De rekenkamercommissie toetst het gevoerde beleid en het bestuur van waterschap Brabantse Delta op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. De commissie is onafhankelijk. De commissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe dat onderzoek wordt uitgevoerd. De uitkomsten leiden tot verbetervoorstellen en aanbevelingen voor de toekomst. Zo wil de Rekenkamercommissie een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het waterschapsbestuur.

De rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie tot maart 2021. Van link naar rechts: Marion Heinen-Bogers, Patrick Pieters, Elly van der Welle, William van Deursen, Huibert Knook en Wendy de Koning-Bogers.

Werkwijze

  • Welke taken en bevoegdheden heeft rekenkamercommissie? U leest het in de Verordening rekenkamercommissie 2009. Open de Verordening Rekenkamercommissie 2009. 
  • De richtlijnen die de commissie daarbij hanteert, staan beschreven in het onderzoeksprotocol.PDF. De commissie volgt dit protocol om de onderzoekskwaliteit te waarborgen en het onderzoek goed te laten verlopen. Ook draagt het protocol bij aan de transparante sfeer waarbinnen de rekenkamer haar taken uitoefent. Deze staan in het Onderzoeksprotocol.
  • De vergaderwijze is vastgelegd in het Reglement van orde.PDF

Wie zitten er in de rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf leden: drie externe leden en twee leden uit het algemeen bestuur.

De rekenkamerleden zijn:

  • De heer drs. W. van Deursen: voorzitter en extern lid
  • De heer P. Pieters: extern lid
  • Mevrouw drs. M.P Heinen-Bogers: extern lid
  • De heer ir. H.L. Knook: intern lid
  • De heer L.H. van der Kallen: intern lid

Onderzoeken

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor de rekenkamercommissie? Neem dan telefonisch contact op met de ambtelijk secretaris van de rekenkamercommissie via T 076 564 10 18.