Rioolwaterzuivering Nieuwveer in Breda is naast een waterzuivering ook een innovatiefabriek. Met deze innovatiefabriek biedt het waterschap experimenteerruimte en –mogelijkheden aan kennisinstituten en bedrijven. Samen werken aan kennisontwikkeling en innovaties die het waterschap helpen om nog klimaatvriendelijker en duurzamer te worden. Zo is rioolwater geen afvalproduct meer, maar een bron van duurzame energie en grondstoffen.

Innovatiefabriek Nieuwveer Partners


De ambities van waterschap Brabantse Delta zijn hoog: 95% minder CO2-uitstoot (inclusief lachgas en methaan), energieneutraal, grondstofneutraal en klimaatbesteding in 2050. Samenwerken en innoveren is daarbij een noodzaak. Bij innovatiefabriek Nieuwveer doen we dit in de praktijk samen met bedrijven, onderzoekers, eigen medewerkers en studenten. De innovaties leveren kennis op over verduurzaming van de waterketen en het watersysteem. Het bevordert de samenwerking tussen kennisinstituten, overheden en bedrijfsleven. Daarnaast levert het concrete producten op en toepasbare technieken voor die verduurzaming. Tegelijkertijd helpen we studenten om het vak te leren en bedrijven om hun innovaties verder te ontwikkelen.

Innovaties

Om grondstoffen en energie uit (afval)water te halen zijn innovaties nodig. De afgelopen jaren hebben we innovaties in verschillende fases gehad op Nieuwveer: van lab tot pilot. We kijken per innovatie wat er nodig is en wat het waterschap kan bieden. Zoals het gaat bij innovaties waren sommige succesvol en bij andere liep het in de praktijk anders dan gedacht.

Energieneutraal

Groene waterstation rwzi nieuwveer Breda

Het zuiveren van afvalwater kost nog energie, maar wordt in de toekomst energieneutraal of gaat zelfs energie opleveren. Voorbeelden van innovaties/onderzoeken die al gedaan zijn:

  • Koude anammox: Er zijn twee  systemen uitgetest waarbij het afvalwater werd gezuiverd met de anammox bacterie. Deze bacterie kan op kosteneffectieve en duurzame manier ammonium uit afvalwater verwijderen. Dit proces leidt tot flinke besparingen en de uitstoot van CO2 wordt verlaagd.
  • Groene Warmtestation: Het groene warmtestation is een gezamenlijk project van het waterschap en de gemeente Breda. In het Groene warmtestation wordt biogas omgezet naar groene stroom. De warmte die hierbij vrijkomt, wordt gebruikt om 450 Bredase woningen van warmte te voorzien. 
  • Thermofiele slibgisting: Tijdens het vergisten van het slib komt biogas vrij. We verbranden biogas waarbij elektriciteit wordt opgewekt en warmte ontstaat. De elektriciteit wordt ingezet voor eigen gebruik op de zuivering. We zijn nu al 60% energieneutraal, maar gaan voor 100%. Door tijdens de slibvergisting de temperatuur extra te verhogen van 35 naar 55 graden Celsius komt er meer biogas vrij. Het verhogen van de temperatuur kost wel extra energie, maar dit valt weg tegen de extra energieopbrengst.Lees meer over duurzame vergisting op rioolwaterzuivering Nieuwveer.
Kweekkassen voor eendenkroos

Grondstofneutraal

Op Innovatiefabriek Nieuwveer halen we grondstoffen uit afvalwater. Voorbeelden van innovaties/onderzoeken die al gedaan zijn:

  • Fosfaat terugwinning: Voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater is het belangrijk om fosfaat te verwijderen. Op Innovatiefabriek Nieuwveer wordt fosfaat uit het afvalwater gehaald dat vervolgens in het slib terechtkomt. Het fosfaat komt in de vorm van vivaniet in het slib voor en kan er met een magneet uitgehaald worden. Vivaniet kan gebruikt worden voor onder andere kunstmest en verf. Er loopt ook een traject om fosfaat uit het as te halen dat vrijkomt bij de verbranding van het slib bij de slibverwerker SNB op Moerdijk.  
  • Eendenkroos: Er is een onderzoek gedaan hoe afvalwater ingezet kan worden voor de groei van eendenkroos. Eendenkroos bevat een hoge concentratie aan eiwitten. De hoge temperatuur en het fosfaat en stikstof in afvalwater zorgen voor de ideale groei omstandigheden. Eiwitten worden onder andere gebruikt in lijmen en harsen. 
  • Biopolymeren: We gebruiken hulpstoffen (polymeren) om water uit het slib te halen. Deze hulpstoffen worden gemaakt uit aardolie. Dit kost veel energie en is vervuilend. We onderzoeken nu of er energiezuinige stoffen of manieren zijn om water uit slib te halen. Dus minder energieverbruik en geen aardolie meer nodig.

Uitnodiging

Bedrijven en onderwijsinstellingen die bezig zijn met innovaties op gebied van klimaatneutraal, circulair of klimaatadaptatie zijn meer dan welkom voor een gesprek. Wie weet kunnen we elkaar helpen. Dus hebben wij jouw interesse gewekt met het concept van onze innovatiefabriek? Kun jij ons helpen onze doelstellingen te bereiken? Wij nodigen jou van harte uit voor een gesprek. Wil je met ons samen werken aan een innovatie of wilt je meer informatie over Innovatiefabriek Nieuwveer, neem dan contact met ons op.

Contact opnemen met Innovatiefabriek Nieuwveer

Lees hier meer informatie over klimaat & duurzaamheid.