Waterschap Brabantse Delta heeft het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een opgave in de fysieke leefomgeving voor een deel van de Standhazensedijk in Drimmelen. Wij gaan verkennen wat de exacte opgave is en starten met de voorbereiding van het project. Met deze kennisgeving informeren wij u daarover. Ook geven wij aan hoe wij u betrekken en hoe u inbreng kunt geven. Bekijk hier(externe link) de officiële bekendmaking.

Onze opgave
Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor veiligheid, onderhoud en beheer van de primaire waterkeringen in zijn gebied. In 2050 moeten alle primaire keringen in Nederland voldoen aan de norm uit de Waterwet. De waterkeringen worden beoordeeld en uit de beoordeling volgt welke dijktrajecten wel en niet voldoen aan de wettelijke norm. De keringen die niet voldoen aan de norm, worden voor versterking aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarnaast treft het waterschap voorzieningen om de veiligheid tot aan de versterking te garanderen, bijvoorbeeld door het bijstellen van calamiteitenplannen en het intensiveren van beheer en onderhoud.

Standhazensedijk
Een deel van de Standhazensedijk (730 meter, zie bijlage) voldoet niet aan de norm op het faalmechanisme piping. Op de andere faalmechanismen voldoet het dijkdeel wel aan de norm. Bij piping stroomt er water onder de dijk door. Dit water neemt zand mee waardoor er een gang ontstaat, een pipe. Hierdoor wordt de dijk verzwakt en kan deze bezwijken. Er is op dit moment geen onveilige situatie, want de piping-problematiek is beheersbaar. Wel is op korte termijn een dijkversterking nodig om te voorkomen dat er te grote pipes ontstaan onder dijk.

Projectfases
Een dijkversterkingsproject bestaat uit meerdere fases: verkenning, planuitwerking en realisatie. Waterschap Brabantse Delta is in de zomer van 2021 gestart met dit project, dat in totaal circa 3 jaar duurt. Dit is een buitengewoon korte doorlooptijd voor een dijkversterking. Een gemiddelde dijkversterking kent een doorlooptijd van minimaal 6 jaar. De kortere doorlooptijd in dit project is mogelijk door de relatief korte lengte van de versterkingsopgave, de kennis die we al hebben vergaard over de dijk en de relatief lage complexiteit van het project.

Nieuwe Omgevingswet
Vanaf 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dit betekent dat we voor de versterking een Projectbesluit (thans Projectplan Waterwet) gaan nemen met de bijbehorende verplichte projectprocedure. Het waterschap is zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag voor deze procedure. De procedure start met deze kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie. Hiermee informeren we de omgeving over hoe waterschap Brabantse Delta de verkennings- en planuitwerkingsfase van de dijkversterking aanpakt en hoe u wordt betrokken.

Hoe gaan wij te werk?
In ons project houden we rekening met omliggende belangen, het landschap en de waarden in het gebied. In de verkenningsfase verkennen we eerst de mogelijke oplossingen voor de dijkversterkingsopgave. Daaruit selecteren we de kansrijke oplossingen en werken deze uit in kansrijke alternatieven, waarbij direct belanghebbenden kunnen adviseren. Aan het eind van de verkenning stellen we een voorkeursalternatief (VKA) vast. De vaststelling van het VKA betreft een formele voorkeursbeslissing in de projectprocedure voor het Projectbesluit. Het VKA wordt vervolgens in de planuitwerkingsfase nader uitgewerkt en uiteindelijk in een Projectbesluit opgenomen.

Parallel en dienend hieraan voeren wij een omgevingsanalyse uit, doen we conditionerende onderzoeken en stellen we een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de vereiste Milieueffectrapportage (MER) op. Dit alles om de basisinformatie over het gebied zo goed mogelijk in beeld te brengen en goed onderbouwde afwegingen te kunnen maken. Tijdens de planuitwerking werken we toe naar een zorgvuldig ingepast dijkontwerp.

De provincie Noord-Brabant, gemeente Drimmelen, Rijkswaterstaat, experts, eigenaren en de mensen die wonen, werken en recreëren in het gebied betrekken wij bij dit project.

Planning

 • Verkenningsfase: zomer 2021 - eind 2022
  Voorkeursalternatief: zomer 2022
 • Planuitwerkingsfase: eind 2022 - eind 2023
  Projectbesluit: zomer 2023
 • Realisatie: eind 2023
  Werkzaamheden gereed: eind 2025

Wat kunt u doen?
U kunt ons helpen met het aandragen van oplossingen voor de dijkversterkingsopgave en met het in beeld brengen van belangrijke waarden en belangen in het gebied, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Ook kunt u betrokken worden bij de keuzes die wij willen gaan maken.

Participatieproces
Iedereen kan mogelijke oplossingen aandragen. Deze oplossingen moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Ze moeten allereerst binnen de geografische scope liggen en bijdragen aan het oplossen van de dijkversterkingsopgave. Daarnaast moeten ze sober en doelmatig zijn. Dat wil zeggen uitvoerbaar, beheerbaar, kosteneffectief en zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit en de waarden in het gebied. Uw oplossingen worden beoordeeld door waterschap Brabantse Delta (in de rol van bevoegd gezag) en – indien ze voldoen aan de voorwaarden – meegenomen in de verkenning.

Heeft u specifieke kennis over natuur, milieu, archeologie of cultuurhistorie of andere informatie over waarden of belangen in het gebied, dan komen we graag met u in contact. Deze kennis kunnen we gebruiken bij het op orde brengen van de basisinformatie en het maken van goede afwegingen.

Uw reactie op deze kennisgevingen kunt u schriftelijk of per e-mail doen van 13 januari 2022 tot 24 februari 2022 (zie ons adres onderaan). Alle door u aangereikte oplossingen, ideeën en kennis bekijken we en beoordelen we. We koppelen u persoonlijk terug wat we met uw inbreng gaan doen.Daarnaast organiseren we (informatie)bijeenkomsten waarop direct belanghebbenden hun inbreng kunnen geven. Met de direct belanghebbenden langs de geografische scope van het project zijn reeds afspraken voor een persoonlijke kennismaking gemaakt.

Formeel ter inzage
Als start van de m.e.r-procedure stellen we een (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) NRD op, die we in het voorjaar van 2022 ter inzage leggen. De verkenningsfase resulteert in een voorkeursalternatief (met plan-MER), die we in de zomer van 2022 ter inzage leggen. De planuitwerkingsfase leidt tot een dijkontwerp dat wordt vastgelegd in een Projectbesluit (met MER-beoordeling), dat we ter inzage leggen in de zomer van 2023. Op de formeel ter inzage gelegde documenten kunt u zienswijzen indienen.

Aanvullende informatie over het project kunt u vinden op www.brabantsedelta.nl/standhazensedijk

Reageren op deze Kennisgeving?

 • Kent u de Standhazensedijk goed? Heeft u specifieke kennis over natuur, milieu, archeologie of cultuurhistorie of andere informatie over waarden of belangen in het gebied?
 • Zijn er initiatieven in de omgeving waar we rekening mee moeten houden?
 • Ziet u mogelijke oplossingen voor de dijkversterkingsopgave?

Dan horen we graag van u.

Stuur uw reactie vóór 24 februari 2022 naar standhazensedijk@brabantsedelta.nl of per post naar waterschap Brabantse Delta, t.a.v. Bas Kuijpers, Postbus 5520, 4801 DZ Breda.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Uw reactie op dit document beoordelen wij en nemen wij, indien mogelijk, mee in het project. We koppelen aan u terug hoe we dat doen.