, het verbeteren van de waterkwaliteit en het aanleggen en verbinden van natuur.

Wat gaan we doen?

We gaan aan de slag met het natuurlijker inrichten van de beek, het verbeteren van de waterkwaliteit en het aanleggen en verbinden van natuur. Daarnaast streven we naar het verminderen van het wateroverlastprobleem op bedrijventerrein Broekakkers (ten zuiden van de rijksweg A58 te Gilze). Dit doen we met een waterberging in de vorm van een doorstroommoeras.

Concrete maatregelen

De ambitie voor het hele projectgebied is een beekdal waarbij ‘de kom’ (het dal) wordt hersteld met voedselarme en natte natuur. De ambitie is om deels nat laagveenbos en deels beek begeleidende bossen te ontwikkelen in combinatie met vochtige hooilanden met verspreid in het gebied poelen, laagten en mantelzones geschikt voor specifieke planten en dieren. Op de hogere westelijke flank voorzien we kruidenrijke flora en faunarijke graslanden met diversiteit in ruigte met beeldbepalende bomen. In de praktijk betekent dit het ontgronden van het terrein, dempen van greppels en aanpassen van de beek om het watersysteem te verbeteren en regenwater bij hevige buien beter op te vangen. De waterberging wordt een doorstroommoeras dat past bij de ecologische verbindingszone. De ecologische verbindingszone en het doorstroommoeras verbeteren de landschappelijke kwaliteit en belevingswaarde van het gebied. Ze maken de omgeving mooier. Bekijk het ontwerp.

Projectplan Waterwet

Het plan voor de ecologische verbindingszone Groote Leij is uitgewerkt in het ontwerp Projectplan Waterwet. Dat plan ligt vanaf 8 oktober 2020 voor 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen reageren op het plan door een zienswijze in te dienen. 

Bekijk het Projectplan Waterwet.

Planning

  • Het Projectplan Waterwet ligt vanaf 8 oktober 2020 voor 6 weken ter inzage.
  • De uitvoering staat gepland voor 2021.

Resultaat

Door de aanpassingen verbeteren we de stroomsnelheid van het water en ontstaat er een leefgebied voor veel dier- en vissoorten.

Locatie

De Groote Leij ligt tussen de rijksweg A58, de Burgemeester Letschertweg (N260) en het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Wijkevoort in Tilburg. 

Bekijk de kaart

Samenwerking

Dit project is mede tot stand gekomen door financiering vanuit het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB).

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant

Bekijk een kaart van de locatie

Ligging plangebied EVZ Groote Leij