Op donderdag 25 januari 2024 tussen 15:30 uur tot 17:30 uur bent u van harte welkom om onze plannen over de aanleg van twee vispassages in de Dongevallei in de Reeshof te komen bekijken.

We lichten graag de gekozen oplossing, de procedure, de planning en werkzaamheden toe. De inloopbijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum Heyhoef, Kerkenbosplaats 1 in Tilburg. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.

Twee vispassages

Vissen trekken van gebied naar gebied om zich voort te planten, om op te groeien, te overwinteren en om voedsel te vinden. Vissen komen op trekroutes soms obstakels tegen zoals een stuw, gemaal of terugslagklep. Waterschap Brabantse Delta heeft een opgave om voor eind 2024 zeven locaties vispasseer te maken, zodat vissen door kunnen zwemmen en niet meer gehinderd worden. Twee van deze locaties liggen in de Donge welke loopt door het park Dongevallei in de wijk Reeshof in de gemeente Tilburg. Het betreft de stuw Reuverlaan en stuw Dalemdreef - Spoorbaan (zie kaartje). Het waterschap voert het project uit samen met aannemer Van der Ven uit Brakel.

Locaties van twee vispassages in Reeshof Tilburg
Locaties van twee vispassages in Reeshof Tilburg

Werkzaamheden

Na een periode van onderzoek in het veld en het uitwerken van mogelijkheden, is een oplossing bedacht voor het vispasseerbaar maken van de twee stuwen. Bij de stuw Reuverlaan komt een bekkenvispassage welke als een bypass om de stuw wordt gelegd.  De bekkenpassage krijgt 12 wanden met een opening waardoor de vissen kunnen zwemmen om zo het peilverschil te overbruggen. Bij de stuw Dalemdreef - Spoorbaan komt er een vissluis waarbij vissen onder vrij-verval rondom de stuw kunnen zwemmen.   

Projectplan Waterwet

Om het project mogelijk te maken is  voor beide locaties een projectplan Waterwet opgesteld. De projectplannen liggen ter inzage voor beroep vanaf 27 december 2023 voor een periode van 6 weken. Online zijn de projectplannen te bekijken via Bekendmakingen | Waterschap Brabantse Delta

Samenwerking

Het project wordt mogelijk gemaakt door Europese (POP3) subsidie, financiering vanuit Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, financiële steun van de provincie Noord-Brabant MOK en Rijkswaterstaat.

Meer informatie op www.brabantsedelta.nl/aanpak-vismigratieknelpunten