Nieuwe rekenkamer waterschap Brabantse Delta

In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni 2024 is Jeroen Vinckers benoemd tot voorzitter van de rekenkamer van waterschap Brabantse Delta. Hij vormt samen met Lies van Aelst en Patrick Pieters, die in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 21 februari 2024 al werden geïnstalleerd, de nieuwe rekenkamer.

De nieuwe rekenkamer stelt zich voor

Jeroen Vinckers, voorzitter: Ik ben werkzaam bij Rijkswaterstaat als Senior Assetmanager van de oudste stormvloedkering van Nederland: de Hollandsche IJsselkering in Zuid-Holland. Die draagt bij aan de waterveiligheid van ons land. Vergelijkbaar met een van de doelen van het waterschap om duurzaam bij te dragen aan waterveiligheid. Zoals het waterschap de visie hanteert ‘waarde toevoegen aan de omgeving’ hoop ik dat de rekenkamer dit kan doen voor het waterschap. Daarbij staat bouwen aan een duurzame relatie en een goede, nauwe samenwerking wat mij betreft voorop.

Lies van Aelst, lid: Ik ben historicus en in het dagelijks leven ben ik directeur van de Vereniging van Rekenkamers en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Naast Brabantse Delta ben ik ook lid van de rekenkamers De Bilt en Vijfheerenlanden. Eerder werkte ik als senior programmamanager voor de Wethoudersvereniging en was ik van 2007 tot 2024 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland. De rekenkamer is een prachtig instituut waar je (volks)vertegenwoordigers mee kunt ondersteunen hun werk goed te doen, een hele fijne uitdaging om aan mee te werken!

Patrick Pieters, lid: In het dagelijks leven werk ik voor Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud aan complexe infrastructuurprojecten. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren als lid en voorzitter van diverse rekenkamercommissies gewerkt, waaronder de rekenkamercommissie van Brabantse Delta. De komende periode wil ik als lid van de rekenkamer van waterschap Brabantse Delta en als voorzitter van de rekenkamer van waterschap De Dommel mijn kennis, kunde en onderzoekservaring graag inzetten om processen te verbeteren en een bijdrage te leveren aan effectief bestuur.

Over de rekenkamer

De rekenkamer toetst het gevoerde beleid en het bestuur van waterschap Brabantse Delta op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Dit betekent dat de rekenkamer onafhankelijk onderzoekt wat er gebeurt, wat dat kost en wat het oplevert. Op basis van dat onderzoek formuleert de rekenkamer conclusies en aanbevelingen in een eindrapport. Het eindrapport wordt aangeboden aan het algemeen bestuur.

Voorheen was er sprake van een rekenkamercommissie bestaande uit externe en interne leden. Vanwege veranderende wetgeving is dat niet meer mogelijk. Daarom is er nu een rekenkamer geïnstalleerd met uitsluitend externe leden. De rekenkamer stemt haar werkzaamheden op procesniveau af met de bestuurlijke klankbordgroep uit de commissie Bestuur, Strategie en Internationaal.