Hoe kijkt de jongere generatie aan tegen de snelheid van klimaatverandering en wat kan innovatie bijdragen aan de verduurzaming van de Brabantse waterschappen? Dit zijn twee van de grote onderwerpen waarover waterschap Brabantse Delta vier dagen lang in gesprek gaat met achttien jonge professionals en studenten.

Als vorm is gekozen voor een setting met ateliermeesters, die de verschillende werkvormen in goede banen leiden. Er zijn specialisten en deskundigen uitgenodigd om een deel van het Futurelab te hosten. De resultaten en bevindingen uit de vierdaagse brainstorm worden op maandag 4 september gedeeld op de jaarlijkse bondsdag van de Noord-Brabantse waterschappen (Dommel, Aa en Maas, Rivierenland en Brabantse Delta).

Aanleiding voor het Futurelab is dat het waterschap vijftig jaar geleden zijn intrede heeft gedaan op Landgoed Bouvigne. Ter gelegenheid van dit jubileum houdt het waterschap in 2023 een aantal bijzondere bijeenkomsten. Komende week gaan young professionals en studenten van maandag 28 tot en met donderdag 31 augustus onder begeleiding van ateliermeesters met elkaar, met deskundigen en waterschappers aan de slag met onderwerpen rond klimaat en duurzaamheid.

Onder de deelnemers zijn (oud)studenten van onder meer de Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Zeeland, Buas Breda, TU Eindhoven, Wageningen University, Media & Entertainment, Design Academy Eindhoven en de Willem de Koning Academie.

Proeftuin

De Brabantse Delta is de ideale proeftuin voor het Future Lab. De uitdagingen voor het waterschapsgebied in Midden- en West-Brabant zijn groot. De streek tussen Waalwijk en Bergen op Zoom en van Baarle-Nassau tot Moerdijk is bovendien erg divers. Enerzijds in het zuiden hoge zandgronden, en in noorden en westen laag gelegen polders. De regio heeft kleigronden, natuurgebieden, landbouw, grote (internationale) bedrijven en grootschalige industrie, logistiek en scheepvaart. Verstedelijkt gebied rond Breda, Roosendaal en Tilburg. Plattelandsgebieden met kleine dorpen. maar ook kleine  en dorpen. Het werkgebied van Brabantse Delta is in wezen Nederland in het klein. Tel de historie van de watersnoodramp en een intensief dijkversterkingsprogramma daarbij op. Plus het feit dat ons werkgebied grenst aan België.

Waterschap Brabantse Delta heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om actief een rol te spelen in het verduurzamen van onze omgeving. Wij werken samen met partners aan een vitale regio die klimaatbestendig, biodivers, klimaatneutraal en circulair is.

Het snel veranderende klimaat en daarmee samenhangende uitdagingen vragen ook van het waterschap een andere aanpak en werkwijze. De Brabantse waterschappen hebben doelstellingen gesteld om klimaatneutraal te zijn in 2035 en volledig circulair te opereren in 2050. Daarbij zijn er grote opgaven in het terugdringen van emissies op onze zuiveringen. Ook van veenweidegebieden is bekend dat de uitstoot groot is en dat het waterschap knoppen heeft om aan te draaien.  En hoe staat het met de realisatie van grote projecten zoals dijkversterkingen. Hoe kunnen we ons werk en onze assets inzetten duurzaamheid te stimuleren en de regio klimaatadaptatief te maken?