Een deel van de Standhazensedijk (730 meter) voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom gaan we de dijk versterken. Waterschap Brabantse Delta heeft in de verkenningsfase verschillende manieren onderzocht om de Standhazensedijk te versterken. Het voorkeursalternatief is in augustus 2022 vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap. Het heavescherm is gekozen als voorkeursalternatief voor de dijkversterking. Dit is een verticaal scherm dat in de dijk wordt geplaatst. Het voorkeursalternatief is nu uitgewerkt in een projectplan. Het projectplan is op 6 december 2022 vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

Projectplan Waterwet

In het projectplan wordt het project zelf beschreven en wordt ingegaan op de wijze van uitvoering. Hierbij gaat het naast de technische realisatie, ook om de inpassing in de omgeving, de mogelijke nadelige gevolgen en de maatregelen die worden getroffen om deze nadelige gevolgen te beperken. Verplicht onderdeel bij het projectplan is de milieueffectrapportage-beoordeling. Daarin is onderbouwd dat de dijkversterking geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft.

Ter inzage

Het ontwerp-projectplan wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd door de provincie Noord-Brabant samen met de andere te coördineren besluiten. Na de inspraakprocedure en verwerking van eventuele zienswijzen wordt het definitieve projectplan vastgesteld door het algemeen bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant. Vanaf 22 december is er gedurende 6 weken de mogelijkheid om beroep in te dienen bij de Raad van State.

Waar vind je het projectplan?

Wil je het voorkeursalternatief inzien, dan kun je de stukken downloaden op www.officielebekendmakingen.nl(externe link). Of neem contact op met Bas Kuijpers, omgevingsmanager van waterschap Brabantse Delta via 076-5641818. Je kunt ook mailen naar standhazensedijk@brabantsedelta.nl. Je krijgt de stukken dan toegestuurd via e-mail.

Folder

Lees de folder met uitleg en informatie over het projectplan Waterwet.jpg

Nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van het project kun je je aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Dat kan via www.brabantsedelta.nl/standhazensedijk.

Website

Op www.brabantsedelta.nl/standhazensedijk vind je alle informatie over het project. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je het projectteam mailen via standhazensedijk@brabantsedelta.nl

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De Dijkversterking Standhazensedijk is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.