Om buitengewone resultaten te realiseren voor onze leefomgeving in West-Brabant werken we samen. Nog meer dan voorheen. Binnen het waterschap maar vooral buiten het waterschap. Want buiten is het te doen: in onze regio en buiten de grenzen van onze regio. Daar ontmoeten we onze partners. Denk aan gemeenten, provincie, natuurorganisaties, scholen, kennisinstellingen, bedrijven en onze Vlaamse collega’s. We delen onze kennis en gebruiken kennis van andere sectoren om onszelf te ontwikkelen. We zijn voortdurend actief in de lokale omgeving en gaan de dialoog aan. Wij richten ons op het bij elkaar brengen van doelen en wensen voor onze leefomgeving en passen waar nodig onze eigen doelen en/of rol aan voor een breder maatschappelijk belang.

Bij alles wat we doen bekijken we wie we nodig hebben en ons nodig heeft voor een beter resultaat. Zo maken we de omgeving samen mooier en beter.

Meer samenwerken door de invoering van de Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt de landelijke Omgevingswet in werking. Deze wet zet de leefomgeving en de inwoners centraal, waarbij prettig wonen, werken en recreëren voorop staat. Voor u als inwoner van West-Brabant wordt het makkelijker om initiatieven van de grond te krijgen, waarbij overheden nog meer samenwerken om dit te ondersteunen. 

De Omgevingswet wordt ingevoerd omdat de huidige regels voor ruimtelijke plannen te ingewikkeld, onduidelijk en verspreid zijn. De Omgevingswet vereenvoudigt de regels en voegt ze samen: alle regels over de fysieke leefomgeving vallen straks onder één wet. Onder de fysieke leefomgeving verstaan we o.a. ruimte, milieu, verkeer, natuur en water. Zo wordt het voor u makkelijker om (bouw)projecten te starten en om alle verschillende belangen te betrekken bij nieuwe projecten. Samenwerking, participatie en flexibiliteit zijn kernwaarden die hierbij belangrijk zijn. 

Er komt een digitaal stelsel wat er voor zorgt dat u makkelijk online uw zaken met de overheid kunt regelen en te allen tijde het proces en de besluitvorming in kan zien. Ook wordt het besluitvormingsproces hierdoor versneld.

Waterschap Brabantse Delta is aan de slag met de nieuwe Omgevingswet zodat we goed zijn voorbereid bij de inwerkingtreding in 2021. Met de nieuwe wet kunnen wij beter inspelen op belangrijke regionale ontwikkelthema’s zoals klimaatadaptatie, ontstaan er meer mogelijkheden om kwaliteitsdoelen te halen en kan het werken als één-overheid worden doorontwikkeld.