Nadeelcompensatie aanvragen

Vind je dat je schade of nadeel heeft als gevolg van werkzaamheden van het waterschap? Bijvoorbeeld door een vernattingsproject of waardevermindering van een woning door verminderd uitzicht bij dijkverhoging? Dan kun je hiervoor, afhankelijk van de omstandigheden, compensatie aanvragen.

AIs de schade een gevolg is van een rechtmatige taakuitoefening door het waterschap kun je, zoals hieronder verder wordt uitgelegd, een verzoek doen voor schadevergoeding. 

Is de schade het gevolg van een – door het waterschap gepleegde – onrechtmatige daad? Dan kun je het waterschap hiervoor aansprakelijk stellen. 

Voorwaarden

Je kunt schadevergoeding aanvragen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De opgelopen schade is een gevolg van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap.
  • Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de rechtmatige taakuitoefening en de schade.
  • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico.
  • De schade betreft een beperkte groep burgers; andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden.
  • Heb je al een andere vergoeding gekregen voor de schade (bijvoorbeeld verzekering), dan kom je niet in aanmerking voor compensatie.

Hoe kun je schadevergoeding aanvragen?

Digitaal

Vul het online formulier in om een schadevergoeding aan te vragen. 

Schadevergoeding aanvragen
Per brief

Je stuurt het waterschap een brief waarin je vraagt om schadevergoeding. Een verzoek om schadevergoeding moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van degene die het verzoek indient
  • datum van het verzoek
  • een omschrijving van de handeling of het besluit van het waterschap dat de schade heeft veroorzaakt (bijvoorbeeld het aanleggen van een dijk en het onder water zetten van een bergingsgebied)
  • een beschrijving en onderbouwing van de schade
  • de handtekening van degene die het verzoek indient

Stuur de brief naar: 
Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520
4801 DZ Breda