De Vloeiweide is een natuurgebied ten zuidwesten van Breda, tussen de dorpen Effen en Rijsbergen. Brabants Landschap en waterschap Brabantse Delta gaan de natuur en waterhuishouding in een deel van de Vloeiweide herstellen. Zo gaan we verdroging tegen en vergroten we de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren in de regio.

Aanpak

Projectgebied Vloeiweide

In opdracht van waterschap Brabantse Delta en Brabants Landschap voert adviesbureau Kragten onderzoeken uit, bijvoorbeeld naar de samenstelling van de bodem. Het ontwerp voor de veranderingen in het gebied wordt met deze informatie uitgewerkt. De plannen komen in een Projectplan Waterwet te staan. Als het algemeen bestuur van het waterschap het Projectplan Waterwet vervolgens vaststelt, kan de uitvoering van start.

Stappenplan

  • Onderzoeken uitvoeren en het ontwerp uitwerken
  • Projectplan Waterwet procedure
  • Start uitvoering werkzaamheden

Locatie

Bekijk de locatie op de kaart

Resultaat

Natuurnetwerk Brabant

Het deel van de Vloeiweide waar we ons op richten is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Het doel van het Natuurnetwerk Brabant is het verbinden van natuurgebieden en het uitbreiden van leefgebieden voor planten en dieren. Door natuurgebieden te verbinden kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen om te overleven en om zich voort te planten. Dat versterkt de biodiversiteit. Lees meer over het Natuurnetwerk Brabant.

Natte Natuurparel

De provincie Noord-Brabant heeft het gebied bij de Vloeiweide aangewezen als Natte Natuurparel. Een Natte Natuurparel is een gebied waarin de natuur sterk afhankelijk is van het waterpeil en de waterkwaliteit. We kijken daarom naar het waterpeil, het grondwater en de stroming van de Bijloop. Als waterschap zien we kansen voor het verbeteren van waterkwaliteit volgens de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met een aangepaste beek kunnen we regenwater beter en langer in het gebied vasthouden. Dat gaat verdroging tegen.

Kortom:

  • We werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit, in lijn met de Europese Kaderrichtlijn water.  
  • Als de Vloeiweide natter wordt, krijgen planten die er oorspronkelijk groeiden een betere overlevingskans.
  • We hopen het gebied geschikt en toegankelijk te maken voor diverse diersoorten zoals de kamsalamander, icarusblauwtje, rietvoorn en paling.

Wat merk jij ervan?

De komende periode voert bureau Kragten onderzoeken uit in het gebied, zoals bodemonderzoeken. Deze informatie gebruiken we voor het ontwerp. Tijdens de werkzaamheden proberen we overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van het project? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Samenwerking

Brabants Landschap is de beheerder van het gebied en heeft contact met grondeigenaren en omwonenden. Daarnaast houdt Brabants Landschap zich vooral bezig met de natuurontwikkeling in het project. Het waterschap richt zich met name op het waterdeel: de hydrologie.

Ga naar de website van Brabants Landschap.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Groen Ontwikkelfonds Brabant en STUW subsidie. 

Logo Groen Ontwikkelfonds Brabant

 

Logo provincie Noord-Brabant