Wat levert het nieuwe natuurgebied Weimeren de omgeving op qua flora en fauna?

We zien het als een toevoeging van bijzondere natuurwaarden in Breda en omgeving. Niet meer van hetzelfde, maar verhogen van de biodiversiteit. Met het creëren van moeras hopen we in de toekomst roerdompen, blauwborsten en misschien wel op termijn otters te kunnen spotten. Weimeren is een van de natte beemden van de Mark in de gemeente Breda, naast Rooskensdonk en de 4e Bergboezem. Weimeren ligt in het verlengde van deze gebieden, wat positief is voor aanwezige vogelsoorten in verband met het voedselaanbod (gebruik meerdere gebieden).

Wat gebeurt er met de vrijkomende grond in Weimeren?

Om de natuurambitie te realiseren moeten we de waterhuishouding in Weimeren aanpassen en gronden herinrichten. De grond die hierbij vrijkomt, is normaal gesproken een flinke kostenpost. Dat komt doordat het geen nuttige toepassing heeft en ergens verwerkt of afgevoerd moet worden. Een deel van de grond in Weimeren kunnen we echter gebruiken voor de verbetering van de regionale kering. Een ander deel van de grond bevat veen. Dit zetten we in als voedingsbodem voor bijvoorbeeld de champignonteelt.

Staatsbosbeheer werkt samen met een afnemer om de vrijkomende grond duurzaam in zetten. Hiermee blijven de maatschappelijke kosten voor de natuurontwikkeling laag en zijn er financiële middelen om de inrichting van het deelgebied te betalen en in andere delen van Noordrand Midden gronden aan te kopen en in te richten.

Op dit moment is niet duidelijk of er na aftrek van de kosten opbrengsten zullen zijn van de verkoop van het veen. Het aankopen en inrichten van de gronden voor natuur kost veel geld en het beeld is nu dat de verkoop van veen hard nodig is om deze kosten te dekken.  

Het afgraven van veen is toch slecht voor het milieu, er komt immers CO2 vrij?

Bij het opgraven van veen komt inderdaad CO2 vrij. Dit zou echter ook het geval zijn als het als restproduct van de natuurontwikkeling wordt afgevoerd of in het terrein wordt verwerkt. Door dit restproduct nu te benutten wordt voorkomen dat elders in Europa veen wordt afgegraven en van ver naar hier getransporteerd moet worden, met alle CO2-uitstoot van dien.

Hoe kunnen we als recreant van Weimeren genieten?

Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Breda bekijken de mogelijkheden voor recreatieve voorzieningen rondom Weimeren, zoals een wandelpad en uitzichtpunten. Zodat bezoekers straks het natuurgebied Weimeren kunnen beleven. Dit is uiteraard afhankelijk van de aankoop van particuliere landbouwpercelen en medewerking vanuit het gebied. Onze doelstelling is dat we moeras aanleggen dat niet toegankelijk is voor bezoekers, maar dat vanaf de buitenzijde wel goed te beleven is.

Waar kunnen we blijven vissen?

Vissen is en blijft op verschillende plaatsen langs de Mark mogelijk. De Hengelsportvereniging De Baroniesche Hengelaars heeft hiervoor speciale visstoepen beschikbaar.

De visstoepen aan de Markkade, aan het einde van de Nieuwveerweg, worden in overleg met de Hengelsportvereniging De Baroniesche Hengelaars verplaatst naar de overkant van de Mark.

Vanwege de natuurontwikkeling in Weimeren wordt de Markkade aan het einde van de Nieuwveerweg ingezet als overslag om grond per boot af te voeren.

In het natuurgebied in Weimeren is het straks niet toegestaan om te vissen.