Zes gemeenten in West-Brabant en het waterschap, die samenwerken binnen Waterkring West, hebben ruim 330.000 euro rijkssubsidie gekregen. Dat geld is bestemd voor het uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Het gaat vooral om maatregelen om meer ruimte te geven aan water om het langer vast te kunnen houden. Dat is belangrijk om verdroging tegen te gaan. Maar meer ruimte draagt ook bij aan het beperken van wateroverlast bij extreme neerslag.

De effecten van klimaatverandering

De komende jaren krijgen we steeds vaker te maken met de effecten van klimaatverandering. Denk aan steeds langere en hevigere periodes van warmte en droogte. Maar ook perioden van hevige regenval nemen  toe, zowel in de zomer als in de winter. Dit heeft direct effect op onze leefomgeving. De extreme wateroverlast die Limburg teisterde in de zomer van vorig jaar is hier een sprekend voorbeeld van.

‘Klimaatreis’

In 2019 is Waterkring West gestart met een ‘klimaatreis’, waarin de betrokken gemeenten, drinkwaterbedrijven en het waterschap de gevolgen van de klimaatverandering in de regio in kaart hebben gebracht. De resultaten van deze klimaatreis vormden het afgelopen jaar het vertrekpunt voor gesprekken met andere partijen en organisaties in de regio. Op basis van deze gesprekken is een regionale strategie opgesteld voor het klimaatbestendig maken van de regio. Daarin staan concrete acties benoemd, waar alle samenwerkingspartners de komende jaren mee aan de slag gaan.

Maatregelen

De betrokken overheden hebben eind 2021 op basis van die uitvoeringsagenda een gezamenlijk investeringsvoorstel ingediend. Het Rijk heeft op basis daarvan nu € 336.381, - subsidie verleend. Dit geld is bedoeld voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen in de in de gemeenten Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Waterschap Brabantse Delta. Daarbij gaat het om maatregelen zoals:

  • het verruimen en aanleggen van watergangen ten behoeve van de afvoer van (regen-)water;
  • Het afkoppelen van regenwater. Door regenpijpen bij gebouwen af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Zo kan het regenwater wegzakken en het grondwater aanvullen;
  • Het ‘ontstenen’ van verhard oppervlak zodat water bij extreme regenbuiten gemakkelijk in de grond kan infiltreren en daarmee ook de grondwatervoorraad aanvult voor tijden van droogte;
  • Het plaatsen van stuwen om hiermee het water in beken en sloten te kunnen regelen.

Het waterschap werkt mee aan het uitvoeringsprogramma en heeft twee maatregelen aangedragen voor het investeringsvoorstel. Dat zijn de aanleg van een extra stuw in de Zoom bij Bergen op Zoom en aanpassing van de waterhuishouding rond Fort De Roovere bij Halsteren. Die maatregelen zijn belangrijk om water langer vast te houden.

Samenwerking Waterkring West

West-Brabant is al enkele jaren bezig met haar voorbereiding op de toenemende klimaatverandering. In het samenwerkingsverband Waterkring West werken de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Roosendaal en Woensdrecht, waterschap Brabantse Delta en drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides samen aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de regio. Ook andere organisaties die hier een rol in kunnen spelen, worden hierbij betrokken. Denk daarbij aan de GGD, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en terreinbeheerders zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Brabants Landschap.